Biuletyn9707 mars 2022

La Lettre

7 marca 2022

Reakcje na rosyjską agresję pokazały, że Unia Europejska zdecydowanie potrafi mówić językiem mocarstwa, a te wydarzenia stanowią kluczowy moment, by podjąć dalsze kroki na drodze integracji - stwierdza fińska deputowana Elina Valtonen. Ocenia, że Ukraińcy walczą w obronie swojej wolności i życia, ale także w obronie demokracji i wspólnych wartości Unii Europejskiej.

Read more

Na pierwszej stronie!

Kiedy autokraci fascynują demokratów

7 marca 2022

etudes.jpg
W swoim ostatnim artykule wstępnym Jean-Dominique Giuliani dziwi się fascynacji, jaką Władimir Putin nadal wzbudza u pewnych osób w Europie.

Read more

Wybory

Viktor Orban pozostaje faworytem wyborów parlamentarnych na Węgrzech

7 marca 2022

elections.jpg
3 kwietnia 7,8 mln Węgrów ma pójść do urn wyborczych, aby odnowić 199-osobowy skład Zgromadzenia Narodowego. Według najnowszego badania opinii publicznej przeprowadzonego pod koniec lutego przez Instytut Taktikaiszavazas, rządzący od dwunastu lat Sojusz Młodych Demokratów-Węgierski Związek Obywatelski (FIDESZ-MPSZ) pod wodzą premiera Vikora Orbana ma zdobyć 115 mandatów. Zjednoczeni dla Węgier (EM) - blok 6 partii opozycyjnych kierowany przez Petera Marki-Zayę, kandydata na premiera - ma otrzymać 83 mandaty. Jednak około 1/4 zarejestrowanych wyborców odpowiedziała, że nie zdecydowała, czy lub na kogo będzie głosować.

Read more

Fundacja

"Européen, sans complexes"

7 marca 2022

frs.jpg
W swojej książce Jean-Dominique Giuliani, prezes Fundacji, zwraca się bez kompleksów do swoich współobywateli, którzy muszą odrzucić kłamstwa na temat Unii Europejskiej, a jednocześnie nieustannie przyczyniać się do jej ulepszania. Książka, wydana przez wydawnictwo Marie B, jest dostępna w wersji drukowanej na stronie internetowej Fundacji oraz w księgarniach. Zamówcie ją.

Read more

"Permanent Atlas of the European Union"

7 marca 2022

"Permanent Atlas of the European Union" - jedyna w swoim rodzaju publikacja - oferuje kompletny i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich. Zawiera bardzo wiele map. Książka jest dostępna po angielsku w wersji cyfrowej.

Read more

Białoruś: chronologia trwającej rewolucji

7 marca 2022

2 marca Unia przyjęła nowe sankcje handlowe oraz sankcje wobec 22 wysokich rangą urzędników w związku z udziałem Białorusi w rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zawieszono również programy współpracy transgranicznej. Tego samego dnia przebywająca na uchodźstwie opozycjonistka Swietłana Cichanouska zainicjowała ruch antywojenny i wezwała swoich współobywateli do mobilizacji. Fundacja przedstawia chronologię wydarzeń, abyście mogli Państwo śledzić najnowsze wydarzenia związane z kryzysem wywołanym sfałszowaniem wyborów prezydenckich w sierpniu 2020 roku i represjami wobec demokratycznej opozycji.

Read more

Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie

7 marca 2022

W Belgii od 7 marca nie jest już wymagany paszport zdrowotny, a maseczki trzeba nosić tylko w środkach transportu publicznego i w placówkach służby zdrowia. We Francji od 14 marca zawieszone zostanie stosowanie przepustek zdrowotnych, a noszenie maseczki będzie obowiązkowe tylko w środkach transportu publicznego. W Irlandii maseczki nie są już obowiązkowe od 28 lutego. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę stosowanych instrumentów, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać środki stosowane w państwach członkowskich UE. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane.

Read more

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

7 marca 2022

Reagując na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła fundusz naprawczy o wartości 672,5 mld euro w formie dotacji i pożyczek dla państw członkowskich, nazwany Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Do tej pory Komisja i Rada zatwierdziły 22 plany, a 20 krajów otrzymało planowane zaliczki. W sprawozdaniu opublikowanym 1 marca Komisja stwierdza, że łączna kwota przyznana na te plany to 445 mld euro, a ich realizacja przebiega zgodnie z planem. Fundacja oferuje Państwu interaktywną mapę planów dla poszczególnych krajów, abyście mogli zapoznać się z kwotami, harmonogramami i priorytetami.

Read more -inny link

Publikacje Fundacji na temat Ukrainy

7 marca 2022

Od momentu powstania Fundacja Roberta Schumana jest bardzo zaangażowana w Ukrainie, organizując liczne wydarzenia i szkolenia, w tym na Krymie przed 2014 rokiem. Fundacja przedstawia zestawienie opracowań, które w ciągu ostatnich kilku lat poświęciła temu sąsiadującemu z Unią krajowi.

Read more

Europa, kontynent kobiet

7 marca 2022

Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Kobiet, który przypada 8 marca, Fundacja udostępnia zaktualizowane tabele i mapę dotyczące obecności kobiet w rządach i w parlamentach Unii. Można też obejrzeć debatę zorganizowaną przez Fundację w marcu 2021 roku.

Read more -inny link -inny link

Ukraina/Rosja

Rezolucja Parlamentu Europejskiego

6 marca 2022

ukrru.jpg
W rezolucji przyjętej 1 marca (stosunkiem 637 głosów do 13, przy 36 wstrzymujących się) europosłowie wzywają do zaostrzenia sankcji wobec Rosji, wprowadzenia ograniczeń w imporcie rosyjskiego gazu i ropy oraz rozszerzenia wykluczenia z systemu SWIFT na Białoruś. Zwracają się również do państw członkowskich o dostarczenie Ukrainie dodatkowej broni obronnej i wzywają instytucje do szybkiego przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego. Podczas debaty przed głosowaniem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski zwrócił się do Unii o "udowodnienie", że stoi ona po stronie Ukrainy.

Read more -inny link -inny link

Tymczasowa ochrona dla Ukraińców uciekających przed wojną

6 marca 2022

4 marca Rada postanowiła uruchomić program "tymczasowej ochrony" Ukraińców uciekających przed wojną, umożliwiając im uzyskanie zezwolenia na pobyt i dając dostęp do edukacji, rynku pracy i pomocy medycznej na terytorium UE początkowo przez okres jednego roku. Chodzi o skoordynowanie współpracy między państwami członkowskimi, zwłaszcza w zakresie zdolności do przyjmowania uchodźców. Ponadto system ten służy ułatwieniu zarządzania granicami, wzmocnieniu kontroli i umożliwieniu szybszego dotarcia pomocy humanitarnej do stref konfliktu.

Read more -inny link

Rozszerzenie europejskich sankcji przeciwko Rosji i Białorusi

6 marca 2022

Rada wprowadziła nowe restrykcje wobec Rosji, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Rozszerzyła wyłączenie z systemu SWIFT na siedem nowych banków i zakazała sprzedaży lub przekazywania do Rosji banknotów denominowanych w euro. Zakazała inwestycji lub udziału w projektach współfinansowanych przez Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich. Ponadto zawiesiła nadawanie w Unii programów rosyjskich mediów państwowych Sputnik i RT.

Read more -inny link -inny link -inny link -inny link -inny link -inny link

Poparcie europejskich przywódców

7 marca 2022

W wystąpieniu telewizyjnym 2 marca prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział przygotowanie we Francji "planu odporności" w odpowiedzi na konsekwencje gospodarcze i wezwał Europę, by stała się "potęgą bardziej niezależną, bardziej suwerenną". Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział w wywiadzie z 4 marca, że należy zrobić wszystko, aby powstrzymać wojnę, stosując sankcje i dyplomację. 2 marca polski prezydent Andrzej Duda stwierdził, że rosyjskie ataki na ludność cywilną "mają znamiona ludobójstwa" i nie pozostaną bezkarne. Również 2 marca premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił w parlamencie narodowy plan radzenia sobie z gospodarczymi i społecznymi skutkami wojny.

Read more

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ

6 marca 2022

2 marca Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 141 głosami do 5 (przy 35 wstrzymujących się) rezolucję "potępiającą w najostrzejszych słowach" rosyjską agresję na Ukrainę i żądającą, by Rosja wycofała się "natychmiast, całkowicie i bezwarunkowo". 4 marca Rada Praw Człowieka przy ONZ postanowiła powołać niezależną, międzynarodową komisję śledczą do zbadania zarzutów dotyczących łamania praw człowieka, nadużyć oraz naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego w Ukrainie.

Read more -inny link

Posiedzenie ministrów rolnictwa

6 marca 2022

2 marca ministrowie rolnictwa omówili konsekwencje konfliktu w Ukrainie dla rynków rolnych. Potwierdzili gotowość do uruchomienia europejskiego mechanizmu przygotowania i reagowania na kryzysy oraz wszystkich narzędzi niezbędnych do zagwarantowania zdolności produkcyjnych i stawienia czoła przyszłym kryzysom, które zagrażają bezpieczeństwu żywnościowemu. Przewidzieli również wdrożenie wyjątkowych środków wspólnej organizacji rynku w celu ochrony najbardziej dotkniętych sektorów.

Read more

Ekonomia i finanse

6 marca 2022

2 marca ministrowie gospodarki i finansów dyskutowali na temat wdrożenia sankcji wobec Rosji i ich konsekwencji dla UE. Podjęli decyzję o wprowadzeniu dodatkowych środków zapobiegających obchodzeniu sankcji, w tym poprzez wykorzystanie kryptowalut. Ministrowie poparli zwiększenie wsparcia finansowego dla Ukrainy oraz dalszą koordynację działań z wielostronnymi bankami rozwoju, w tym z MFW, EBOiR i EBI.

Read more -inny link -inny link

Gruzja i Mołdawia kandydatami do Unii

7 marca 2022

3 marca prezydent Mołdawii Maia Sandu i premier Gruzji Irakli Garibaszwili oficjalnie złożyli wnioski swoich państw o członkostwo w Unii Europejskiej, co jest konsekwencją rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która wywołuje duże zaniepokojenie w obu tych krajach.

Read more -inny link

Zawieszenie programów współpracy z Rosją i Białorusią

6 marca 2022

4 marca Komisja zawiesiła współpracę transgraniczną i transnarodową z Rosją i Białorusią w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Komisja zawiesza również współpracę z Rosją w dziedzinie badań i innowacji poprzez wstrzymanie płatności na rzecz rosyjskich podmiotów uczestniczących w programie Horyzont Europa. Ponadto Komisja dąży do wzmocnienia współpracy między państwami członkowskimi a Ukrainą, zwłaszcza poprzez udział Ukrainy w programie Interreg Dunaj.

Read more -inny link

Rezolucja NATO

6 marca 2022

4 marca ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich NATO, Finlandii i Szwecji oraz Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej Josep Borrell dokonali przeglądu rozmieszczenia sił reagowania NATO. Ponownie podkreślili potrzebę wsparcia partnerów, którym grozi rozprzestrzenienie się wojny na Ukrainie, w tym Gruzji oraz Bośni i Hercegowiny. Zwrócili uwagę na długofalowe skutki rosyjskiej agresji dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego oraz konieczność utrzymania kanałów dyplomatycznych w celu uniknięcia dalszej eskalacji.

Read more -inny link

Wszczęcie dochodzenia przez Międzynarodowy Trybunał Karny

6 marca 2022

2 marca 39 państw (w tym członkowie Unii Europejskiej) skierowało sprawę sytuacji w Ukrainie do Międzynarodowego Trybunału Karnego. Prokurator MTK Karim Khan podjął decyzję o natychmiastowym wszczęciu aktywnego dochodzenia w celu zebrania dowodów popełnienia ewentualnych zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa.

Read more

Deklaracja ministrów spraw zagranicznych G7

7 marca 2022

4 marca ministrowie spraw zagranicznych państw G7 potępili rosyjską agresję i ataki na cywilów. Wezwali Rosję do wycofania swoich wojsk i do otwarcia korytarzy humanitarnych. Zapewnili, że nadal będą nakładać "nowe, surowe sankcje" na Rosję i jej białoruskiego sojusznika.

Read more -inny link

Niepokój AIEA o bezpieczeństwo elektrowni jądrowych

7 marca 2022

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA) regularnie monitoruje sytuację w Ukrainie w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony i zabezpieczeń. 6 marca wyraziła "głębokie zaniepokojenie" po pożarze w elektrowni w Zaporożu i po przejęciu terenu przez rosyjskie wojska.

Read more

Visa i Mastercard zawieszają wszelką działalność w Rosji

7 marca 2022

5 marca spółki kart bankowych Visa i Mastercard ogłosiły całkowite zawieszenie swojej działalności w Rosji. Transakcje dokonywane kartami Visa lub Mastercard, jak również transakcje dokonywane na terytorium Rosji przy użyciu kart zagranicznych będą stopniowo blokowane. W 2020 roku te dwie firmy przetwarzały 74% transakcji finansowych w Rosji.

Read more -inny link -inny link

Komisja

Wytyczne w sprawie mechanizmu warunkowości budżetowej

6 marca 2022

commission1.jpg
2 marca Komisja zaproponowała wytyczne mające na celu doprecyzowanie systemu warunkowości budżetowej powiązanej z praworządnością. Zawieszenie unijnych funduszy będzie musiało być uzasadnione i proporcjonalne, a związek między naruszeniem praworządności i budżetem będzie musiał być wyraźny. Komisja podkreśla, że państwa członkowskie powinny zapewnić płatności należne końcowym beneficjentom.

Read more

Wytyczne na temat polityki budżetowej i wzrostu

6 marca 2022

W swoich wytycznych budżetowych przedstawionych 2 marca Komisja zaleca państwom członkowskim stopniową konsolidację fiskalną (począwszy od 2023 roku w przypadku najbardziej zadłużonych państw), podkreślając jednak ryzyko zbyt gwałtownej konsolidacji. Przed spotkaniem szefów państw i rządów, które odbędzie się 10 i 11 marca, Komisja przedstawiła propozycje dotyczące osiągnięcia trwałego wzrostu gospodarczego poprzez reformy fiskalne i budżetowe oraz inwestycje publiczne i prywatne. Wzywa do zwiększenia inwestycji w technologie cyfrowe i obronne, by stawić czoła przyszłym kryzysom.

Read more -inny link

Rada

Posiedzenie ministrów ds. spójności

6 marca 2022

conseilparlement.jpg
Na posiedzeniu 2 marca ministrowie odpowiedzialni za spójność potwierdzili, że chcą uwzględnić przemiany demograficzne, klimatyczne i cyfrowe przy opracowywaniu przyszłej polityki spójności, zwłaszcza poprzez innowacje. Ministrowie zobowiązali się także do zapewnienia bardziej lokalnych rozwiązań, aby lepiej brać pod uwagę różnorodność problemów specyficznych dla każdego terytorium.

Read more

Przyjęcie dyrektywy na rzecz ochrony pracowników przed substancjami chemicznymi

6 marca 2022

3 marca Rada ostatecznie przyjęła rewizję dyrektywy, która ma chronić pracowników przed ryzykiem związanym z wystawieniem ich na działanie substancji rakotwórczych lub mutagennych. Dyrektywa redefiniuje dopuszczalne limity ekspozycji na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych i uwzględnia nowe substancje. Chodzi także o zapewnienie lepszego przeszkolenia pracownikom służby zdrowia, którzy mogą mieć kontakt z takimi substancjami, aby zapewnić im bezpieczeństwo.

Read more

Posiedzenie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

7 marca 2022

3 marca ministrowie spraw wewnętrznych odbyli pierwsze posiedzenie "Rady Schengen" i przyjęli ogólne wytyczne dotyczące reformy mechanizmu oceny i kontroli Schengen. Zapalili zielone światło dla rozpoczęcia negocjacji w sprawie międzynarodowego traktatu o pandemiach oraz podsumowali stan prac w zakresie migracji i azylu. 4 marca ministrowie sprawiedliwości omówili postępy w negocjacjach mających zapewnić lepszy dostęp do dowodów elektronicznych w walce z przestępczością. Wymienili poglądy na temat walki z rasizmem i antysemityzmem oraz ewentualnego ustanowienia europejskiego statutu prawników. Zgodzono się, że naruszanie przez Rosję prawa międzynarodowego uzasadnia decyzję niektórych państw członkowskich o nierozpatrywaniu wniosków o współpracę w sprawach karnych składanych przez Rosję i Białoruś.

Read more

Nieformalne posiedzenie ministrów do spraw europejskich

7 marca 2022

3 i 4 marca ministrowie ds. europejskich omawiali konflikt na Ukrainie i mobilizację Unii. Podkreślili potrzebę dostosowania polityki energetycznej i obronnej, aby zmniejszyć zależność Unii i zapewnić jej odporność. Przedyskutowali również kwestię utrzymania praworządności poprzez mechanizm warunkowości finansowej oraz wprowadzenie nowych środków ochrony wolności i pluralizmu mediów. Ponadto ministrowie przypomnieli, że każda instytucja powinna podjąć działania w związku z propozycjami obywateli sformułowanymi przez Konferencję w sprawie przyszłości Europy.

Read more -inny link

Europejskie agencje

Operacja przeciwko znęcaniu się nad dziećmi w sieci

7 marca 2022

agences-eu.jpg
Międzynarodowe dochodzenie prowadzone przez Europol od 2019 roku w celu zwalczania znęcania się nad dziećmi w internecie pozwoliło zidentyfikować ponad 100 podejrzanych w Unii Europejskiej i ochronić 146 dzieci na całym świecie. W wyniku tego śledztwa zidentyfikowano 90 000 kont posiadających i udostępniających pornografię dziecięcą online na szczeblu międzynarodowym. Europol ułatwił wymianę informacji z odpowiednimi organami krajowymi.

Read more

Dania

Referendum 1 czerwca dotyczące dołączenia do unijnej polityki obronnej

7 marca 2022

danemark.jpg
6 marca duńska premier Mette Frederiksen zaproponowała, by Dania uczestniczyła w polityce obronnej UE (od 1992 roku kraj ma tutaj klauzulę opt-out). Stosowana decyzja zostanie poddana pod referendum w dniu 1 czerwca.

Read more -inny link

Francja

Posiedzenie COSAC

7 marca 2022

france.jpg
4 i 5 marca w Paryżu obradowała Konferencja Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej, która spotkała się w ramach francuskiej prezydencji w Radzie. Delegaci dyskutowali m.in. na temat ożywienia gospodarczego i polityki gospodarczej, zmian klimatycznych oraz Konferencji w sprawie przyszłości Europy. We wspólnej deklaracji potępili inwazję na Ukrainę i zapewnili o swoim poparciu dla tego kraju.

Read more -inny link -inny link -inny link

Oficjalna lista 12 kandydatów w wyborach prezydenckich

7 marca 2022

7 marca Rada Konstytucyjna opublikowała oficjalną listę 12 kandydatów w wyborach prezydenckich, które odbędą się 10 i 24 kwietnia. Są to (w kolejności ustalonej w drodze losowania): Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Emmanuel Macron, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Eric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Philippe Poutou i Nicolas Dupont-Aignan.

Read more

Rada Europy

Raport Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI)

6 marca 2022

conseilparlement.jpg
3 marca Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji opublikowała wnioski z realizacji swoich priorytetowych zaleceń z 2019 roku. Finlandia ani nie zwiększyła zasobów Trybunału ds. Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji, ani nie rozszerzyła zakresu jego kompetencji. Pomimo podejmowanych wysiłków, Irlandia nie rozwiązała problemu niewykorzystanych środków na zakwaterowanie Romów. Holandia nie zmieniła swojej polityki w zakresie integracji osób ubiegających się o azyl, która uważana jest za zbyt represyjną. Ponadto Rumunia, Irlandia i Słowenia mają jeszcze wiele do zrobienia w kwestii przestępstw z nienawiści.

Read more

Nowa strategia na rzecz praw dziecka

6 marca 2022

Komitet Ministrów Rady Europy przyjął nową strategię na rzecz praw dziecka na lata 2022-2027. Jej celem jest zakończenie przemocy wobec dzieci oraz promowanie równych szans i inkluzji społecznej. Ma zagwarantować dzieciom ich prawa w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych oraz zapewnić chroniony dostęp do technologii i że wymiar sprawiedliwości będzie dostosowany do potrzeb dzieci.

Read more

Eurostat

Wzrost inflacji

6 marca 2022

eurostat.jpg
W lutym roczna inflacja w strefie euro wyniosła 5,8%, wobec 5,1% w styczniu, wynika ze wstępnych szacunków Eurostatu opublikowanych 2 marca. Najwyższy wzrost cen spodziewany jest w energetyce (31,7%, w porównaniu do 28,8% w styczniu).

Read more -inny link

Spadek bezrobocia

6 marca 2022

Stopa bezrobocia spada: w styczniu w Unii wyniosła 6,2% (w porównaniu do 6,3% w grudniu 2021 roku), a w strefie euro 6,8% (w porównaniu do 7% w grudniu 2021), wynika z danych opublikowanych przez Eurostat 3 marca.

Read more -inny link

Eurobarometr

Badanie na temat konsekwencji pandemii dla kobiet

6 marca 2022

eurobarometre.jpg
Według badania Eurobarometru, którego wyniki opublikowano 4 marca, pandemia miała negatywny wpływ na życie zawodowe i osobiste kobiet. Zdaniem 77% ankietowanych kobiet doprowadziła do wzrostu przemocy wobec nich. Pandemia miała również negatywny wpływ na dochody 38% respondentek, a 41% z nich uważa, że ograniczenia sanitarne wpłynęły na ich zdrowie. Ponadto kobiety wzywają do podjęcia działań mających na celu zniwelowanie różnic w wynagrodzeniach oraz do wzmocnienia środków zwalczających wykorzystywanie seksualne oraz przemoc fizyczną i psychiczną wobec kobiet.

Read more

Kultura

Poezja w Szkocji

6 marca 2022

culture.jpg
Od 7 do 13 marca odbywa się StAnza - Międzynarodowy Festiwal Poezji organizowany przez miasto St Andrews. W emblematycznych miejscach tego miasta oraz w internecie mieszają się poezja szkocka i poezja z innych krajów, a także różne style.

Read more

Festiwal Filmów Dokumentalnych w Salonikach

6 marca 2022

Od 10 do 20 marca odbędzie się 24. Festiwal Filmów Dokumentalnych w Salonikach, podczas którego zaprezentowany zostanie szeroki wybór greckich i międzynarodowych filmów dokumentalnych. Celem festiwalu jest zachęcenie publiczności do dyskusji na temat aktualnych problemów społecznych.

Read more

Salon książki w Rydze

6 marca 2022

Od 11 do 13 marca w stolicy Łotwy odbędą się Międzynarodowe Targi Książki i Wydawców. Latvian Book Fair to prawdziwe wydarzenie literackie w regionie Morza Bałtyckiego, które jest okazją do poznania łotewskiej literatury oraz regionalnych nowości wydawniczych.

Read more

Freski Annibale'a Carracciego w Prado

6 marca 2022

Od 8 marca do 12 czerwca w Muzeum Prado oglądać można fragmenty imponujących fresków namalowanych przez Annibale'a Carracciego dla udekorowania kaplicy Herrery w kościele Santiago de los Españoles w Rzymie. Wystawę uzupełnia wybór rysunków, rycin i książek artysty, a także ołtarz z kościoła Santa Maria de Monserrato w Rzymie, również namalowany przez Carracciego.

Read more -inny link

Festiwal fotografii w Wiedniu

6 marca 2022

Od 9 do 27 marca odbywa się festiwal fotografii Foto Wien, organizowany przez Kunst Haus w Wiedniu. W całej austriackiej stolicy będzie miało miejsce 140 wystaw i 300 wydarzeń artystycznych, które koncentrują się na dwóch tematach: miejscu kobiet w fotografii oraz roli fotografii w postrzeganiu przyrody.

Read more

"Droga" Pawła Łubkowskiego

7 marca 2022

Do 10 kwietnia w Centrum Sztuki Współczesnej - Zamku Ujazdowskim w Warszawie oglądać można wystawę Pawła Łubkowskiego "Droga". Zwiedzający zaproszeni są do spaceru po przestrzeni stworzonej przez artystę na podstawie jego osobistych doświadczeń. Ekspozycja zgłębia koncepcję upływu czasu oraz uniwersalność indywidualnych percepcji i historii, w których każdy może się odnaleźć.

Read more

Impresjonistyczne dekoracje w Oranżerii

6 marca 2022

Do 11 lipca w Muzeum Oranżerii w Paryżu oglądać można wystawę "Impresjonistyczne dekoracje". Choć impresjonizm nie jest zwykle kojarzony z ideą dekoracji, wielu artystów tworzyło obrazy, przedmioty i ceramikę o przeznaczeniu dekoracyjnym. Ekspozycja rzuca światło na to mało znane oblicze ruchu impresjonistycznego.

Read more -inny link

"Bazgroły" w Willi Medyceuszy

6 marca 2022

Do 22 maja w Willi Medyceuszy w Rzymie oglądać można wystawę "Scribbling/Scarabocchio", poświęconą praktyce bazgrania i szkicowania jako transgresywnym i eksperymentalnym gestom graficznym, które stale towarzyszyły twórczości artystycznej. Ekspozycja obejmuje okres od renesansu do współczesności. Zaprezentowano na niej dzieła i bazgroły, począwszy od Leonarda da Vinci, a na Cy Twombly'm skończywszy.

Read more

Europejska Noc Idei

7 marca 2022

W ramach Europejskiej Nocy Idei (wydarzenia, które odbywa się w różnych krajach od 27 stycznia) Collège de France gości 12 marca 54 młodych ludzi ze wszystkich krajów UE. Od godz. 20.00 będą debatować nad swoimi propozycjami dotyczącymi przyszłości Europy na miejscu i na portalach społecznościowych. W tym roku temat przewodni brzmi "(Prze)budowa razem".

Read more

Boskie uwodzenie w Budapeszcie

7 marca 2022

Do 18 kwietnia w Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie czynna jest wystawa "Boskie uwodzenie. Erotyzm i namiętność w pięciu wiekach przedstawień mitologicznych". Dzięki 32 pracom słynnych artystów z całej Europy zwiedzający mogą na nowo odkryć wielkie historie miłosne z mitologii greckiej.

Read more

Wystawy na temat Wenecji i Yves'a Kleina w Carrières des Lumieres

7 marca 2022

Do 2 stycznia 2023 roku w muzeum Carrières des Lumières w Les Baux-en-Provence czynne są dwie nowe wystawy. Instalacje Gianfranco Iannuzziego pozwalają zwiedzającym na spacer po Wenecji, a ekspozycja poświęcona Yves'owi Kleinowi pozwala zagłębić się w twórczość tego artysty i jego duchowy związek z kolorami.

Read more -inny link

Europejska solidarność z Ukrainą

7 marca 2022

W całej Europie organizowane są liczne imprezy kulturalne wspierające Ukraińców. Większość z nich to koncerty organizowane podczas specjalnych wieczorów w celu zebrania funduszy i zadeklarowania symbolicznego sprzeciwu wobec wojny poprzez kulturę.

Read more -inny link

Agenda

les 6-7 marca

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. rozwoju (Montpellier)


les 7-10 marca

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego (Strasburg)


les 7-8 marca

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. kultury (Angers)


les 8-9 marca

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. telekomunikacji (Nevers)


les 10-11 marca

Nieformalne posiedzenie szefów państw i rządów (Wersal)


10 marca

Posiedzenie Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (Frankfurt)


14 marca

Eurogrupa Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (Bruksela)


Newsletter Archives

Obrona Europy przez Europejczyków: mit, konieczność, ambicja, nadzieja?

BRICS, geopolityczne wyzwanie ignorowane przez Unię Europejską

Europejskie aspiracje Ukraińców

Niemiecki kryzys Schuldenbremse: symptom, który trzeba wziąć w Europie na poważnie

Nowa architektura europejskiego bezpieczeństwa

The Editors of the Newsletter :
Dyrektor publikacji : Pascale Joannin

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Kontakt/sugestia

Director of Publication :
Fundacja Roberta Schumana

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"

pdf

Biuletyn n°970- wersja 7 mars 2022