Biuletyn104413 nov. 2023

La Lettre

Claire Tutenuit

13 listopada 2023

Wszystkie sektory europejskiej gospodarki opracowują strategie dekarbonizacji oparte na zastępowaniu paliw kopalnych surowcami odnawialnymi. Konflikty o ich wykorzystanie wydają się zatem prawdopodobne, z niepożądanymi skutkami gospodarczymi, takimi jak wpływ na ceny żywności. Nowe mechanizmy zarządzania nie zostały jeszcze wynalezione.

Read more

Fundacja

Uruchomienie Schuman Network

13 listopada 2023

2023-11-10-16-16-00.2634.png
9 listopada Fundacja uruchomiła Schuman Network, inicjatywę mającą na celu promowanie debaty i refleksji think tanków na tematy europejskie. Do sieci dołączyło już siedem ośrodków z Niemiec, Chorwacji, Grecji, Polski i Rumunii. Jest otwarta dla kolejnych, aby zgromadzić szeroki wybór wypowiedzi dotyczących przyszłości Europy.

Read more

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

13 listopada 2023

2020-07-22-17-10-03.1677.jpg
Reagując na gospodarcze i społeczne konsekwencje pandemii Covid-19, Unia Europejska utworzyła fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro. 9 listopada Rada zatwierdziła zmienione plany dla Danii, Litwy, Austrii i Szwecji. Fundacja oferuje interaktywną mapę planów według krajów, abyście mogli Państwo poznać kwoty i harmonogramy.

Read more

Szczyt w Pradze

13 listopada 2023

2023-11-13-12-32-29.2092.png
15 listopada Eric Maurice, szef biura Fundacji w Brukseli, weźmie udział w dyskusji przy okrągłym stole na temat Europy i nowego geopolitycznego porządku po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w ramach Praskiego Szczytu Europejskiego, corocznej konferencji poświęconej kwestiom europejskim.

Read more

Prezentacja wyników kampanii EurHope

13 listopada 2023

2023-11-13-12-10-05.6677.png
10 listopada w Madrycie Make.org i Młodzi Europejscy Federaliści zaprezentowali wyniki kampanii EurHope, której Fundacja jest partnerem. W wydarzeniu wzięła udział Stefanie Buzmaniuk, dyrektor ds. badań odpowiadająca za rozwój.

Read more

Komisja

Zalecenia w sprawie rozszerzenia

13 listopada 2023

2013-05-27-15-43-57.5286.jpg
8 listopada Komisja Europejska opublikowała swoje doroczne raporty na temat postępów poczynionych przez kraje ubiegające się o przystąpienie do Unii Europejskiej. Zaleciła rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią oraz z Bośnią i Hercegowiną po przyjęciu określonych instrumentów. Rekomenduje również przyznanie Gruzji statusu kraju kandydującego. Decyzja o wdrożeniu tych zaleceń należy do Rady Europejskiej. Tego samego dnia Komisja przedstawiła swój plan wzrostu służący przyspieszeniu konwergencji gospodarczej krajów Bałkanów Zachodnich.

Read more -inny link -inny link

Parlament

Zmniejszenie spalin z pojazdów

13 listopada 2023

2023-11-12-17-45-15.1109.jpg
9 listopada europosłowie przyjęli projekt rozporządzenia Euro 7 w sprawie emisji zanieczyszczeń z pojazdów silnikowych. Zatwierdzili poziomy emisji zaproponowane przez Komisję dla samochodów osobowych i zaproponowali bardziej rygorystyczne przepisy dla pojazdów ciężarowych i autobusów.

Read more -inny link

Ku nowym zasobom własnym

13 listopada 2023

2023-10-23-11-07-58.1666.jpg
9 listopada europosłowie zatwierdzili wniosek Komisji Europejskiej w sprawie stworzenia trzech nowych zasobów własnych dla europejskiego budżetu: dochodów z handlu uprawnieniami do emisji, zasobów generowanych przez mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 oraz tymczasowe statystyczne zasoby własne oparte na zyskach korporacyjnych.

Read more -inny link

Przyjęcie aktu o danych

13 listopada 2023

2022-04-29-10-04-32.5801.png
9 listopada europosłowie przyjęli akt o danych (Data Act), która ma na celu poprawę dostępu do danych cyfrowych i ich wykorzystania. Przepisy regulują udostępnianie danych generowanych przez podłączone urządzenia, dając użytkownikom większą kontrolę nad ich informacjami, zaostrzają tajemnicę handlową, aby zapobiec wyciekom technologii i określają wyjątkowe okoliczności, w których organy publiczne mogą uzyskać dostęp do danych.

Read more -inny link

Rada

Posiedzenie ministrów do spraw kosmicznych

13 listopada 2023

2014-02-27-10-40-36.1035.gif
Obradujący 6 i 7 listopada w Sewilli ministrowie zobowiązali się do wzmocnienia europejskiej współpracy kosmicznej, by zwiększyć strategiczną suwerenność Europy oraz stymulować transformację ekologiczną i cyfrową. Na międzyresortowym szczycie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) ogłoszono zaproszenie do składania projektów dotyczących pojazdu zdolnego do odbycia podróży do i z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej do 2028 roku oraz zgodzili się zwiększyć finansowanie dla Ariane 6.

Read more -inny link

Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów

13 listopada 2023

2013-02-07-13-43-00.0020.jpg
9 listopada ministrowie gospodarki i finansów omówili reformę unijnego zarządzania gospodarczego. Wymienili również poglądy na temat gospodarczych skutków sankcji wobec Rosji i wdrażania planu odbudowy. Dzień wcześniej ministrowie strefy euro rozmawiali o kontekście makroekonomicznym i konkurencyjności gospodarczej strefy euro.

Read more -inny link

Trilogi

Porozumienie w sprawie tożsamości cyfrowej i uregulowania reklamy politycznej

13 listopada 2023

2020-09-22-12-00-36.9721.jpg
8 listopada Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie projektu europejskiego portfela tożsamości cyfrowej (eID). Państwa członkowskie będą musiały zapewnić swoim obywatelom bezpłatne portfele cyfrowe zawierające różne dokumenty tożsamości. 7 listopada osiągnięto porozumienie w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego reklamy politycznej. Chodzi o uczynienie kampanii wyborczych bardziej przejrzystymi i mniej podatnymi na ingerencje.

Read more -inny link

Porozumienie w sprawie rozporządzenia o odbudowie przyrody

13 listopada 2023

2014-09-18-18-15-39.2039.jpg
9 listopada Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie rozporządzenia o odbudowie zasobów przyrodniczych, które ustala cele w zakresie odbudowy ekosystemów do 2030 roku (20% obszarów lądowych i 20% obszarów morskich). W przypadku ekosystemów w złym stanie państwa będą musiały odbudować 30% z nich do 2030 roku, 60% do 2040 i 90% do 2050. Teraz porozumienie musi zostać ostatecznie przyjęte przez Parlament i Radę.

Read more -inny link

Porozumienie w sprawie budżetu na 2024 rok i płatności natychmiastowych

13 listopada 2023

2023-11-13-12-21-26.5048.png
11 listopada Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie budżetu Unii Europejskiej na 2024 rok. Ustalono jego wysokość na 189,4 mld euro na zobowiązania (w porównaniu z 182,7 mld euro w 2023). 7 listopada obie instytucje osiągnęły porozumienie w sprawie projektu dotyczącego harmonizacji płatności natychmiastowych w euro.

Read more -inny link

Dyplomacja

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych G7

13 listopada 2023

2023-10-30-11-49-54.8450.png
Obradujący 7 i 8 listopada w Tokio ministrowie spraw zagranicznych krajów G7 potępili ataki terrorystyczne Hamasu w Izraelu i wezwali do poszanowania prawa międzynarodowego w kontekście kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy. Ponowili swoje wsparcie dla Ukrainy, zobowiązując się do kontynuowania pomocy energetycznej w obliczu zbliżającej się zimy.

Read more -inny link -inny link

Sankcje związane z tureckimi odwiertami we wschodniej części Morza Śródziemnego

13 listopada 2023

2013-04-24-17-01-27.1479.jpg
9 listopada Rada przedłużyła o rok sankcje wobec tureckich osób i podmiotów odpowiedzialnych za niedozwolone odwierty złóż węglowodorów na wodach terytorialnych Cypru. Środki obejmują zamrożenie aktywów i zakaz podróżowania w Unii, a także zakaz finansowania ukaranych z terytorium Unii.

Read more

Trybunał Sprawiedliwości

Rzecznik generalny rekomenduje uchylenie wyroku o interpretacjach podatkowych dla Apple'a

13 listopada 2023

2016-12-20-11-12-16.3046.png
9 listopada rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) ocenił, że Trybunał powinien uchylić wyrok w sprawie interpretacji prawa podatkowego wydanych przez Irlandię na rzecz Apple'a. Wyrok z 2020 roku unieważnił decyzję Komisji zobowiązującą Apple'a do zwrotu Irlandii 13 mld euro rabatu podatkowego, który został uznany przez Komisję za niezgodną z prawem pomoc państwa. Rzecznik generalny uważa, że Sąd UE popełnił kilka błędów prawnych. Teraz TSUE musi zdecydować, czy zastosować się do tej opinii i skierować sprawę do Sądu w celu wydania drugiego orzeczenia.

Read more -inny link

Trybunał Obrachunkowy

Reforma zarządzania gospodarczego

13 listopada 2023

2020-11-19-11-22-44.5043.jpg
8 listopada Trybunał Obrachunkowy opublikował analizę projektu reformy unijnego zarządzania gospodarczego. Uważa, że proponowane reformy są krokiem we właściwym kierunku, ale mają pewne ograniczenia. System krajowych planów dostosowawczych może prowadzić do nierównego traktowania przez Komisję, podczas gdy nowe ramy budżetowe nie uproszczą monitorowania makroekonomicznego, co było jednym z celów Komisji.

Read more -inny link

Europejskie agencje

Pierwsze obrazy z teleskopu Euclid

13 listopada 2023

2023-11-12-18-15-17.3298.jpg
7 listopada Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) opublikowała pierwsze zdjęcia z kosmicznego teleskopu Euclid, wystrzelonego w lipcu ubiegłego roku. Kolorowe obrazy zostaną wykorzystane do zbadania, w jaki sposób ciemna materia i energia uformowały wszechświat oraz do stworzenia jego najbardziej kompletnej mapy 3D.

Read more -inny link

Francja

Międzynarodowa konferencja humanitarna na rzecz cywilów w Gazie

13 listopada 2023

2023-11-12-18-27-03.7011.jpg
9 listopada w Pałacu Elizejskim odbyła się konferencja skupiająca główne podmioty zaangażowane w pomoc humanitarną dla Palestyńczyków w Strefie Gazy, w ramach paryskiego forum pokojowego. Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres wystosował apel o stworzenie funduszu pomocy humanitarnej w wysokości 1,2 miliarda dolarów.

Read more -inny link -inny link

Apel w trosce o lodowce i bieguny polarne

13 listopada 2023

2016-04-27-19-06-01.6680.jpg
10 listopada w Paryżu, podczas One Planet-Polar Summit, podkreślono pilną potrzebę podjęcia globalnych działań przeciwko topnieniu lodowców spowodowanemu ciągłymi emisjami gazów cieplarnianych. Deklaracja wzywa do globalnej współpracy, pogłębionych badań naukowych, uwzględnienia skutków zmian w kriosferze w procesie decyzyjnym i zwiększenia edukacji w tych kwestiach.

Read more -inny link

Szczyt w sprawie usuwania treści terrorystycznych i ekstremistycznych online

13 listopada 2023

2015-01-09-17-32-07.3877.jpg
11 listopada przywódcy rządów, dostawcy usług internetowych, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i partnerzy apelu z Christchurch zebrali się w Paryżu, aby stawić czoła wyzwaniom związanym z treściami terrorystycznymi i ekstremistycznymi w internecie. Przywódcy nakreślili działania mające na celu zarządzanie ryzykiem dotyczącym zaawansowanych możliwości sztucznej inteligencji, zwalczanie radykalizacji i ulepszanie protokołów reagowania kryzysowego w zmieniającym się krajobrazie cyfrowym.

Read more

Włochy

Porozumienie z Albanią w sprawie zarządzania imigracją

13 listopada 2023

2017-08-29-12-38-15.3500.png
5 listopada premier Włoch Giorgia Meloni podpisała protokół ustaleń z premierem Albanii Edim Ramą w sprawie zarządzania imigracją. W Albanii będą mogły powstać dwa centra zarządzania migrantami podlegające włoskiej jurysdykcji w celu sprawdzania migrantów przed ich przybyciem na terytorium Włoch.

Read more -inny link

Polska

Porozumienie opozycji na rzecz koalicji rządowej

14 listopada 2023

pl-oee-2.jpg
10 listopada partie demokratycznej opozycji, które wspólnie zdobyły największą liczbę mandatów w wyborach 15 października, podpisały umowę o utworzeniu koalicyjnego rządu pod kierownictwa Donalda Tuska. 13 listopada zebrał się parlament. Szymon Hołownia (Polska 2050) został wybrany na marszałka Sejmu 265 głosami. W Senacie Małgorzata Kidawa-Błońska (PO) została wybrana na marszałkinię 66 głosami. Pomimo braku większości prezydent Andrzej Duda powierzył ustępującemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu (PiS) zadanie stworzenia nowego rządu.

Read more -inny link -inny link -inny link

Dostawa systemu obrony powietrznej przez MBDA

13 listopada 2023

2023-11-13-13-18-37.7516.png
7 listopada MBDA (europejski koncern z obszaru obrony powietrznej) i Polska Grupa Zbrojeniowa podpisały umowę o strategicznej współpracy. Dokument przewiduje dostawę do Polski nowego systemu obrony powietrznej.

Read more -inny link

Portugalia

Dymisja premiera, rozwiązanie parlamentu i nowe wybory

13 listopada 2023

pt-oee-2.jpg
7 listopada premier Portugalii Antonio Costa podał się do dymisji w następstwie skandalu korupcyjnego, który doprowadził do oskarżenia jednego z jego ministrów i szefa jego gabinetu. 9 listopada prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa rozwiązał parlament i rozpisał przedterminowe wybory parlamentarne na 10 marca 2024 roku.

Read more -inny link

Słowacja

Posiedzenie sojuszu jądrowego

13 listopada 2023

2023-11-13-12-46-12.2727.png
7 listopada sojusz jądrowy, zrzeszający przedstawicieli i ministrów z 15 państw członkowskich, a także komisarz ds. energii Kadri Simson, spotkał się na marginesie Europejskiego Forum Energii Jądrowej w Bratysławie. Wezwał do kontynuowania wysiłków w zakresie transformacji energetycznej, nalegając na zwiększenie finansowania energii jądrowej i rozwój wykwalifikowanej siły roboczej w tym sektorze. Poza tym stworzono sojusz na rzecz badań jądrowych w celu uruchomienia pierwszego modelu małego reaktora modułowego (SMR).

Read more -inny link -inny link

Zjednoczone Królestwo

Rekonstrukcja rządu: David Cameron ministrem spraw zagranicznych

13 listopada 2023

gb-oee-1.jpg
13 listopada brytyjski premier Rishi Sunak zdymisjonował minister spraw wewnętrznych Suellę Braverman w związku z jej krytyką działań policji podczas demonstracji na rzecz poprawienia sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy. Zastąpił ją minister spraw zagranicznych James Clervely. Były premier David Cameron został powołany do rządu w charakterze ministra spraw zagranicznych.

Read more -inny link

Ukraina

Wizyty litewskiego ministra obrony i francuskich deputowanych w Kijowie

13 listopada 2023

2023-11-13-12-04-37.2471.jpg
10 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z ministrem obrony Litwy Arvydasem Anušauskasem. Omówili środki mające na celu wzmocnienie zdolności obronnych Ukrainy przy wsparciu Litwy, w szczególności w zakresie obrony powietrznej. Tego samego dnia zastępca szefa gabinetu prezydenta Ihor Żowkwa spotkał się z delegacją francuskich parlamentarzystów pod przewodnictwem Pieyre-Alexandre'a Anglade'a, przewodniczącego Komisji Spraw Europejskich.

Read more -inny link

Rada Europy

Światowe Forum Demokracji

13 listopada 2023

2023-11-12-18-59-20.4495.jpg
Od 6 do 8 listopada w Strasburgu odbyło się Światowe Forum Demokracji zorganizowane przez Radę Europy. Parlamentarzyści oraz narodowi przywódcy mogli porozmawiać o wyzwaniach związanych z globalną demokracją z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. Podczas ceremonii zamknięcia Rada Europy przyznała trzem projektom nagrodę za demokratyczne innowacje.

Read more

MFW

Perspektywy gospodarcze Europy

13 listopada 2023

2023-11-13-11-34-57.9865.jpg
W swoich regionalnych prognozach gospodarczych opublikowanych 8 listopada Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, że w 2023 roku Europa odnotuje wzrost o 1,3%, a w 2024 roku o 1,5%, w kontekście spowalniającej inflacji.

Read more -inny link

Opracowania/raporty

Raport na temat gospodarki rolnej

13 listopada 2023

2014-09-18-18-12-23.5379.jpg
Według raportu opublikowanego przez Komisję 9 listopada od 2013 roku średni dochód rolników wzrósł praktycznie we wszystkich sektorach rolnictwa. Utrzymują się nierówności w dochodach, szczególnie pomiędzy gospodarstwami w Europie Północnej, które często są większe i bardziej dochodowe, a gospodarstwami w Europie Południowej (często mniejszymi). Wreszcie w raporcie podkreślono, że nierówności można również wyjaśnić płcią, wiekiem i poziomem wykształcenia rolników.

Read more -inny link

Odnowiona wizja sprawiedliwości i pokoju

13 listopada 2023

2023-11-13-12-06-38.8157.png
10 listopada Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) wezwała Unię Europejską, by zaproponowała odnowioną wizję sprawiedliwości i pokoju w świetle wydarzeń w Ukrainie, Armenii i na Bliskim Wschodzie.

Read more -inny link

Kultura

Rubens w Rzymie

13 listopada 2023

2023-11-12-19-22-38.5521.png
Do 18 lutego 2024 roku Galleria Borghese prezentuje wystawę "Dotyk Pigmaliona. Rubens i rzeźba w Rzymie". Ekspozycja bada, w jaki sposób artysta Peter Paul Rubens (z flamandzkiej szkoły barokowej) przyczynił się do powstania nowej koncepcji starożytności i mitologii greckiej na przełomie XVII i XVII wieku.

Read more

Inna historia świata

13 listopada 2023

2020-04-03-09-41-48.3841.jpg
Do 11 marca 2024 roku Muzeum Cywilizacji Europy i Śródziemnomorskiej w Marsylii prezentuje wystawę zatytułowaną "Inna historia świata". Ekspozycja, obejmująca historię świata od XIII do XXI wieku, porzuca zachodnią perspektywę, aby zaoferować inny sposób odczytania i odzwierciedlić historię cywilizacji pozaeuropejskich.

Read more

Turner w Monachium

13 listopada 2023

2023-11-13-12-52-08.7410.png
Do 10 marca 2024 roku Muzeum Lenbachhaus w Monachium zaprasza na wystawę poświęconą brytyjskiemu malarzowi Josephowi Mallordowi Williamowi Turnerowi, zatytułowaną "Trzy horyzonty". Turner - prekursor impresjonizmu - jest szczególnie znany ze swoich akwarelowych krajobrazów i zamiłowania do nowoczesności.

Read more

Międzynarodowy Bałtycki Konkurs Pianistyczny w Gdańsku

13 listopada 2023

2023-11-13-12-59-33.2608.jpg
W dniach 19-26 listopada w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku odbędzie się 5. Międzynarodowy Bałtycki Konkurs Pianistyczny. W programie przesłuchania zakończone ceremonią wręczenia nagród, koncerty symfoniczne oraz koncert laureatów.

Read more

Abstrakcyjne trasy w Hawrze

13 listopada 2023

2023-11-13-13-01-28.8561.jpg
Do 31 marca 2024 roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Hawrze prezentuje wystawę zatytułowaną "Abstrakcyjne trasy". Ekspozycja oferuje podróż przez jedno z abstrakcyjnych dzieł XX wieku, odzwierciedlając pytania o niefiguratywność i estetyczne doznania w abstrakcji.

Read more

Chagall w Barcelonie

13 listopada 2023

2023-11-13-13-11-33.3687.png
Do 24 marca 2024 roku w Palau Martorell w Barcelonie można oglądać wystawę "Marc Chagall. Kolor snów" obejmującą ponad 150 prac malarza, z których co najmniej 25 nie było wystawianych w Hiszpanii nigdy wcześniej. Ekspozycja obejmuje różne aspekty życia Chagalla, w tym duchowość, literaturę i cyrk.

Read more -inny link

Christo i Jeanne-Claude w Londynie

13 listopada 2023

2023-11-13-12-55-58.4082.png
Do 22 stycznia 2024 roku londyńska Saatchi Gallery prezentuje wystawę "Christo and Jeanne-Claude: Boundless". Podkreślając zarazem sentymentalną i artystyczną współpracę wizjonerskiej pary, przełomowa ekspozycja powraca do ich kultowych instalacji z całego świata.

Read more

Agenda

14 października

Rada do Spraw Zagranicznych (na temat obrony) (Bruksela)


15 listopada

Rada do Spraw Ogólnych (Bruksela)


25 listopada

Posiedzenie ministrów UE-AKP (Samoa)


20 listopada

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (Bruksela)


Newsletter Archives

Obrona Europy przez Europejczyków: mit, konieczność, ambicja, nadzieja?

BRICS, geopolityczne wyzwanie ignorowane przez Unię Europejską

Europejskie aspiracje Ukraińców

Niemiecki kryzys Schuldenbremse: symptom, który trzeba wziąć w Europie na poważnie

Nowa architektura europejskiego bezpieczeństwa

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy, Louis Brand, Mila Shay, Romane Wanner, Loup Panteix, Dayna Osafo, Carole-Louise Ashby

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Jakie są potrzeby w zakresie zarządzania biomasą w Europie?

pdf

Biuletyn n°1044- wersja 13 nov. 2023