Biuletyn99731 oct. 2022

La Lettre

Alexia Kefalas

31 października 2022

Na początku października, podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej, doszło do incydentu, w którym grecki premier starł się z tureckim prezydentem. W terenie napięcie pozostaje duże, a Ateny wzywają do europejskiej solidarności i wzmacniają się militarnie.

Read more

Fundacja

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

30 października 2022

frs.jpg
27 października Komisja zatwierdziła pierwszą płatność na rzecz Rumunii w wysokości 2,6 mld euro w ramach unijnego programu NextGenerationEU, którego celem jest walka ze skutkami pandemii COVID-19. Fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro, znany jako Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, ma zapewnić dotacje i pożyczki dla państw członkowskich. Plany 26 krajów zostały zatwierdzone, a 10 krajów otrzymało wypłaty. Fundacja udostępnia interaktywną mapę planów według krajów, w tym kwoty, harmonogramy i priorytety.

Read more -inny link

Kryzys energetyczny: europejskie środki zaradcze

30 października 2022

Państwa członkowskie i Unia Europejska podjęły działania w odpowiedzi na rosnące ceny energii. 27 października belgijska Izba Deputowanych zatwierdziła bon energetyczny dla gospodarstw domowych w wysokości 135 euro na gaz oraz 61 euro na listopad i grudzień 2022 roku. W Słowenii rząd wprowadził limit cenowy dla ciepła z sieci zasilanego gazem ziemnym. Fundacja oferuje Państwu mapę, dzięki której można wszystko lepiej zrozumieć. Jest ona regularnie uzupełniana i aktualizowana.

Read more

Ukraina/Rosja

Konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy

30 października 2022

ukrru.jpg
25 października w Berlinie odbyła się międzynarodowa konferencja ekspertów na temat odbudowy Ukrainy pod patronatem niemieckiej prezydencji G7 i Komisji Europejskiej. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen i kanclerz Niemiec Olaf Scholz potwierdzili długoterminowe wsparcie społeczności międzynarodowej dla Ukrainy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił za pośrednictwem wideokonferencji i poprosił przedstawicieli politycznych o wsparcie finansowe w kontekście przewidywanego na przyszły rok deficytu budżetowego w wysokości 38 mld dolarów. Utworzenie platformy darczyńców koordynującej proces odbudowy planują również państwa G7.

Read more -inny link

Wizyta niemieckiego prezydenta

30 października 2022

25 października prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier odwiedził Kijów, aby potwierdzić poparcie Niemiec dla Ukrainy. Celem tej podróży było zachęcenie niemieckich miast do zawierania partnerstw z ukraińskimi miastami, by finansować ich odbudowę i odbudowę infrastruktury energetycznej.

Read more -inny link -inny link

Porozumienie między EBI i UNPD na rzecz ukraińskich miast

30 października 2022

25 października Europejski Bank Inwestycyjny i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju podpisały w Berlinie umowę o wartości 2 mln euro, finansowaną z funduszu wielostronnego E5P. Celem jest finansowanie efektywności energetycznej w ukraińskich miastach w ramach kredytu ramowego EBI o wartości 300 mln euro, w którym główny udział ma UE. Pożyczka zostanie przeznaczona na renowację budynków publicznych, by poprawić ich efektywność energetyczną, odbudowę zniszczonych budynków oraz dostosowanie budynków do przyjęcia osób przesiedlonych w wyniku wojny.

Read more

Szczyt parlamentarny Międzynarodowej Platformy Krymskiej

30 października 2022

25 października w Zagrzebiu odbył się pierwszy szczyt parlamentarny Międzynarodowej Platformy Krymskiej, której celem jest wzmocnienie międzynarodowej reakcji na rosyjską okupację Krymu, reakcja na zagrożenia związane z bezpieczeństwem i zwiększenie presji na Rosję. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potępił chaos wywołany przez Rosję i jej bezkarność. Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Tiny Kox podkreślił znaczenie wykluczenia Rosji z Rady Europy i przypomniał, że rosyjski parlament, wraz z prezydentem i rządem, jest częściowo odpowiedzialny za skutki wojny w Ukrainie i nielegalnych aneksji.

Read more -inny link -inny link -inny link

Porozumienia o transporcie drogowym z Ukrainą i Mołdawią

31 października 2022

26 października Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego zagłosowała za przyjęciem dwóch umów z Ukrainą i Mołdawią, które są tymczasowo stosowane od czerwca. Umowy te pozwalają ukraińskim przewoźnikom na prowadzenie działalności w Europie bez konieczności uzyskania międzynarodowego zezwolenia. Zostaną one przedstawione do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu plenarnym.

Read more

Rosja zawiesza swój udział w porozumieniu dotyczącym eksportu zboża

31 października 2022

29 października Rosja podjęła decyzję o zawieszeniu udziału w czarnomorskiej inicjatywie zbożowej, która zapewniała bezpieczne przejście statkom eksportującym zboże z Ukrainy. Inicjatywa miała się pierwotnie zakończyć w połowie listopada, ale mogła zostać przedłużona. Sekretarz generalny ONZ António Guterres rozpoczął "intensywne kontakty" z Rosją, by skłonić ją do zrewidowania tej decyzji.

Read more

EBC

Wzrost głównych stóp

29 października 2022

bce.jpg
27 października Christine Lagarde, prezes EBC, ogłosiła podwyżkę głównych stóp procentowych o 75 punktów bazowych, by przeciwdziałać inflacji, która we wrześniu wzrosła w strefie euro do prawie 10%. Aby zapewnić jak najszybszy powrót inflacji do docelowego poziomu 2%, EBC zaostrzyło również warunki finansowania dla banków, zmieniając warunki trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III).

Read more

Komisja

Nowe przepisy dotyczące jakości wody i powietrza

29 października 2022

commission1.jpg
26 października Komisja zaproponowała zmianę dyrektyw dotyczących jakości powietrza atmosferycznego (plan zero zanieczyszczeń), która wprowadzi m.in. rekompensaty dla osób, których zdrowie ucierpiało w wyniku zanieczyszczenia powietrza, a także zmianę dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz aktualizację list zanieczyszczeń, które mają być ściślej kontrolowane w wodach powierzchniowych i gruntowych.

Read more

Propozycja w sprawie natychmiastowych płatności

29 października 2022

27 października Komisja przyjęła wniosek legislacyjny, który przewiduje wprowadzenie w Unii Europejskiej przystępnych cenowo i bezpiecznych "10-sekundowych" płatności natychmiastowych. Celem jest udostępnienie tych płatności osobom fizycznym i przedsiębiorstwom, tak by wyeliminować ewentualne związane z nimi koszty, które różnią się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich.

Read more

Publikacja aktu w sprawie usług cyfrowych (DSA) w Dzienniku Urzędowym

29 października 2022

27 października akt o usługach cyfrowych (DSA) został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Nakłada on na platformy nowe obowiązki w zakresie ograniczenia nielegalnych treści i produktów, w tym zakaz reklamy ukierunkowanej.

Read more

Parlament

Rewizja przepisów dotyczących emisji CO2 przez pojazdy

29 października 2022

parlement.jpg
27 października Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie zaostrzające normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych. Celem jest ograniczenie emisji o 55% w przypadku nowych samochodów osobowych i o 50% w przypadku nowych samochodów dostawczych do 2030 roku, z zamiarem doprowadzenia do rezygnacji z silników spalinowych do 2035. Teraz porozumienie musi zostać formalnie przyjęte przez Radę i Parlament.

Read more -inny link

Rada

Przyjęcie dyrektywy o uniwersalnej ładowarce

29 października 2022

conseilparlement.jpg
24 października Rada ostatecznie zatwierdziła dyrektywę wymagającą od 2024 roku stosowania uniwersalnych ładowarek do wszystkich urządzeń elektronicznych, takich jak telefony komórkowe, tablety i słuchawki. Od 2026 wspólny port ładowania USB-C będzie obowiązywał również w laptopach.

Read more

Przyjęcie rozporządzeń dotyczących zarządzania kryzysami sanitarnymi

29 października 2022

24 października Rada przyjęła nowe przepisy dotyczące transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, w tym przepisy przewidujące europejski plan współpracy, rozporządzenie wzmacniające mandat Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz rozporządzenie mające na celu zapewnienie dostępu do leków, szczepionek i surowców oraz ułatwienie ich zakupu w przypadku zagrożenia sanitarnego.

Read more -inny link

Przyjęcie jednego europejskiego okienka celnego

29 października 2022

24 października Rada przyjęła jedno okienko celne Unii Europejskiej, które ma ułatwić i zautomatyzować odprawę celną oraz zmniejszyć ryzyko oszustw. W rozporządzeniu ustanowiono ramy cyfrowej współpracy między organami celnymi i właściwymi władzami, które pozwolą im bezpośrednio sprawdzać, czy towary spełniają normy UE. Teraz dokument musi zostać przyjęty przez Parlament Europejski.

Read more

Posiedzenie ministrów środowiska

29 października 2022

24 października ministrowie środowiska przyjęli wspólne stanowiska Unii Europejskiej w perspektywie kilku zbliżających się szczytów. Odnośnie COP27 zgodzili się co do konieczności wyznaczenia celu ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C oraz celu neutralności klimatycznej do 2050 roku, zgodnie z Porozumieniem Paryskim. Wezwali do przyjęcia ambitnych, globalnych ram na rzecz różnorodności biologicznej po 2020 roku podczas zbliżającego się szczytu ONZ w Montrealu poświęconego bioróżnorodności. Równolegle debatowali nad zmianą dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych i upoważnili Komisję do zawarcia w Urugwaju międzynarodowego porozumienia w sprawie zakończenia zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi.

Read more

Posiedzenie ministrów ds. energii

29 października 2022

25 października ministrowie ds. energii omówili propozycje Komisji dotyczące walki z rosnącymi cenami. Przypomnieli o potrzebie szybkich i skoordynowanych działań oraz uzgodnili, że spotkają się ponownie 24 listopada. Wymienili poglądy na temat rozwoju efektywnego rynku wewnętrznego energii odnawialnych i podjęli decyzję w sprawie zmiany dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków.

Read more

Dyplomacja

Współpraca z Azją Środkową

29 października 2022

diplomatie.jpg
Podczas spotkania, które odbyło się w Astanie 27 października, głowy państw Azji Środkowej oraz przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel z zadowoleniem przyjęli zbliżenie między Azją Środkową a Unią Europejską. Wyraził chęć pogłębienia ich współpracy w sprawach energetycznych.

Read more -inny link -inny link

Posiedzenie Komitetu Wojskowego

29 października 2022

Obradujący 24 i 25 października szefowie sztabów oświadczyli, że chcą budować silną i wydolną militarnie Europę w kontekście realizacji celów "Strategicznego kompasu". Obejmują one wdrożenie unijnej zdolności szybkiego rozmieszczania, by osiągnąć do 2025 roku pełną zdolność do samodzielnej projekcji bezpieczeństwa. Będzie to oznaczało rozwój solidnych i zaawansowanych zdolności wojskowych, aby zapewnić Unii Europejskiej strategiczną autonomię.

Read more

Posiedzenie z krajami Ameryki Łacińskiej

29 października 2022

17 października, na spotkaniu w Buenos Aires, Unia Europejska oraz Wspólnota Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC) ogłosiły wznowienie współpracy. Ameryka Łacińska może "zrobić więcej", aby zapewnić żywność i energię w kontekście niedoborów żywności i energii spowodowanych przez wojnę.

Read more -inny link

Przygotowanie szczytu z Bałkanami Zachodnimi

29 października 2022

Przed grudniowym szczytem UE-Bałkany Zachodnie przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen odwiedziła Macedonię Północną, Bośnię i Hercegowinę, Albanię, Kosowo i Serbię. 26 października ogłosiła, że cały region otrzyma 500 mln euro dotacji. Ta pomoc finansowa będzie uzupełnieniem indywidualnych dotacji dla każdego kraju. Zostanie ona przeznaczona na inwestycje w połączenia energetyczne, efektywność energetyczną i energie odnawialne.

Read more -inny link -inny link -inny link -inny link

Trybunał Sprawiedliwości

Przetwarzanie danych: poszanowanie wycofania zgody

31 października 2022

cjue.jpg
27 października Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że każdy administrator danych jest zobowiązany do poinformowania wyszukiwarek internetowych o żądaniu abonenta, by usunąć jego dane osobowe. Ponadto Trybunał wyjaśnił, że zgodnie z RODO przed opublikowaniem danych abonenta w publicznym spisie abonentów wymagana jest jego zgoda na wszystkich etapach przetwarzania jego danych osobowych.

Read more

Europejskie agencje

Badanie na temat warunków życia Romów

29 października 2022

agences-eu.jpg
25 października Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej opublikowała raport dotyczący warunków życia i integracji Romów na terytoriach państw członkowskich. Wynika z niego, że 80% Romów jest zagrożonych ubóstwem (w porównaniu z unijną średnią wynoszącą 17%). Według badania z powodu dyskryminacji Romowie napotykają trwałe problemy w korzystaniu z praw podstawowych w zakresie zatrudnienia, edukacji, opieki zdrowotnej i mieszkalnictwa.

Read more

Francja

Rozmowa z niemieckim kanclerzem

31 października 2022

france.jpg
26 października kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent Francji Emmanuel Macron spotkali się w Paryżu, na obiedzie w Pałacu Elizejskim w celu wznowienia francusko-niemieckiej współpracy. Dwaj przywódcy wymienili poglądy na temat dostaw energii do Europy, rosnących cen energii i wspólnych projektów obronnych.

Read more

Wizyta Catherine Colonny w Estonii

29 października 2022

24 i 25 października minister spraw zagranicznych Francji Catherine Colonna przebywała z wizytą w Estonii. Ze swoim estońskim odpowiednikiem Urmasem Reinsalu i premier Kają Kallas omówiła konsekwencje konfliktu w Ukrainie, szczególnie w zakresie energetyki. Wspomniano o stałym wsparciu dla Ukrainy, a także o wspólnych, europejskich sprawach. Na koniec podkreślono współpracę wojskową między Francją a Estonią.

Read more -inny link

Grecja

Wizyta niemieckiego prezydenta

29 października 2022

grece.jpg
27 października kanclerz Niemiec Olaf Scholz odwiedził Ateny, by spotkać się z premierem Grecji Kyriakosem Mitsotakisem. Dwóch przywódców rozmawiało o wojnie w Ukrainie i konieczności dalszego wspierania tego kraju, a także o kryzysie energetycznym. Potwierdzili, że będą popierać przystąpienie krajów Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej. Olaf Scholz wyraził też poparcie dla Grecji w obliczu agresywnej retoryki i manewrów Turcji.

Read more -inny link

Włochy

Prezentacja programu rządu

29 października 2022

italie.jpg
25 października nowa przewodnicząca włoskiej Rady Giorgia Meloni przedstawiła program swojego rządu deputowanym, a 26 października Senatowi. Podkreśliła zakotwiczenie swojego kraju w Unii Europejskiej i NATO - Włochy są "w pełni częścią Europy i świata zachodniego". 3 listopada szefowa włoskiego rządu złoży w Brukseli swoją pierwszą oficjalną zagraniczną wizytę.

Read more -inny link

Zjednoczone Królestwo

Nowy rząd

29 października 2022

royaume-uni.jpg
25 października król Karol III powołał na premiera nowego lidera brytyjskiej Partii Konserwatywnej Rishiego Sunaka. Ten ostatni powiedział, że chce poprawić błędy swojej poprzedniczki Liz Truss i skupić swój program polityczny na gospodarczej "stabilności i zaufaniu". W jego rządzie są ministrowie, którzy zatrzymali teki, tacy jak Jeremy Hunt w resorcie finansów, James Cleverly w resorcie spraw zagranicznych, Ben Wallace w resorcie obrony, Suella Braverman w MSW i Chris Heaton-Harris jako sekretarz stanu ds. Irlandii Północnej.

Read more -inny link

Krok ku kolejnym wyborom w Irlandii Północnej

29 października 2022

28 października brytyjski sekretarz stanu ds. Irlandii Północnej Chris Heaton-Harris, zauważył, że Irlandia Północna nadal nie ma rządu w sześć miesięcy po ostatnich wyborach, a po przekroczeniu tego terminu muszą się odbyć nowe wybory. Ich data zostanie ustalona później.

Read more

Mołdawia

Wejście w życie porozumienia celnego z Unią Europejską

29 października 2022

moldavie.jpg
1 listopada wchodzi w życie nowe porozumienie mające na celu poprawę przepływów handlowych między UE a Mołdawią. Chodzi o uproszczenie mechanizmów celnych, a w szczególności ograniczenie kontroli celnych i nadanie priorytetu odprawie celnej. Umowa ta jest częścią ram wzmocnionej współpracy. W 2021 roku eksport Unii Europejskiej do Mołdawii wyniósł 3,8 mld euro.

Read more

Rada Europy

43. sesja Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych

29 października 2022

conseilparlement.jpg
W dniach 25-27 października w Strasburgu odbył się Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Jego członkowie mieli okazję wymienić poglądy z merem Kijowa Witalijem Kliczko oraz ukraińskim ministrem rozwoju lokalnego i regionalnego Ołeksijem Czernyszowem. Ponownie wyrazili swoje poparcie dla Ukrainy i przypomnieli o istnieniu wspieranej przez Kongres platformy korespondencyjnej dla ukraińskich i europejskich miast Cities4cities. Francuz Mathieu Mori został wybrany na sekretarza generalnego Kongresu na 5-letnią kadencję. Kongres dyskutował również o odnowieniu Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego i wezwał do przyjęcia dodatkowego protokołu gwarantującego uwzględnienie władz lokalnych i regionalnych w sprawach dotyczących środowiska.

Read more

Raport na temat handlu żywym towarem w Białorusi

29 października 2022

Grupa ekspertów Rady Europy ds. działań przeciwko handlowi ludźmi (GRETA) opublikowała 27 października raport dotyczący Białorusi. Uważa, że białoruskie władze, zachęcając do ruchu migracyjnego, pośrednio uczestniczyły w handlu ludźmi. GRETA jest zaniepokojona, że powszechne i systematyczne represje wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego stwarzają znaczne ryzyko, iż naruszenia praw człowieka nie będą za takie uznawane.

Read more -inny link

OECD

Perspektywy międzynarodowych migracji

29 października 2022

ocde.jpg
W swojej corocznej prognozie międzynarodowych migracji na rok 2022 OECD zauważa, że rosyjska inwazja na Ukrainę wygenerowała bezprecedensowe przepływy migracyjne do Europy, w przeciwieństwie do spowolnienia spowodowanego pandemią COVID-19. Do połowy września 2022 roku granice Unii Europejskiej i innych krajów OECD przekroczyło blisko 5 milionów ukraińskich uchodźców.

Read more -inny link

Eurobarometr

Badanie na temat jakości powietrza

29 października 2022

eurobarometre.jpg
Według wyników badania Eurobarometru opublikowanych 24 października niemal jeden na dwóch Europejczyków uważa, że w ciągu ostatnich 10 lat jakość powietrza pogorszyła się. 89% ankietowanych ocenia, że choroby układu oddechowego są spowodowane zanieczyszczeniem powietrza. Ponadto z badania wynika, że 65% respondentów sądzi, że problem należy rozwiązywać w skali globu, a 67% jest zdania, że należy zaostrzyć europejskie normy ochronne.

Read more

Badanie na temat polityki konkurencji

29 października 2022

Wyniki badania Eurobarometru opublikowane 25 października pokazują, że 89% ankietowanych MŚP uważa, że polityka konkurencji zachęca do innowacji, 84%, że poprawia podaż, a 81%, że poprawia ceny. W ramach badania zebrano również odpowiedzi od obywateli, którzy oceniają, że polityka konkurencji pomaga europejskim przedsiębiorstwom zwiększyć swoją konkurencyjność na światowych rynkach (72%). Ponadto 73% popierałoby priorytety Komisji w dziedzinie konkurencji, które wspierałyby cyfrową transformację gospodarki i społeczeństwa.

Read more

Kultura

Ludwik XV w Wersalu

30 października 2022

culture.jpg
Z okazji trzechsetlecia koronacji Ludwika XV pałac w Wersalu poświęca mu wystawę, która potrwa do 19 lutego 2023 roku. 400 prac prezentuje jego życie, pasje i wpływ na sztukę. Ekspozycja zorganizowana została w partnerstwie z Narodowym Muzeum Historii Naturalnej.

Read more

Zmarł Pierre Soulages

30 października 2022

26 października w wieku 102 lat zmarł francuski malarz Pierre Soulages, znany z swojej pracy z czarnym kolorem i wynalezienia "outrenoir". W Muzeum Soulages, otwartym w jego rodzinnym mieście Rodez w 2014 roku, znajduje się 500 jego dzieł.

Read more -inny link

Picasso i abstrakcja w Brukseli

30 października 2022

Do 12 lutego 2023 roku Królewskie Muzea Sztuk Pięknych w Brukseli wystawiają 140 prac Pabla Picassa. Ekspozycja, zorganizowana we współpracy z Muzeum Narodowym Picasso-Paryż, ma rzucić światło na związki malarza ze sztuką abstrakcyjną, począwszy od "Panien z Avignonu" z 1907 roku. Równolegle do wystawy organizowane są konferencje i spotkania.

Read more

Inauguracja rzeźby w hołdzie Simone Veil

31 października 2022

29 października miasto Lizbona zainaugurowało w Praça Europa ceramiczną rzeźbę autorstwa Marii Any Vasco Costa w hołdzie Simone Veil. Inauguracja zorganizowana została w ramach ceremonii zamknięcia sezonu Francja-Portugalia 2022 i odbyła się w obecności premier Francji Elisabeth Borne i jej portugalskiego odpowiednika Antonio Costy.

Read more -inny link

Festiwal Jazzowy w Berlinie

30 października 2022

Od 3 do 6 listopada miasto Berlin będzie gospodarzem 59. edycji swojego Festiwalu Jazzowego. W programie występują na przemian ikony jazzu wyznaczające trendy i młode talenty reprezentujące różne style.

Read more -inny link

Dziennik Janiny Turek wystawiony w Krakowie

30 października 2022

Do 19 lutego 2023 roku w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie prezentowana jest wystawa "Życie zapisane w 745 zeszytach", która gromadzi 745 tomów dzienników Janiny Turek (1921-2000), w których autorka przez 57 lat (od 1943 roku) skrupulatnie opisywała codzienność i najprostsze ludzkie czynności.

Read more

Bernat Klein w Edynburgu

30 października 2022

Od 5 listopada do 23 kwietnia 2023 roku Muzeum Narodowe Szkocji w Edynburgu prezentuje wystawę prac Bernata Kleina, urodzonego w Serbii projektanta tkanin, który po II wojnie światowej przeniósł się do Szkocji.

Read more

Alicja w Krainie Czarów

31 października 2022

Do 8 stycznia 2023 roku Fundacja Canal w Madrycie gościć będzie wystawę "Alicja w Krainie Czarów", opartą na książce Lewisa Carrolla i zawierającą prace Salvadora Dalíego, Maxa Ernsta i Marie Laurencin, a także znaczki na podstawie oryginalnych ilustracji, które John Tenniel wykonał do pierwszego wydania powieści w 1865 roku.

Read more

Rysunki Giorgio Vasariego w Sztokholmie

30 października 2022

Do 8 stycznia 2023 roku Muzeum Narodowe w Sztokholmie prezentuje rysunki Giorgio Vasariego. Zorganizowana z paryskim Luwrem wystawa skupia się na bajecznej kolekcji Giorgio Vasariego, obejmującej rysunki włoskich artystów od XIV do końca XVI wieku.

Read more

Wystawa "Byblos" w Lejdzie

30 października 2022

Do 12 marca 2023 roku Rijksmuseum van Oudheden w Lejdzie prezentuje wystawę "Byblos. Najstarszy port świata". Na ekspozycji (przygotowanej we współpracy z Muzeum Narodowym w Bejrucie, Muzeum Luwru, Muzeum Brytyjskim i Muzeum Archeologicznym Amerykańskiego Uniwersytetu w Bejrucie) zobaczyć można ponad 500 dzieł. Byblos - miasto na wybrzeżu dzisiejszego Libanu - odgrywało niezwykłą rolę w basenie Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie już od 3000 r. p.n.e. dzięki handlowi drewnem cedrowym.

Read more

Agenda

1 listopada

Wybory parlamentarne (Dania)


7 listopada

Posiedzenie Eurogrupy (Bruksela)


Newsletter Archives

Unia Europejska powiększona z 27 do 36 członków? Na rzecz "Agendy 2030"

Relacje chińsko-rosyjskie w obliczu geopolitycznej Europy

Kilka mało znanych skutków ocieplenia klimatu

Rolnictwo, zmienna dostosowawcza w umowach handlowych?

2024 - rok polityki europejskiej widziany przez kobiety

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ,Micol Cattana, Eléna Roux, Amandine GuérinRedaktor naczelny : Eric Maurice

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Stosunki grecko-tureckie na dnie

pdf

Biuletyn n°997- wersja 31 oct. 2022