Biuletyn10535 févr. 2024

La Lettre

Myroslav Marynovych

5 lutego 2024

Ukraina jest teraz atakowana przez Rosję za wybranie zachodnich wartości po tym, jak była rozdarta między Wschodem a Zachodem. Ukraina pragnie przystąpić do Unii Europejskiej, która się znacznie przeobraziła od czasów ojców założycieli i która bez wątpienia będzie musiała zmienić swój kształt w przyszłości.

Read more

Na pierwszej stronie!

Na rzecz udanej transformacji: zachęcać i dokonywać innowacji zamiast zakazywać

5 lutego 2024

2020-11-23-10-28-24.5469.jpg
"Aby transformacja zakończyła się sukcesem, musimy zachęcać, a nie zakazywać, musimy wprowadzać innowacje, a nie regulacje". Zdaniem Jeana-Dominique'a Giulianiego Europejczycy nadużyli swoich uprawnień legislacyjnych w ramach Zielonego Ładu, podczas gdy transformacja ekologiczna wymaga zaangażowania wszystkich: obywateli, przedsiębiorstw i władz lokalnych. "Musimy przekonywać, zanim zaczniemy zmuszać, a czasami musimy wspierać, zanim zaczniemy domagać się rezultatów".

Read more

Fundacja

Portal, by wiedzieć wszystko o wyborach europejskich

5 lutego 2024

2024-01-21-17-34-12.2475.jpg
Od 6 do 9 czerwca Europejczycy będą mogli wybrać 720 posłów do Parlamentu Europejskiego na kolejnych pięć lat. Fundacja stworzyła stronę internetową, aby pomóc Państwu lepiej zrozumieć te wybory i związane z nimi wyzwania, a także pomóc śledzić kampanię z listami kandydatów i programami wszystkich partii w każdym państwie członkowskim.

Read more

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

5 lutego 2024

2023-11-02-13-04-15.5490.jpg
W odpowiedzi na gospodarcze i społeczne konsekwencje pandemii Covid-19 Unia Europejska utworzyła fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro. 2 lutego Komisja wypłaciła Hiszpanii 1,4 mld euro. Fundacja oferuje Państwu interaktywną mapę planów według krajów, abyście mogli lepiej poznać kwoty i harmonogramy.

Read more

Rada Europejska

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej

5 lutego 2024

2019-12-02-11-42-07.4355.jpg
1 lutego 27 szefów państw i rządów osiągnęło porozumienie w sprawie zwiększenia unijnego budżetu (przy okazji śródokresowego przeglądu perspektyw finansowych na lata 2021-2027) o 64,6 mld euro, w tym 50 mld euro dla Ukrainy.

Read more -inny link

Komisja

Odstępstwo od pewnych przepisów WPR w 2024 roku

5 lutego 2024

2020-03-03-16-39-21.2653.jpg
31 stycznia Komisja zaproponowała odstępstwo od przepisów wspólnej polityki rolnej (WPR), które zobowiązują rolników do przeznaczenia 4% gruntów rolnych na obszary nieprodukcyjne lub grunty ugorowane. W 2024 roku rolnicy będą mogli odstąpić od tej zasady, pod warunkiem że przeznaczą 7% swoich gruntów pod uprawę roślin wiążących azot (soczewicy, grochu lub fasoli) bez stosowania pestycydów.

Read more

Szczyt społeczny

5 lutego 2024

2023-12-10-18-55-14.7607.png
31 stycznia odbył się trójstronny szczyt społeczny. Uczestnicy podpisali deklarację na rzecz prężnego europejskiego dialogu społecznego. Zobowiązali się do rozwiązania problemu niedoboru siły roboczej i wzmocnienia europejskiego dialogu społecznego poprzez szereg środków, w tym utworzenie stanowiska pełnomocnika ds. dialogu społecznego w Komisji.

Read more -inny link

Inspekcje w sprawie praktyk antykonkurencyjnych w sektorze opon

5 lutego 2024

2024-02-03-17-47-18.5892.jpg
31 stycznia Komisja ogłosiła, że przeprowadza niezapowiedziane inspekcje firm oponiarskich w różnych krajach UE. Komisja obawia się, że niektóre z tych przedsiębiorstw mogą się angażować się w praktyki sprzeczne z prawem konkurencji, w szczególności koordynując ceny. W przypadku wykrycia naruszeń, firmy te mogą zostać ukarane grzywną.

Read more -inny link

Rada

Przedłużenie sankcji przeciwko Rosji

5 lutego 2024

2023-09-10-19-36-56.3815.jpg
Obradujący 29 stycznia ministrowie spraw europejskich przedyskutowali stan praworządności w Unii i debatowali nad wnioskami legislacyjnymi Komisji w sprawie obrony demokracji. Przedłużyli sankcje wobec Rosji w związku z agresją na Ukrainę o kolejne 6 miesięcy, do 31 lipca 2024 roku.

Read more -inny link

Posiedzenie ministrów obrony

5 lutego 2024

2017-06-12-17-50-02.4279.jpg
30 i 31 stycznia obradowali ministrowie obrony. Omówili pogłębianie europejskiej współpracy obronnej, wsparcie wojskowe dla Ukrainy oraz poziom gotowości obronnej w krajach członkowskich.

Read more -inny link

Porozumienie w Radzie w sprawie AI Act

5 lutego 2024

2020-09-22-12-00-36.9721.jpg
2 lutego stali przedstawiciele państw członkowskich osiągnęli porozumienie w sprawie ostatecznej wersji przepisów dotyczących sztucznej inteligencji (AI Act). Celem jest zapewnienie ram rozwoju i wykorzystywania sztucznej inteligencji, aby zapobiec jej używaniu do podważania bezpieczeństwa publicznego lub praw podstawowych europejskich obywateli. Zanim wejdzie w życie, dokument musi jeszcze zostać ostatecznie przyjęty przez Parlament.

Read more

Dyplomacja

Rada UE-USA ds. Handlu i Technologii

5 lutego 2024

2014-01-09-15-15-20.8602.jpg
30 stycznia wiceprzewodnicząca Margrethe Vestager (komisarz ds. konkurencji), Valdis Dombrovskis (komisarz ds. gospodarczych) i Thierry Breton (komisarz ds. rynku wewnętrznego) spotkali się z Antonym Blinkenem (sekretarzem stanu USA), Giną Raimondo (sekretarz handlu USA) i Katherine Tai (przedstawicielką USA ds. handlu) w ramach Rady ds. Handlu i Technologii. Rozmowy koncentrowały się na współpracy w dziedzinie sztucznej inteligencji, transformacji ekologicznej i dostępu do surowców strategicznych.

Read more

Posiedzenie ministrów z krajami ASEAN

5 lutego 2024

2014-09-18-18-57-17.9871.gif
Podczas spotkania ministrów Unii Europejskiej i Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), które odbyło się 2 lutego, przedstawiciele obu stron wezwali do ściślejszej współpracy w takich obszarach jak handel, transformacja ekologiczna i technologia cyfrowa. Przywódcy opowiedzieli się również za multilateralizmem opartym na rządach prawa.

Read more -inny link

Trybunał Sprawiedliwości

Przechowywanie danych osób skazanych w sprawach karnych

5 lutego 2024

2022-04-29-10-04-32.5801.png
W wyroku wydanym 30 stycznia Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że organy policyjne nie mogą bezterminowo przechowywać danych biometrycznych i genetycznych osób skazanych za przestępstwo. Przechowywanie takich danych nie może być systematyczne i bezkrytyczne, a czas, przez jaki władze przechowują dane, musi zależeć od takich czynników, jak charakter i powaga przestępstwa.

Read more -inny link

Trybunał Obrachunkowy

Sprawozdanie na temat służby dyplomatycznej

5 lutego 2024

2024-02-05-15-45-28.4560.jpg
W opublikowanym 30 stycznia sprawozdaniu Trybunał Obrachunkowy ogólnie pozytywnie ocenia Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ), wskazując jednocześnie na niedociągnięcia w komunikacji z delegacjami w krajach trzecich. Trybunał zaleca poprawę interakcji z tymi ostatnimi oraz wdrożenie skutecznej i bezpiecznej wymiany z Radą i Komisją.

Read more -inny link

Trilogi

Rewizja dyrektywy w sprawie oczyszczania wód komunalnych

5 lutego 2024

2019-11-05-10-05-39.2613.png
29 stycznia Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie rewizji dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Teraz dyrektywa będzie miała zastosowanie do aglomeracji liczących ponad 1000 mieszkańców, które będą zobowiązane do utworzenia systemu zbierania ścieków i zastosowania drugiego oczyszczania ścieków przed ich uwolnieniem do środowiska.

Read more

Porozumienie w sprawie "dyrektyw śniadaniowych"

5 lutego 2024

2018-03-01-14-02-39.5142.jpg
30 stycznia Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie dyrektyw dotyczących miodu, dżemów, soków owocowych i mleka w proszku. Celem tych przepisów jest poprawa informacji dla konsumentów, w szczególności na temat pochodzenia i składu produktów.

Read more -inny link

Prawo europejskiego konsumenta do naprawy

5 lutego 2024

2023-10-09-12-05-44.4989.jpg
2 lutego Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie dyrektywy dotyczącej wzmocnienia prawa konsumentów do naprawy. Producenci produktów codziennego użytku będą zobowiązani do oferowania konsumentom opcji naprawy uszkodzonego produktu. Konsumenci będą mogli wypożyczyć produkt na okres naprawy i będą mieli bezpłatny dostęp online do szacunkowych cen naprawy. Dodatkowo gwarancja na naprawione towary zostanie przedłużona o rok.

Read more -inny link

Porozumienie służące wzmocnieniu rynku wewnętrznego w przypadku kryzysu

5 lutego 2024

2024-02-05-15-48-02.8913.jpg
1 lutego Parlament i Rada osiągnęły porozumienie mające na celu wzmocnienie rynku wewnętrznego w przypadku kryzysu zagrażającego stabilności łańcuchów dostaw podstawowych towarów i usług. Porozumienie w szczególności ustanawia radę ds. sytuacji nadzwyczajnych na jednolitym rynku, która ma doradzać Komisji w zakresie środków zapobiegawczych, ostrzegawczych i nadzwyczajnych. Porozumienie musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez obie instytucje.

Read more

Europejskie agencje

Rozbicie sieci przestępców na Cyprze

5 lutego 2024

2015-03-27-10-47-21.3336.jpg
9 stycznia 2024 roku Europol przeprowadził operację mającą na celu rozbicie przestępczej sieci nielegalnej imigracji opartej na fikcyjnych małżeństwach. Realizowana na Cyprze operacja doprowadziła do aresztowania 15 osób.

Read more

Bułgaria

Bułgaria wydaje europejski nakaz aresztowania

5 lutego 2024

2024-02-03-18-59-39.4640.jpg
30 stycznia Bułgaria wydała europejski nakaz aresztowania sześciu rosyjskich szpiegów podejrzanych o terroryzm na jej terytorium. Obywatele Rosji są oskarżeni o wjazd do Bułgarii pod fałszywym nazwiskiem i przeprowadzenie eksplozji w czterech magazynach amunicji w latach 2011-2020. Niektóre z eksplozji miały miejsce w fabryce broni EMCO, która eksportuje broń na Ukrainę i do Gruzji.

Read more

Francja

Wizyta państwowa w Szwecji

5 lutego 2024

2017-10-23-12-05-57.7430.jpg
30 i 31 stycznia prezydent Francji Emmanuel Macron składał wizytę państwową w Szwecji. Spotkał się z królem Karolem XVI Gustawem i szwedzkim premierem Ulfem Kristerssonem, z którymi omówił odnowienie francusko-szwedzkiego partnerstwa strategicznego w zakresie innowacji, obronności oraz transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Read more

Exposé

5 lutego 2024

2024-01-15-11-43-13.6622.png
Premier Gabriel Attal przedstawił swoje exposé – 30 stycznia przed Zgromadzeniem Narodowym, a 31 stycznia przed Senatem. Premier poczynił szereg zapowiedzi dotyczących przyszłych reform w zakresie gospodarki, mieszkalnictwa, usług publicznych, środowiska i rolnictwa.

Read more -inny link

Włochy

Szczyt z Afryką

5 lutego 2024

2024-02-03-18-53-23.2140.jpg
29 i 30 stycznia prezes włoskiej Rady Ministrów Giorgia Meloni gościła afrykańskie głowy państw, a także przedstawicieli Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych na szczycie Włochy-Afryka zorganizowanym w Rzymie. Spotkanie było dla włoskiej premier okazją, by przypomnieć o silnych powiązaniach między Włochami i ich afrykańskimi partnerami oraz by rozważyć sposoby ich wzmocnienia w momencie, gdy Włochy przewodniczą grupie G7.

Read more -inny link

Zjednoczone Królestwo

Nowa pierwsza mininstra Irlandii Północnej

5 lutego 2024

2017-01-10-11-28-43.2445.jpg
3 lutego Michelle O'Neill, liderka republikańskiej partii Sinn Féin, została mianowana "First minister" przez lokalne zgromadzenie Irlandii Północnej. Po raz pierwszy w historii na czele Irlandii Północnej stoi nacjonalista, który opowiada się za zjednoczeniem dwóch Irlandii. Powołanie to nastąpiło zaledwie kilka dni po osiągnięciu porozumienia między Londynem a unionistami z Irlandii Północnej i kładzie kres dwuletniemu impasowi politycznemu spowodowanemu wprowadzeniem nowych przepisów handlowych po brexicie. Irlandia Północna ma teraz regionalny rząd po prawie dwóch latach wakatu.

Read more -inny link -inny link -inny link

Czarnogóra

Konferencja akcesyjna z Czarnogórą

5 lutego 2024

2013-05-28-16-27-53.4640.jpg
29 stycznia w Brukseli odbyła się piętnasta konferencja akcesyjna z Czarnogórą na szczeblu ministrów. Unijni przedstawiciele mogli porozmawiać z premierem Czarnogóry Milojko Spajiciem na temat postępów jego kraju na drodze do Unii Europejskiej. Priorytetami Czarnogóry pozostają praworządność i walka z korupcją.

Read more

Gruzja

Zmiana premiera w Gruzji

5 lutego 2024

2018-10-08-14-51-42.6009.png
20 stycznia Irakli Kobachidze objął stanowisko szefa gruzińskiego rządu, zastępując Irakliego Garibaszwilego. Garibaszwili przejął stery rządzącej partii Gruzińskie Marzenie. Wybory parlamentarne zaplanowano na 2024 rok.

Read more -inny link

Ukraina

Zamrożone rosyjskie aktywa w służbie odbudowy Ukrainy

5 lutego 2024

2024-02-05-15-39-10.2147.jpg
W rezolucji Komisji Spraw Politycznych z 30 stycznia Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wezwało do spożytkowania zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych na odbudowę Ukrainy. Aktywa te wynoszą 300 miliardów dolarów, podczas gdy w czerwcu 2023 roku szkody wyrządzone przez Rosję w Ukrainie szacowano na 416 miliardów dolarów.

Read more

Środki handlowe wobec Ukrainy i Mołdawii

5 lutego 2024

2024-02-03-19-05-35.6944.jpg
31 stycznia Komisja ogłosiła przedłużenie o rok zawieszenia barier handlowych z Ukrainą i Mołdawią. Komisja włączyła do umowy mechanizmy ochronne, przewidując sytuację, w której import spowoduje destabilizację unijnego rynku. Środki te obejmują możliwość ponownego wprowadzenia barier celnych na niektóre wrażliwe produkty, jeśli importowane ilości staną się zbyt duże.

Read more

MTS kompetentny, aby osądzić inwazję na Ukrainę

5 lutego 2024

2022-03-17-12-01-56.9640.jpg
2 lutego Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał się za właściwy do orzekania w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę i ponownie odrzucił rosyjski argument, że inwazja na Ukrainę miała na celu zakończenie ludobójstwa rosyjskojęzycznej ludności wschodniej Ukrainy. 31 stycznia Trybunał odrzucił również twierdzenie Ukrainy, wskazując, że Rosja nie finansowała terroryzmu poprzez zbrojenie grup separatystycznych w Donbasie.

Read more -inny link -inny link -inny link

Eurostat

Stabilne PKB, spadająca inflacja i spadające bezrobocie

5 lutego 2024

2022-01-17-11-31-43.4956.jpg
Według szacunków Eurostatu opublikowanych 30 stycznia i 1 lutego w IV kwartale 2023 roku PKB w Unii Europejskiej i strefie euro pozostało stabilne. Styczniowa inflacja w strefie euro szacowana jest na 2,8%, w porównaniu z 2,9% w grudniu ubiegłego roku. W grudniu 2023 bezrobocie wyniosło 6,4% w strefie euro i 5,9% w Unii Europejskiej, co oznacza nieznaczny spadek w porównaniu do listopada 2023.

Read more -inny link -inny link -inny link -inny link -inny link

Publikacje

"De l'esprit de résistance"

5 lutego 2024

2024-02-05-15-36-25.5789.jpg
Książka Oliviera Webera śledzi zbrojną i kulturową walkę trzech narodów - Kurdów, Ukraińców i Afgańczyków - przeciwko uciskowi, zapomnieniu i tyranii. Książka jest wynikiem obserwacji i doświadczeń pisarza w sercu partyzantek i na linii frontu. Poprzez te zmagania Weber przedstawia walkę humanizmu z totalitaryzmem o wielu obliczach.

Read more

Nagrody

Nagroda dla Najlepszego Artykułu na temat Transformacji Sektora Energetycznego

5 lutego 2024

2014-09-18-18-41-51.7818.jpg
Fundacja Hannsa Seidela, Akademia Polityki i Spraw Bieżących oraz Bawarska Akademia Nauk i Humanistyki organizują pierwszą Międzynarodową Nagrodę za Najlepszy Artykuł na temat Transformacji Sektora Energetycznego. Do 29 lutego młodzi naukowcy mogą przesłać artykuł na temat politycznego i technicznego podejścia do transformacji energetycznej.

Read more

Kultura

Festiwal operowy w Krakowie

5 lutego 2024

2024-02-04-23-56-42.1016.png
Do 18 lutego w ramach festiwalu Opera Rara Kraków prezentowane będą kompozycje ze wszystkich epok i gatunków, wykraczające poza konwencje i klasyczne formaty operowe. W 2024 roku widzowie będą mogli wysłuchać "Idomeneo" Mozarta oraz "Solarisa" Karola Nepelskiego, opartego na powieści science fiction pod tym samym tytułem.

Read more

Valie Export w Berlinie

5 lutego 2024

2024-02-04-23-50-20.9610.png
Do 22 maja w berlińskim muzeum C/O można oglądać retrospektywną wystawę austriackiej feministycznej artystki Valie Export. Na ekspozycji zaprezentowano prace twórczyni, która kwestionuje normy społeczne i modele płci poprzez swoje feministyczne performanse i eksperymentalne fotografie.

Read more -inny link

Giacometti w Kopenhadze

5 lutego 2024

2013-05-30-16-13-56.4580.jpg
Od 10 lutego do 20 maja Statens Museum for Kunst w Kopenhadze organizuje wystawę rzeźb i rysunków słynnego szwajcarskiego artysty Alberto Giacomettiego, jednego z najbardziej wpływowych artystów XX wieku.

Read more

Galeria Courtauld w Londynie gości portrety Franka Auerbacha

5 lutego 2024

2013-05-30-16-15-48.4990.jpg
Od 9 lutego do 27 maja w Courtauld Gallery w Londynie można oglądać wystawę "Charcoal Heads" - serię wielkoformatowych portretów wykonanych węglem przez Franka Auerbacha pod koniec II wojny światowej. Poprzez swój mrok portrety ilustrują okres po II wojnie światowej i trudności, jakie mieli współcześni, by odbudować swoje życie. Po raz pierwszy prace węglem drzewnym zostaną wystawione razem z niektórymi obrazami artysty przedstawiającymi te same portrety.

Read more

Wystawa: Egipt faraonów w Atelier des Lumières (Paryż)

5 lutego 2024

2024-02-04-23-48-09.2519.png
Do 5 stycznia 2025 roku Atelier des Lumières w Paryżu prezentuje wystawę zatytułowaną "Egipt faraonów". Będzie to okazja, by odkrywać arcydzieła egipskiej cywilizacji od Cheopsa do Ramzesa II.

Read more

Surrealizm w Fundación Canal w Madrycie

5 lutego 2024

2013-05-30-16-16-20.5321.jpg
Od 7 lutego do 21 kwietnia Fundación Canal w Madrycie będzie gościć wystawę "Surrealizm: era maszyn". Ekspozycja obejmuje 125 prac, w tym obrazy, fotografie, grafiki, rysunki, czasopisma, katalogi, książki, rzeźby i gotowe do użycia przedmioty autorstwa czterech artystów - Duchampa, Mana Raya, Picabii i Stieglitza - którzy zerwali z tradycyjnymi kodami sztuki.

Read more

Agenda

les 5-6 lutego

Posiedzenie ministrów ds. polityki spójności (Mons)


les 5-8 lutego

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego (Strasburg)


les 8-9 lutego

Posiedzenie ministrów ds. konkurencyjności (Genk)


les 11-12 lutego

Posiedzenie ministrów ds. rozwoju (Bruksela)


11 lutego

Wybory prezydenckie (II tura) (Finlandia)


Newsletter Archives

Jakie zdrowie dla Europejczyków?

Unia Europejska powiększona z 27 do 36 członków? Na rzecz "Agendy 2030"

Relacje chińsko-rosyjskie w obliczu geopolitycznej Europy

Kilka mało znanych skutków ocieplenia klimatu

Rolnictwo, zmienna dostosowawcza w umowach handlowych?

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy, Loup Panteix, Juliette Bachschmidt, Charles Devoud

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Peggy Corlin

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Europejskie aspiracje Ukraińców

pdf

Biuletyn n°1053- wersja 5 févr. 2024