Biuletyn7834 déc. 2017

La Lettre

Nicolas-Jean Brehon

4 grudnia 2017

Jak każdy rozwód, brexit będzie kosztował. Oba obozy, ale w poniższym artykule konsekwencje budżetowe postrzegane są z europejskiego punktu widzenia. Zjednoczone Królestwo jest partnerem budżetowym ważniejszym niż się wydaje; jego waga jest cięższa niż zwykły wkład do budżetu. Pośrednie skutki brexitu wydają się być determinujące dla polityki i negocjacji budżetowych. Pewne państwa członkowskie wkrótce zdadzą sobie z tego sprawę. Ten aspekt był lekceważony. Celem tej notatki jest opisanie palety tematów, które trzeba zrozumieć, a zwłaszcza faktury za rozwód i tego, co po brexicie.

Read more

Fundacja

"Jaki europejski model rewolucji cyfrowej?"

4 grudnia 2017

frs.jpg
7 grudnia przewodnicząca Komisji Spraw Europejskich w Zgromadzeniu Narodowym organizuje w współpracy z Fundacją Roberta Schumana konferencję "Jaki europejski model rewolucji cyfrowej?" z udziałem Andrusa Ansipa, wiceprzewodniczącego Komisji ds. jednolitego rynku cyfrowego.

Read more

Brexit

Brexit: istotne postępy, brak całościowego porozumienia

5 grudnia 2017

brexit.jpg
Po spotkaniu 4 grudnia brytyjska premier Theresa May i przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker wyrazili zadowolenie z "istotnych postępów" w negocjacjach w sprawie brexitu. Przewodniczący Juncker pozostaje "ufny" co do możliwości przejścia do 2 fazy negocjacji po Radzie Europejskiej 14 i 15 grudnia. Ma ona określić, czy postępy poczynione w 3 priorytetowych obszarach są "wystarczające".

Read more -inny link

Komisja

Przepisy gwarantujące bezpieczniejsze płatności online

4 grudnia 2017

commission1.jpg
27 listopada Komisja Europejska przyjęła nowe przepisy, które sprawią, że płatności elektroniczne dokonywane w sklepach i przez internet będą bezpieczniejsze. Aby zmniejszyć obecny poziom oszustw w trakcie płatności online niezbędna będzie lepsza identyfikacja klienta.

Read more

Zachęcanie europejskich przedsiębiorstw do inwestowania w innowacje i kreatywność

4 grudnia 2017

29 listopada Komisja Europejska przedstawiła działania mające na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony praw własności intelektualnej, które zachęcą europejskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza MŚP oraz przedsiębiorstwa typu start-up, do inwestowania w innowacje i kreatywność.

Read more

Bardziej elastyczna i uproszczona wspólna polityka rolna

4 grudnia 2017

W komunikacie pt. "Przyszłość żywności i rolnictwa" (opublikowanym 29 listopada) Komisja Europejska zaapelowała o uproszczenie przepisów i przyjęcie bardziej elastycznego podejścia we wspólnej polityce rolnej. Utrzymana zostanie aktualna, 2-filarowa struktura, ale każde państwo członkowskie wypracuje następnie swój własny plan strategiczny, który zostanie zaaprobowany przez Komisję, a w którym dany kraj wskaże, jak zamierza osiągnąć cele uzgodnione na poziomie Unii Europejskiej.

Read more -inny link

Kolejny rekordowy rok programu Erasmus+

3 grudnia 2017

30 listopada Komisja Europejska zaprezentowała sprawozdanie z osiągnięć programu Erasmus+ w 2016 roku. Jego budżet wzrósł o 7,5%, dzięki czemu wsparto mobilność 725 000 Europejczyków. Erasmus+ powinien osiągnąć cel zakładający wsparcie 3,7% wszystkich młodych ludzi w UE w latach 2014–2020.

Read more

Walka z oszustwami na podatku VAT

4 grudnia 2017

30 listopada, po rewelacjach związanych z aferą "Paradise Papers", Komisja Europejska zaprezentowała nowe narzędzia służące lepszej ochronie przed nadużyciami w systemie unijnego podatku od wartości dodanej (VAT) i likwidacji luk, które mogą prowadzić do nadużyć podatkowych na dużą skalę.

Read more

1 mld euro na 39 projektów transportowych

4 grudnia 2017

30 listopada Komisja zaproponowała, że zainwestuje 1 mld euro w 39 projektów transportowych. Powinno to doprowadzić do wyasygnowania 4,5 mld euro publicznego i prywatnego współfinansowania. Większość środków posłuży do dekarbonizacji transportu drogowego oraz rozwoju europejskiej sieci kolejowej, portów morskich i szlaków wodnych.

Read more

Parlament

Wdrożenie europejskiej strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami

4 grudnia 2017

parlement.jpg
30 listopada europosłowie zaapelowali o stworzenie instrumentów pozytywnej dyskryminacji dla osób z niepełnosprawnościami, takich jak kwoty w sektorze publicznym i prywatnym. Wzywają również do zwrócenia szczególnej uwagi na kobiety i dziewczynki z niepełnosprawnościami, które cierpią z powodu podwójnej dyskryminacji.

Read more

Nowe przepisy w sprawie strat bankowych

4 grudnia 2017

30 listopada eurodeputowani przyjęli przepisy dotyczące sposobu, w jaki wierzyciele banków przechodzących trudności powinni pokrywać straty. W szczególności do europejskiej legislacji włączona zostanie międzynarodowa norma TLAC. Wymaga ona od banków, by odkładały wystarczająco dużo funduszy, żeby absorbować straty i dokapitalizować się tak, aby miało to jak najbardziej ograniczony wpływ na podatników.

Read more

Budżet UE na 2018 rok przyjęty: wsparcie młodzieży, wzrostu i bezpieczeństwa

4 grudnia 2017

30 listopada Rada i Parlament przyjęły budżet Unii Europejskiej na 2018 rok. Środki na program Horyzont 2020 rosną o 8,4%, na program Erasmus+ o 12,1%, a na agencje w obszarze bezpieczeństwa i obywatelstwa o 8,9%. Fundusze przedakcesyjne dla Turcji zostały zredukowane o 105 mln euro z powodu tamtejszych zagrożeń dla demokracji, państwa prawa i praw człowieka.

Read more -inny link

O nowych sposobach wspierania stabilności i pokoju poza Unią

4 grudnia 2017

Europejski fundusz na rzecz stabilności i pokoju będzie mógł po raz pierwszy finansować podmioty wojskowe w krajach trzecich, żeby realizować działalność rozwojową. To efekt przyjęcia 30 listopada nieformalnego porozumienia między Parlamentem i Radą. Co więcej, dostawy nieśmiercionośnego sprzętu czy wyposażenia (systemów informatycznych, szpitalnych...) będą się teraz mogły ubiegać o wsparcie Unii Europejskiej.

Read more

Rada

Warunki przyjmowania wnioskodawców o azyl

4 grudnia 2017

conseilparlement.jpg
29 listopada Rada przyjęła mandat negocjacyjny dotyczący dyrektywy służącej ustanowieniu wspólnych zasad przyjmowania wnioskodawców o azyl. Dyrektywa ta obejmuje świadczenia materialne i dostęp do opieki zdrowotnej oraz przewiduje, że osoby wnioskujące o azyl uzyskają dostęp do rynku pracy nie później niż 9 miesięcy od złożenia wniosku o ochronę międzynarodową.

Read more

Konkluzje posiedzenia ministrów ds. konkurencyjności

4 grudnia 2017

30 listopada ministrowie przyjęli stanowisko w sprawie stworzenia jednolitego portalu cyfrowego, który zapewni obywatelom i przedsiębiorstwom dostęp online do informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów. Ministrowie zaapelowali o nowatorską strategię dla polityki przemysłowej UE, która objęłaby okres po 2030 roku.

Read more

Nowe przepisy antydumpingowe

4 grudnia 2017

4 grudnia ministrowie przyjęli nowe przepisy, by zwalczać nieuczciwe praktyki handlowe. Wejdą one w życie 20 grudnia i obejmują m.in. nową metodologię na rzecz zwalczania praktyk dumpingowych.

Read more

Konkluzje Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii

5 grudnia 2017

4 grudnia Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii przyjęła ogólne stanowisko dotyczące zrewidowania przepisów w sprawie Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC). Ministrowie ocenili również postępy na drodze do zmiany dyrektywy ePrivacy i ustanowili mapę drogową dla 5G, dzięki której Europa ma się stać liderem w tym obszarze.

Read more

Dyplomacja

Szczyt Unia Afrykańska-Unia Europejska

3 grudnia 2017

diplomatie.jpg
Od 29 do 30 listopada w Abidżanie odbywał się 5. szczyt Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej. Europejscy i afrykańscy przywódcy zgodzili się na 4 priorytety, zwłaszcza nowy plan inwestycji zagranicznych, który pozwoli zmobilizować 44 mld euro prywatnych inwestycji na rzecz zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy. "Z największą stanowczością" potępiono przestępstwa popełniane w Libii.

Read more -inny link

Eurogrupa

Mário Centeno wybrany przewodniczącym Eurogrupy

5 grudnia 2017

2017-05-17-16-56-42.5709.jpg
4 grudnia Eurogrupa wybrała na przewodniczącego portugalskiego ministra finansów Mário Centeno. Obejmie on stanowisko 13 stycznia 2018 roku, a jego kadencja potrwa 2,5 roku. Pierwsze posiedzenie tego gremium pod przewodnictwem Centano odbędzie się 22 stycznia. Eurogrupa przedyskutowała również projekty planów budżetowych krajów strefy euro na 2018.

Read more

EBC

Ryzyko finansowe utrzymuje się pomimo wzrostu

3 grudnia 2017

bce.jpg
29 listopada Europejski Bank Centralny podkreślił odporność koniunktury, ale ostrzegł przed ryzykiem nagłych zmian cen aktywów na rynkach (akcji, obligacji). Poza tym, EBC niepokoi się o żywotność kruchych już przedsiębiorstw niefinansowych, jeśli stopy procentowe wzrosną bez poprawy warunków gospodarczych.

Read more

Niemcy

Prezentacja dorocznego raportu Bundesbanku na temat stabilności finansowej

3 grudnia 2017

allemagne.jpg
Według raportu Bundesbanku opublikowanego 29 listopada niemieckie gospodarka mierzy się z wieloma zagrożeniami od cen niemieckich nieruchomości po słabość niemieckich banków.

Read more

Francja

Zgromadzenie Narodowe przegłosowało uchwałę na rzecz promowania europejskich symboli

4 grudnia 2017

france.jpg
27 listopada Zgromadzenie Narodowe przegłosowało projekt uchwały na rzecz promowania symboli Unii Europejskiej, zwłaszcza flagi.

Read more -inny link

Przemówienie francuskiego prezydenta w Wagadugu

4 grudnia 2017

W przeddzień szczytu Unia Afrykańska-Unia Europejska 29 i 30 listopada prezydent Republiki Francuskiej Emmanuel Macron udał się do Burkina Faso. W przemówieniu wygłoszonym na uniwersytecie omawiał wspólną przyszłość Europy i Afryki, a także takie tematy jak imigrację, środowisko, rozwój, dziedzictwo kulturalne i szkolnictwo.

Read more -inny link

Irlandia

Dymisja minister handlu, przedsiębiorstw i innowacji

4 grudnia 2017

irlande.jpg
28 listopada Frances Fitzgerald, Tánaiste oraz minister handlu, przedsiębiorstw i innowacji, złożyła dymisję na ręce premiera. Zapobiega to przedterminowym wyborom. Na stanowisku wicepremiera zastąpił ją Simon Coveney, minister spraw zagranicznych, a na posadzie ministra handlu, przedsiębiorstw i innowacji Heather Humphreys.

Read more -inny link -inny link

Spotkanie Donalda Tuska i Leo Varadkara

4 grudnia 2017

Po warunkach, jakie postawił w sprawie brexitu irlandzki premier Leo Varadkar, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk potwierdził, iż wspiera Irlandię w kwestii granicy z Ulsterem. Stanie się ona zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, jeśli, opuszczającą UE, Zjednoczone Królestwo wyjdzie z unii celnej i jednolitego rynku. "Irlandzki wniosek jest wnioskiem UE" - podkreślił Tusk.

Read more

Włochy

Forum na temat regionu śródziemnomorskiego

4 grudnia 2017

italie.jpg
Od 30 listopada do 2 grudnia w Rzymie trwa 3. forum na temat regionu śródziemnomorskiego ("Mediterranean Dialogues"). Centralnym tematem rozmów będą kwestie dotyczące migrantów i transśródziemnomorska współpraca energetyczna.

Read more -inny link

Czechy

Dymisja rządu

3 grudnia 2017

republique-tcheque.jpg
29 listopada czeski rząd, będący u władzy od 2014 roku, podał się do dymisji, by ustąpić miejsca nowemu gabinetowi, który poprowadzi Andrej Babisz, szef ruchu ANO. Ugrupowanie to zwyciężyło w wyborach parlamentarnych 21 października. 6 grudnia prezydent Miloš Zeman ma mianować Babisza premierem. Nominacja całego rządu spodziewana jest 13 grudnia.

Read more -inny link

Bośnia i Hercegowina

MTKJ wydaje wyrok w sprawie Prlica i innych

3 grudnia 2017

bosnie-herzegovine.jpg
Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii wydał swój ostatni wyrok w apelacji przeciwko 6 byłym przywódcom i byłym wojskowym szefom bośniackich Chorwatów, oskarżonym w szczególności o zbrodnie wojenne w czasie wojny w latach 1992-1995. Potwierdzono karę 25 lat więzienia dla byłego przewodniczącego Chorwackiej Rady Obrony Jadranko Prlicia. To była ostatnia nierozstrzygnięta sprawa przed MTKJ. 31 grudnia 2017 roku, po 24 latach istnienia, Trybunał oficjalnie zamknie swoje podwoje.

Read more -inny link

Ukraina

Ku referendum w sprawie akcesji do Unii Europejskiej i do NATO?

4 grudnia 2017

ukraine.jpg
W przemówieniu wygłoszonym 1 grudnia ukraiński prezydent Petro Poroszenko ogłosił, że rząd zorganizuje referendum zarówno w sprawie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, jaki i do NATO. Nie podał precyzyjnej daty, ale powiedział, że czuje się pewnie, gdyż Ukraina jest "stanowczo zaangażowana w proces integracji euroatlantyckiej".

Read more

Islandia

Katrín Jakobsdóttir mianowana premierem

3 grudnia 2017

islande.jpg
30 listopada prezydent Guðni Thorlacius Jóhannesson mianował na premiera Katrín Jakobsdóttir, przewodniczącą Vinstri Grænt (Ruchu Zieloni-Lewica). Nowa szefowa rządu stworzyła koalicję z Partią Niepodległości (SJA) i Partią Postępu (FSF), co daje jej 33 z 63 miejsc w Althingu. Premier stanie na czele gabinetu złożonego z 11 ministrów (5 kobiet i 6 mężczyzn).

Read more

OECD

Prognozy gospodarcze

3 grudnia 2017

ocde.jpg
28 listopada OECD opublikowało swoje światowe prognozy gospodarcze. Podniesiono stopę wzrostu w strefie euro do 2,4%, ale w 2018 roku powinna spaść do 2,1%, a w 2019 roku do 1,9%. Kraje takie jak Włochy, Francja i Niemcy mają prognozy wyników wyższe w pierwszym kwartale 2017. W odwrotnej sytuacji jest Zjednoczone Królestwo - tu spowolnienie wzrostu powinno trwać: 1,5% w 2017, 1,2% w 2018 i 1,1% w 2019.

Read more

Opracowania/raporty

Rozwój HIV w Europie

4 grudnia 2017

etudes.jpg
W komunikacie opublikowanym 28 listopada Światowa Organizacja Zdrowia podsumowuje stan HIV w Europie. WHO żałuje, że liczba zakażeń wzrosła o 160 000 przypadków osób seropozytywnych (29 000 w UE) z czego 80% we wschodniej Europie. WHO podkreśla znaczenie profilaktyki, diagnostyki i szybkiego dostępu do leczenia.

Read more -inny link

Walka z handlem narkotykami wymaga większych środków

4 grudnia 2017

Według raportu opublikowanego 28 listopada przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) handel narkotykami w ukrytej części internetu stanowi rosnące zagrożenie, przeciwko któremu Europa musi oddelegować więcej środków.

Read more

Ocean Arktyczny: moratorium na rybołówstwo komercyjne

4 grudnia 2017

Kraje leżące nad Oceanem Arktycznym i wielkie kraje rybackie (Kanada, Dania, Wyspy Owcze, Norwegia, Rosja, Stany Zjednoczone, Chiny, Islandia, Japonia, Korea Południowa i Unia Europejska) uzgodniły nałożenie moratorium na rybołówstwo komercyjne w centrum tego oceanu, zanim nawet aktualne topnienie lodów polarnych da taką możliwość połowów. "W sektorze pełnego morza w centrum Oceanu Arktycznego nie będzie żadnego rybołówstwa komercyjnego" - wskazały państwa 1 grudnia.

Read more

Eurostat

Spadające bezrobocie, roczna stopa inflacji 1,5%

3 grudnia 2017

eurostat.jpg
Według danych opublikowanych przez Eurostat 30 listopada stopa bezrobocia spadła do 7,4% w Unii Europejskiej i 8,8% w strefie euro. Między październikiem i listopadem 2017 roczna stopa inflacji w strefie euro wzrosła z 1,4 do 1,5%.

Read more -inny link

W 2016 roku wydatki na R&D stabilne na poziomie 2% PKB

3 grudnia 2017

1 grudnia Eurostat opublikował dane na temat wydatków w zakresie R&D w 2016 roku. 28 państw członkowskich wydało na badania i rozwój ponad 300 mld euro. W stosunku do 2015 odsetek tych inwestycji w całym PKB pozostał stabilny i wyniósł 2,03%.

Read more

Kultura

Intymny Fernand Léger

4 grudnia 2017

culture.jpg
Do 26 marca 2018 roku Muzeum Narodowe Fernanda Légera w Biot prezentuje wystawę poświęconą Fernandowi Légerowi zatytułowaną "Najpierw rysujcie - intymny Fernand Léger". Zaprezentowano rysunki będące przygotowaniem do dzieł malowanych, aby podkreślić całą różnorodność i praktykę rysunku u Fernanda Légera.

Read more

Święto Świateł w Lyonie

4 grudnia 2017

Od 7 do 10 grudnia w Lyonie odbędzie się Święto Świateł. Instalacje oświetlą budynki w całym mieście. Rozmieszczą je oświetleniowcy, architekci, dizajnerzy, filmowcy etc. Poza tym, ulice miasta ożywią grupy teatralne.

Read more

Europoly: the European Union Identity Trading Game

4 grudnia 2017

Od 15 grudnia 2017 roku do 7 stycznia 2018 w Volkskundemuseum w Wiedniu można zobaczyć interdyscyplinarny projekt "Europoly: the European Union Identity Trading Game". Zwraca on uwagę na napływ migrantów gospodarczych w latach 60. XX wieku, falę imigracji po konfliktach zbrojnych w byłej Jugosławii w latach 90. XX wieku i wreszcie aktualną migrację pracowników. Projekt obejmuje 2-dniową konferencję w 4 miastach (Belgradzie, Zagrzebiu, Sarajewie i w Wiedniu).

Read more

Mistrz z Messkirch w Staatsgalerie Stuttgart

4 grudnia 2017

W 2017 roku, na 500-lecie reformacji Staatsgalerie w Stuttgarcie po raz pierwszy gości kompletną wystawę dzieł Mistrza z Messkirch, normalnie rozproszonych w muzeach oraz kolekcjach prywatnych w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Jego twórczość, obrazy ołtarzowe, które były sprzeczne z reformacją, są dostępne dla zwiedzających od 8 grudnia 2017 roku do 2 kwietnia 2018.

Read more

Agenda

les 4-5 grudnia

Rada na temat telekomunikacji i transportu (Bruksela)


5 grudnia

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (Bruksela)


les 7-8 grudnia

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Rada ds. Polityki Społecznej, Zdrowia (Bruksela)


8 grudnia

Rada Stowarzyszenia UE-Gruzja Rada Stowarzyszenia UE-Ukraina (Bruksela)


10 grudnia

Rada na temat handlu (Buenos Aires)


les 10-13 grudnia

11. konferencja ministrów WTO (Buenos Aires)


les 11-12 grudnia

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (Bruksela)


11 grudnia

Rada na temat rozwoju (Bruksela)


les 11-14 grudnia

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego (Strasburg)


Newsletter Archives

Obrona Europy przez Europejczyków: mit, konieczność, ambicja, nadzieja?

BRICS, geopolityczne wyzwanie ignorowane przez Unię Europejską

Europejskie aspiracje Ukraińców

Niemiecki kryzys Schuldenbremse: symptom, który trzeba wziąć w Europie na poważnie

Nowa architektura europejskiego bezpieczeństwa

The Editors of the Newsletter :
Charles de Marcilly, Helen Levy ,Vincent Le Méau, Aurélien Pastouret, Félicia Schröder,Romain Vadans, Jean-Baptiste Welschinger

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Konsekwencje budżetowe brexitu dla Unii Europejskiej

pdf

Biuletyn n°783- wersja 4 déc. 2017