Biuletyn106529 avr. 2024

La Lettre

Elise Bernard

29 kwietnia 2024

1 maja 2024 roku przypada 20. rocznica przystąpienia dziesięciu nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej. To wielkie rozszerzenie jest symbolem pokojowej jedności kontynentu i dziś bardziej niż kiedykolwiek jest naszym największym atutem geopolitycznym. Ten bilans, niczym odliczanie, przedstawia mocne i słabe strony przystąpienia 10 państw. Miało głęboki wpływ na integrację europejską, od reformy instytucji, poprzez kwestie śródziemnomorskie i pojawienie się polityków, którzy odcisnęli piętno na sprawach bieżących w naszej Unii w ciągu ostatnich 20 lat, po zjednoczenie europejskich narodów (zbyt długo oddzielonych żelazną kurtyną).

Read more

Na pierwszej stronie!

Macron i Europa: pilny apel

29 kwietnia 2024

2022-02-02-11-10-39.5541.jpg
Przemówienie Emmanuela Macrona na Sorbonie zawiera ambitne i wizjonerskie propozycje dla Europy. "Odzwierciedlają one pilną potrzebę przebudzenia" pod względem gospodarczym, finansowym, bezpieczeństwa i kultury. "Musimy bronić naszych interesów i chronić się przed powtarzającą się agresją, cybernetyczną lub inną; musimy nawet kontratakować". W obliczu zubożenia Europy musimy prowadzić politykę wzrostu. W obliczu rosyjskiego zagrożenia musimy się dozbroić. Aby ucieleśnić "kulturę kreatywności, wolności i obfitości" Europejczyków, potrzebujemy prawdziwej, europejskiej cyfrowej platformy kulturalnej, opartej na stacji Arte. Jeśli mamy zaoferować odpowiedzi obywatelom Europy, musimy pilnie współpracować z naszymi europejskimi partnerami.

Read more

Fundacja

Publikacja "The Schuman Report on Europe, State of the Union 2024"

28 kwietnia 2024

2024-04-22-12-19-08.1745.jpg
Fundacja publikuje "The Schuman Report on Europe, State of the Union 2024". W tym roku zawiera on wyjątkowy wkład prezydenta Republiki Francuskiej Emmanuela Macrona, a także przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli. Wybitni przedstawiciele świata polityki, biznesu, badań i dyplomacji rysują portret Unii. Kreślą kontury środowiskowej i cyfrowej suwerenności oraz wybiegają w nową geopolityczną erę, pełną nowych wyzwań, zwłaszcza dla przemysłu i obronności. Książka jest dostępna w języku francuskim i angielskim. Zamów ją już teraz.

Read more

Komisja

Czwarta zbiórka środków poprzez euroobligcje

28 kwietnia 2024

2014-09-18-18-21-28.4380.jpg
23 kwietnia Komisja ogłosiła, że pozyskała 8 mld euro w obligacjach w ramach czwartej operacji na 2024 rok. Czwarta emisja zielonych obligacji NextGenerationEU, której termin zapadalności przypada na 4 lutego 2050 roku, zostanie wykorzystana do sfinansowania ekologicznych projektów państw członkowskich uwzględnionych w ich krajowych planach w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Komisja wyemitowała już obligacje na około 48 mld euro z docelowych 75 mld euro finansowania w pierwszej połowie 2024 roku.

Read more

Parlament

Zakaz produktów pochodzących z pracy przymusowej

29 kwietnia 2024

2024-03-11-12-42-40.9948.png
23 kwietnia europosłowie ostatecznie zatwierdzili nowe rozporządzenie pozwalające Unii zakazać sprzedaży, importu i eksportu towarów wyprodukowanych przy użyciu pracy przymusowej. Władze państw członkowskich i Komisja Europejska będą mogły badać podejrzane produkty, łańcuchy dostaw i producentów. Producenci produktów zakazanych w Europie będą musieli wycofać je z rynku, pod groźbą grzywien za nieprzestrzeganie przepisów. Ale będą mogli je ponownie wprowadzić na rynek, jeśli wyeliminują pracę przymusową ze swoich łańcuchów dostaw.

Read more -inny link

Pakt Stabilności i Wzrostu

29 kwietnia 2024

2024-01-12-12-26-01.5230.jpg
23 kwietnia europosłowie przyjęli nowe zasady Paktu Stabilności i Wzrostu, mające uczynić go bardziej przejrzystym, korzystniejszym dla inwestycji, lepiej dostosowanym do każdej sytuacji i bardziej elastycznym. Celem jest lepsza ochrona zdolności inwestycyjnych rządów i zagwarantowanie wiarygodności przepisów poprzez wprowadzenie mechanizmów redukcji deficytu i zadłużenia. Powinny one również dawać państwom członkowskim większe pole manewru.

Read more -inny link -inny link -inny link

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza

29 kwietnia 2024

2024-02-21-15-32-54.8613.jpg
24 kwietnia posłowie do PE przyjęli porozumienie w sprawie nowych środków mających na celu poprawę jakości powietrza w UE, by chronić zdrowie ludzkie, naturalne ekosystemy i różnorodność biologiczną. Nowe przepisy służą wprowadzeniu do 2030 roku bardziej rygorystycznych limitów szkodliwych zanieczyszczeń, z możliwością ubiegania się przez państwa członkowskie o dziesięcioletnie odroczenie pod pewnymi warunkami. W przypadku nieprzestrzegania przepisów obywatele będą mogli podjąć kroki prawne w celu uzyskania odszkodowania, jeśli ucierpiało na tym ich zdrowie.

Read more -inny link

Należyta staranność przedsiębiorstw

29 kwietnia 2024

2024-04-29-10-45-23.5907.png
24 kwietnia posłowie do PE zatwierdzili dyrektywę w sprawie "należytej staranności", która ma na celu zobowiązanie przedsiębiorstw i ich partnerów - zarówno na wyższym, jak i niższym szczeblu - do zapobiegania, powstrzymywania lub łagodzenia ich negatywnego wpływu na prawa człowieka i środowisko, w tym na poziomie zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Nowe przepisy wymagają od dużych przedsiębiorstw - zatrudniających ponad 1000 osób, o globalnym obrocie przekraczającym 450 mln euro i działających w UE – polityk należytej staranności i planów transformacji klimatycznej. Dyrektywa przewiduje grzywny w wysokości do 5% obrotów za nieprzestrzeganie unijnych przepisów.

Read more -inny link

Nowe przepisy dla pracowników platform cyfrowych

29 kwietnia 2024

2020-12-04-10-04-22.2334.jpg
24 kwietnia europosłowie przyjęli nowe przepisy mające zagwarantować, że osoby pracujące za pośrednictwem platform cyfrowych (takich jak Uber i Deliveroo) mają odpowiednio zdefiniowany status zatrudnienia, oraz skorygować "fikcyjne samozatrudnienie". Nowe prawo ustanawia domniemanie stosunku pracy dla pracowników platform cyfrowych, a w szczególności zakazuje zwolnień opartych na decyzjach algorytmów.

Read more -inny link

Rewizja wspólnej polityki rolnej (WPR)

29 kwietnia 2024

2020-03-03-16-39-21.2653.jpg
24 kwietnia europosłowie zatwierdzili zmiany w rozporządzeniu w sprawie planów strategicznych WPR i rozporządzeniu horyzontalnym WPR, mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych rolników. Nowelizacja ta czyni opcjonalnymi główne zobowiązania środowiskowe, które wcześniej warunkowały wypłatę dopłat bezpośrednich dla rolników, takie jak utrzymanie obszarów różnorodności biologicznej w gospodarstwach rolnych.

Read more -inny link

Nowe europejskie ciało ds. standardów etycznych

29 kwietnia 2024

2013-05-28-16-37-04.9274.jpg
25 kwietnia europosłowie zatwierdzili porozumienie osiągnięte z ośmioma europejskimi instytucjami i organami (w tym z Komisją i Radą) w celu utworzenia nowego, wspólnego ciała ds. standardów etycznych. Będzie odpowiadać za opracowywanie, aktualizację i interpretację wspólnych, minimalnych standardów etycznego postępowania oraz będzie publikować sprawozdania na temat tego, w jaki sposób zasady te zostały uwzględnione w wewnętrznych przepisach każdego sygnatariusza.

Read more -inny link

Walka z rosyjskimi ingerencjami

29 kwietnia 2024

2023-03-13-10-04-54.7237.jpg
25 kwietnia europosłowie zagłosowali za rezolucją wzywającą przywódców politycznych Unii Europejskiej i jej państw członkowskich do pilnego przeciwdziałania rosyjskim próbom ingerencji. Przyjęcie tej rezolucji następuje w chwili, gdy wybrani przedstawiciele, tacy jak eurodeputowany Alternative für Deutschland (AfD) Maximilian Krah, są przedmiotem dochodzeń pod kątem ich domniemanych powiązań z zagranicznymi agentami, w szczególności z Rosjanami.

Read more -inny link

Akt w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie

29 kwietnia 2024

2024-02-10-16-41-32.9559.jpg
25 kwietnia europosłowie zatwierdzili porozumienie zawarte z Radą w sprawie aktu o przemyśle neutralnym emisyjnie. Chodzi o to, aby do 2030 roku Unia produkowała w swoich granicach 40% rocznego zapotrzebowania na technologie o zerowej emisji netto. Dotyczy to technologii odnawialnych, energii jądrowej, dekarbonizacji przemysłu, technologii magazynowania energii i biotechnologii. Dokument opiera się na krajowych planach na rzecz energii i klimatu (NECPs) i służy przejęciu 15% globalnej wartości rynkowej tych technologii.

Read more -inny link

Dyplomacja

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych

28 kwietnia 2024

2023-10-30-12-09-17.5972.jpg
22 kwietnia w Luksemburgu obradowali ministrowie spraw zagranicznych. Po przemówieniach ukraińskiego ministra spraw zagranicznych Dmytro Kułeby i ministra obrony Rustema Umerowa, kilku ministrów wyraziło chęć wniesienia wkładu w czeskie i niemieckie inicjatywy dotyczące amunicji i obrony powietrznej. Omówiono sytuację na Bliskim Wschodzie, podkreślając brak postępów w sprawie uwolnienia zakładników i zawieszenia broni. Ministrowie dyskutowali również o wzmocnieniu koordynacji z ONZ i Unią Afrykańską w celu trwałego zawieszenia broni w Sudanie i wyrazili zaniepokojenie nową gruzińską ustawą o przejrzystości wpływów zagranicznych.

Read more

Pomoc humanitarna dla Palestyńczyków

29 kwietnia 2024

2016-07-07-15-18-11.9553.jpg
26 kwietnia Komisja ogłosiła, że przeznacza dodatkowe 68 milionów euro na pomoc humanitarną dla mieszkańców Strefy Gazy. Pomoc ta będzie dystrybuowana za pośrednictwem zaufanych organizacji obecnych już na miejscu. Wsparcie to ma na celu zwiększenie pomocy w zakresie żywności, żywienia, zdrowia, wody, warunków sanitarnych i schronienia. Podnosi całkowitą pomoc humanitarną UE dla Palestyńczyków do 193 mln euro.

Read more

Trybunał Sprawiedliwości

Roczne sprawozdanie

29 kwietnia 2024

2013-10-28-16-50-10.8391.jpg
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) opublikował swoje sprawozdanie roczne za 2023 zatytułowane "Panorama roku", które przedstawia działalność instytucji i orzecznictwo jej dwóch sądów w minionym roku. Wynika z niego, że w 2023 roku wniesiono do Trybunału 2 092 sprawy, a 1 687 spraw zostało rozstrzygniętych. Średni czas trwania postępowania wyniósł 17,2 miesiąca. Jednym z najważniejszych wydarzeń 2023 był wyrok w sprawie Meta Platforms Ireland przeciwko Komisji, w którym Trybunał orzekł na korzyść Komisji. Sprawa dotyczyła wniosku Komisji do firmy Meta o przekazanie dokumentów zawierających określone wyszukiwane hasła. Sędziowie stwierdzili, że nie dojdzie do naruszenia ochrony wrażliwych danych osobowych, wbrew temu, co wskazywała firma Meta.

Read more

Trybunał Obrachunkowy

Raport na temat europejskiej pomocy dla uchodźców w Turcji

29 kwietnia 2024

2013-05-28-16-31-58.3948.jpg
W sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z 24 kwietnia przeanalizowano unijne finansowanie dla uchodźców w Turcji w ramach porozumienia z 2016 roku służącego zarządzaniu napływem syryjskich uchodźców. Chodzi o 6 mld euro na pomoc humanitarną i rozwojową. Audytorzy odnotowali adekwatne wsparcie UE, ale wskazali niedociągnięcia w ocenie budżetów projektów przez Komisję. Stwierdzili również, że nie byli w stanie określić rzeczywistego wpływu niektórych z tych funduszy.

Read more

Chorwacja

Rafale wchodzi do służby w siłach powietrznych

28 kwietnia 2024

2015-02-13-11-44-31.8559.jpg
25 kwietnia Chorwackie Siły Powietrzne powitały pierwszych sześć samolotów Rafale w bazie w Zagrzebiu (w listopadzie 2021 roku zakupiono 12 samolotów). Z tej okazji bazę odwiedzili prezydent Zoran Milanović, premier Andrej Plenković i minister obrony Ivan Anušić. Reszta floty ma przybyć do końca 2024 roku, aby do połowy 2025 można było skompletować eskadrę.

Read more

Francja

Przemówienie na Sorbonie

29 kwietnia 2024

2024-04-28-20-55-34.6755.jpg
25 kwietnia prezydent Francji Emmanuel Macron wygłosił na Sorbonie swoje "Przemówienie o Europie", siedem lat po pierwszym wystąpieniu w tym samym miejscu w 2017 roku. Prezydent przedstawił w nim swoją wizję Unii Europejskiej, ostrzegając przed zewnętrznymi i wewnętrznymi zagrożeniami dla UE. Przedstawił szereg propozycji, w szczególności na rzecz europejskich preferencji przy zakupach broni i obrony przeciwrakietowej. Zaapelował o zwolnienia z niektórych zasad w zakresie konkurencji i handlu, aby stawić czoła Chinom i Stanom Zjednoczonym. Prezydent Francji opowiedział się również za powrotem łańcuchów produkcyjnych do Europy i prawdziwą europejską polityką przemysłową. Potrzebny jest "szok inwestycyjny", by zbierać od 600 do 1000 miliardów euro rocznie koniecznych do sfinansowania transformacji cyfrowej i środowiskowej. Trzeba położyć na stole opcję zaciągnięcia nowej wspólnej pożyczki i inwestować oszczędności Europejczyków w gospodarkę UE.

Read more -inny link

Francusko-niemiecki czołg przyszłości

28 kwietnia 2024

2020-04-29-12-50-07.7213.jpg
26 kwietnia francuski minister sił zbrojnych Sébastien Lecornu spotkał się w Paryżu ze swoim niemieckim odpowiednikiem Borisem Pistoriusem. Pod koniec spotkania obaj panowie podpisali umowę przypieczętowującą współpracę obu krajów w ramach programu MGCS (Main Ground Combat System). Finansowany w równych częściach przez Paryż i Berlin projekt ma na celu kooperację francuskiego i niemieckiego przemysłu, by stworzyć "czołg przyszłości", który powinien zastąpić niemieckie czołgi Leopard 2 i francuskie Leclerc.

Read more

Nowa umowa na rzecz wzmocnienia europejskiego wymiaru Strasburga

29 kwietnia 2024

2024-04-29-12-26-01.1034.png
26 kwietnia prezydent Francji Emmanuel Macron odwiedził Szkołę Europejską w Strasburgu, aby podpisać piętnastą trzyletnią umowę na lata 2024-2026, mającą na celu wzmocnienie wizerunku Strasburga jako europejskiej stolicy. Wartość umowy to 296 mln euro, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z poprzednią umową opiewającą na 189 mln euro. Pieniądze sfinansują szereg projektów między państwem a władzami lokalnymi.

Read more -inny link

Włochy

Giorgia Meloni kandydatką w wyborach europejskich

29 kwietnia 2024

2014-01-27-15-50-27.7862.jpg
Zamykając kongres swojej partii 28 kwietnia, premier Giorgia Meloni ogłosiła, że będzie liderem listy Fratelli d'Italia w czerwcowych wyborach europejskich. Nie ma zamiaru ustąpić ze stanowiska, ale chce wykorzystać swoją popularność w służbie swojemu ugrupowaniu, które według sondaży może liczyć na 28,5% głosów. Meloni chce "zrobić w Europie to, co zrobiliśmy we Włoszech".

Read more

Polska

Przemówienie Radosława Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych

28 kwietnia 2024

2017-02-17-10-55-23.5029.png
25 kwietnia minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wygłosił w Sejmie doroczne przemówienie na temat polityki zagranicznej. Stwierdził w nim, że bezpieczeństwo kraju musi się opierać na integracji europejskiej i dobrych stosunkach transatlantyckich, które nie są ze sobą sprzeczne. Opowiedział się za wzmocnieniem europejskiej obrony, zwłaszcza poprzez Trójkąt Weimarski, a rozpoczęcie procesu akcesji Ukrainy i Mołdawii do UE uznał za strategiczny imperatyw. Minister zachęcał do dalszego wspierania Ukrainy przez Zachód, aby pomóc jej wygrać wojnę z Rosją i odbudować się.

Read more -inny link

Portugalia

50-lecie rewolucji goździków

28 kwietnia 2024

2013-05-28-16-28-33.2244.jpg
25 kwietnia Portugalia upamiętniła 50. rocznicę rewolucji goździków, oznaczającej pokojowe obalenie najdłuższej europejskiej dyktatury w 1974 roku. Zamach stanu doprowadził do pierwszych demokratycznych wyborów w Portugalii i niepodległości jej afrykańskich kolonii. Z tej okazji w Lizbonie odbyło się kilka ceremonii z udziałem wszystkich portugalskojęzycznych przywódców.

Read more -inny link -inny link

Zjednoczone Królestwo

Rishi Sunak w Berlinie i Warszawie

29 kwietnia 2024

2015-04-28-10-51-08.5300.jpg
23 kwietnia brytyjski premier Rishi Sunak odwiedził Warszawę, a 24 kwietnia Berlin, spotykając się ze swoimi polskimi i niemieckimi odpowiednikami - Donaldem Tuskiem i Olafem Scholzem - a także z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Podczas tych spotkań Rishi Sunak ogłosił 500 milionów funtów pomocy wojskowej dla Ukrainy, a także wzrost wydatków wojskowych o 75 miliardów w ciągu najbliższych 6 lat, by w 2030 roku wydatki te osiągnęły 2,5% PKB. Zjednoczone Królestwo i Niemcy zobowiązały się do zacieśnienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności poprzez wspólny program zakupu armotohaubic RCH 155, a także do wzmacniania ukraińskiego przemysłu obronnego.

Read more -inny link

Parlament przyjmuje kontrowersyjną ustawę "Safety of Rwanda"

29 kwietnia 2024

2016-03-29-10-38-54.2823.jpg
22 kwietnia brytyjski parlament przyjął ustawę "Safety of Rwanda". Ta kontrowersyjna ustawa potwierdza status Rwandy jako "kraju bezpiecznego" do celów przesiedlania migrantów i zezwala na deportację do Rwandy osób ubiegających się o azyl, które przybyły do Zjednoczonego Królestwa nielegalnie. Ustawa obchodzi wcześniejsze orzeczenie brytyjskiego Sądu Najwyższego, który w listopadzie 2023 roku uznał projekt za nielegalny.

Read more -inny link

Szwecja

Wizyta łotewskiej premier

29 kwietnia 2024

lv-oee-2.jpg
W dniach 25-26 kwietnia premier Łotwy Evika Siliņa była przyjmowana w Szwecji przez swojego szwedzkiego odpowiednika Ulfa Kristerssona. Kristersson ogłosił rozlokowanie na Łotwie zmechanizowanych jednostek wojskowych. Ten ambitny pomysł musi jeszcze zatwierdzić szwedzki parlament. Zapowiedź ta wpisuje się w plany obu krajów dotyczące wzmocnienia bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego i zbiorowej obrony sojuszników NATO. Podkreślono również poparcie dla wzmocnienia przemysłu wojskowego i współpracy gospodarczej.

Read more

Wizyta państwowa fińskiego prezydenta

29 kwietnia 2024

2016-01-11-10-28-21.1178.jpg
23 i 24 kwietnia prezydent Finlandii Alexander Stubb składał wizytę państwową w Szwecji. "Często jesteśmy podobni, czasem trochę różni, ale zawsze nierozłączni. Dziś bardziej niż kiedykolwiek stoimy razem. Sprawa Szwecji jest naszą sprawą. Sprawa Finlandii jest waszą sprawą" - oświadczył prezydent Stubb w swoim przemówieniu w Riksdagu, szwedzkim parlamencie. Celem wizyty było zintensyfikowanie współpracy między Finlandią i Szwecją w obecnym kontekście polityki bezpieczeństwa - zarówno kooperacji dwustronnej, jak i jako członków NATO. Wizyta koncentrowała się również na promowaniu współpracy między fińskimi i szwedzkimi firmami, by zwiększyć globalną konkurencyjność krajów i przyspieszyć zieloną transformację.

Read more

Macedonia

Wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich

28 kwietnia 2024

2024-04-26-12-58-32.4053.png
24 kwietnia Gordana Siljanovska-Davkova, kandydatka Wewnętrznej Macedońskiej Organizacji Rewolucyjnej – Demokratycznej Partii Macedońskiej Jedności Narodowej (VMRO-DPMNE), wygrała pierwszą turę wyborów prezydenckich w Macedonii Północnej, uzyskując 40,08% głosów. Jej główny rywal - socjaldemokrata Stevo Pendarovski - zdobył zaledwie 19,92% głosów. Za nim uplasował się Bujar Osmani, minister spraw zagranicznych, kandydat albańskiej partii DUI (13,37% głosów), a następnie Maksim Dimitrievski (9,26%) i Arben Taravari (9,2%). Druga tura odbędzie się 8 maja.

Read more -inny link

Ukraina

1,5 mld euro dla Ukrainy

28 kwietnia 2024

2014-02-25-15-45-28.2488.jpg
24 kwietnia Komisja wypłaciła Ukrainie drugą transzę nadzwyczajnego finansowania w ramach ukraińskiego instrumentu finansowego w wysokości 1,5 mld euro. Wcześniej Komisja pozytywnie oceniła uzgodnione warunki reform politycznych, które mają zostać przeprowadzone w wielu obszarach (takich jak wymiar sprawiedliwości, walka z praniem pieniędzy i zarządzanie finansami publicznymi) w celu zapewnienia przejrzystego i skutecznego wykorzystania funduszy.

Read more

Kultura

Statki marzeń w Monachium

29 kwietnia 2024

2024-04-29-12-06-47.1161.jpg
Do 1 września w Bayerisches Nationalmuseum w Monachium trwa wystawa "Statki marzeń". Dzięki starannemu doborowi i najwyższej klasy obrazom, manuskryptom, mapom i instrumentom nawigacji morskiej, muzeum prezentuje najbardziej niezwykłe dzieła złotnictwa z okolic 1600 roku. Dzieła te symbolizują dawne czasy globalizacji i kolonizacji.

Read more

Ukraiński pawilon na Biennale w Wenecji

29 kwietnia 2024

2024-04-15-11-06-54.1675.png
20 kwietnia pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska zainaugurowała ukraiński pawilon na 60. Biennale w Wenecji. Do 24 listopada będzie prezentował współczesnych, międzynarodowych artystów, którzy są mało znani szerokiej publiczności. Prace inspirowane są praktyką zbiorowego tkania sieci maskujących jako symbolem kolektywnego oporu w obliczu wojny.

Read more -inny link

Michał Anioł w Londynie

29 kwietnia 2024

2024-04-26-10-18-36.9704.png
Od 2 maja do 28 lipca w British Museum w Londynie odbędzie się wystawa "Ostatnie dekady Michała Anioła". Ekspozycja obejmuje ostatnie trzydzieści lat życia Michała Anioła, od jego wyjazdu z Florencji do Rzymu w 1534 roku aż do śmierci. Wystawa pokazuje witalność i ciągłą kreatywność obecną w jego twórczości artystycznej, która porusza tematy wiary, zbawienia i śmiertelności.

Read more

Eva Beresin w Wiedniu

29 kwietnia 2024

2023-09-11-13-07-38.3075.png
Od 1 maja do 15 września w Muzeum Albertina w Wiedniu odbędzie się wystawa "Eva Beresin - gęste powietrze". Ta węgierska artystka, która przeprowadziła się do Wiednia w 1976 roku, porusza szeroki zakres tematów - od strasznych po humorystyczne. Przechadzając się korytarzami muzeum, zwiedzający napotykają hybrydowe postacie, groteskowe figury i dziwnie wyglądające fantastyczne stworzenia.

Read more

"Wnętrza pompejańskie" w Rzymie

29 kwietnia 2024

2024-04-29-12-03-27.2473.jpg
Do 30 czerwca 2024 roku w Muzeum Narodowym Zamku Świętego Anioła można oglądać wystawę "Wnętrza pompejańskie" poświęconą projektowi fotograficznemu Luigiego Spiny. Ten włoski fotograf eksploruje wnętrza ponad stu dwudziestu "domus" w Pompejach. Na ekspozycji zaprezentowano sześćdziesiąt jego zdjęć z różnych pompejańskich lokalizacji, co daje unikalny wgląd w życie codzienne w tym starożytnym mieście.

Read more

Wystawa o Notre-Dame de Paris w Madrycie i Paryżu

29 kwietnia 2024

2019-04-16-10-24-16.6239.jpg
Centrum kultury CentroCentro w Madrycie i Galerie des Gobelins w Paryżu poświęcają wystawy Notre-Dame de Paris. W przeddzień ponownego otwarcia katedry, Mobilier National i Regionalny Departament Kultury Île-de-France prezentują publiczności arcydzieła z wnętrza budynku - dwadzieścia jeden wielkoformatowych obrazów - a także modele przyszłego wyposażenia liturgicznego, które jest obecnie produkowane. CentroCentro w Madrycie jest gospodarzem ekspozycji w rzeczywistości rozszerzonej na temat historii katedry, od jej powstania w XII wieku do pożaru w 2019 roku i jej renowacji.

Read more -inny link

Stanisław Wyspiański w Krakowie

29 kwietnia 2024

2023-12-18-13-32-08.6607.png
Do 27 października w Muzeum Narodowym w Krakowie można oglądać portrety wykonane przez Stanisława Wyspiańskiego (1869-1907) w trakcie jego pobytu w Paryżu, pochodzące z kolekcji Ziyada Raoofa. Wyspiański to czołowa postać polskiego modernizmu. Jego obrazy olejne oraz akademickie rysunki węglem i pastelami ukazują artystę poszukującego harmonii między tematami z historii Polski a współczesnymi odkryciami i innowacjami.

Read more

Roni Horn w Humlebæk

29 kwietnia 2024

2024-04-29-11-49-34.8080.png
Od 5 maja do 1 września Muzeum Sztuki Nowoczesnej Louisiana w Humlebæk, w Danii prezentuje prace Roni Horn - amerykańskiej artystki i pisarki, która bada zmieniającą się naturę sztuki i tożsamości poprzez rzeźbę, rysunek, fotografię i książki. Na tej wystawie Roni Horn przedstawia klucz do odczytywania jej prac, pokazując je obok fragmentów filmów Alfreda Hitchcocka, Ingmara Bergmana czy Claude'a Chabrola.

Read more

Pierre Bonnard w Aix-en-Provence

29 kwietnia 2024

2024-04-29-11-55-17.7758.jpg
Od 30 kwietnia do 6 października Hôtel Caumont w Aix-en-Provence składa hołd malarzowi Pierre'owi Bonnardowi. Zafascynowany Japonią artysta włączył estetykę japońskiej sztuki do swoich dzieł, zrywając z naturalistycznymi i impresjonistycznymi ruchami swoich czasów. Uzupełnieniem wystawy są japońskie ryciny, ilustrujące podobieństwa i pokrewieństwa między twórczością francuskiego malarza a japońską sztuką oraz podkreślające główne źródło inspiracji artysty.

Read more

Agenda

les 29 kwietnia

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (Luksemburg)


Newsletter Archives

Być Europejczykiem (wolnym, umiarkowanym i niezależnym): widziane z Europy Środkowej i Wschodniej

Skręt w prawo, ale dotychczasowa większościowa koalicja powinna się utrzymać

Powrót rosyjskiego dylematu na bułgarską scenę polityczną

"Europa nie przetrwa, jeśli nie będzie ewoluować"

Europejski upadek, niemiecka historia?

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy, Juliette Bachschmidt, Charles Devoud, Aiti Syiemlieh, Thomas Richomme, Elena Kuntel

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Peggy Corlin

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

20 lat po wielkim rozszerzeniu

pdf

Biuletyn n°1065- wersja 29 avr. 2024