Biuletyn n°964

Open panel Open panel
Biuletyn n°964
Biuletyn
wtorek, 25 stycznia 2022
numer 964
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Europa mutualizacji gospodarczej została zbudowana bez aspektu geopolitycznego. Teraz, aby odgrywać globalną rolę w skali świata, musi ona przejąć odpowiedzialność polityczną, na styku wojskowości i gospodarki.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Europa i rosyjski szantaż
photo
Wbrew rosyjskiej propagandzie, to nie zagrożenie militarne niepokoi Rosję, ale obecność na jej zachodnich granicach dużego, pokojowego, bogatego i demokratycznego podmiotu, który uwypukla jej własne porażki. W obliczu prężenia muskułów przez reżim Putina Europejczycy muszą dać świadectwo jedności i zadbać o wspólną obronę, pisze Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Fundacja : Druga edycja Fabrique défense
photo
W ramach drugiej edycji Fabrique Défense Ministerstwa Armii, która odbędzie się w dniach 28-30 stycznia w Grande Halle de La Villette w Paryżu, Fundacja organizuje debatę 29 stycznia na temat europejskiej odporności w nowym kontekście geopolitycznym. Konieczna jest rejestracja. 26 stycznia Fundacja i IHEDN organizują wideokonferencję na temat wyzwań związanych z Kompasem Strategicznym, który Unia Europejska ma przyjąć w marcu... Więcej
Więcej | Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Od 24 stycznia we Francji nie można wejść do barów, restauracji, miejsc kultury i transportu dalekobieżnego bez okazania karty szczepień. W Hiszpanii 21 stycznia Katalonia zniosła godzinę policyjną, a w Kantabrii przepustka zdrowotna nie jest już wymagana w restauracjach. W Irlandii 22 stycznia zniesiono godzinę policyjną w barach i restauracjach, a także ograniczenia dotyczące liczby osób na imprezach wewnątrz budynków i na zewnątrz. W Belgii od 28 stycznia bary oraz restauracje mogą być otwarte do północy i w życie wchodzi barometr uzależniający ograniczenia w obiektach kulturalnych od panującej sytuacji. W Austrii parlament przyjął 20 stycznia ustawę o obowiązkowych szczepieniach, która wejdzie w życie 4 lutego. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę stosowanych środków, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać instrumenty stosowane w państwach członkowskich UE. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane... Więcej
Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
W reakcji na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła dla państw członkowskich fundusz odbudowy w formie dotacji i pożyczek o wartości 672,5 mld euro, nazwany Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Do tej pory Komisja zatwierdziła 22 plany i 20 krajów otrzymało przewidziane prefinansowanie, w tym Finlandia otrzymała 21 stycznia 271 mln euro. Z powodu naruszeń praworządności Komisja nie zatwierdziła jeszcze planów Węgier i Polski. Fundacja udostępnia interaktywną mapę planów uwzględniającą każdy kraj z osobna, na której zobaczyć można kwoty, harmonogramy i priorytety... Więcej
Więcej
"Permanent Atlas of the European Union"
photo
"Permanent Atlas of the European Union" - jedyna w swoim rodzaju publikacja - oferuje kompletny i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich, abyście mogli lepiej zrozumieć Europę w 2022 roku. Książka jest dostępna po angielsku w wersji cyfrowej... Więcej

Komisja : Strategia na rzecz szkolnictwa wyższego
photo
18 stycznia Komisja przedstawiła europejską strategię na rzecz uniwersytetów, która ma im dać możliwość działania w kontekście podwójnej transformacji ekologicznej i cyfrowej. Komisja proponuje w niej również wzmocnienie współpracy pomiędzy uniwersytetami, zwłaszcza poprzez opracowywanie wspólnych programów i łączenie zasobów... Więcej
Wniosek o zapłacenie kar wymierzonych Polsce
photo
20 stycznia Komisja dała Polsce 45 dni na zapłatę 69 mln euro dziennych kar nałożonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii za nieprzestrzeganie orzeczenia zawieszającego działalność Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego. W przypadku braku płatności Komisja potrąci tę kwotę z unijnych funduszy przeznaczonych dla naszego kraju. Komisja wezwała już Polskę do zapłaty 15 mln euro za niezastosowanie się do wyroku Trybunału nakazującego zamknięcie kopalni węgla w Turowie... Więcej

Parlament : Przemówienie Emmanuela Macrona przed Parlamentem Europejskim
photo
19 stycznia prezydent Francji Emmanuel Macron omówił z europosłami w Strasburgu program francuskiej prezydencji w Radzie. Chciałby, aby prawo do aborcji i ochrona środowiska zostały wpisane do Karty Praw Podstawowych UE. Wezwał także do budowy "nowego europejskiego porządku w zakresie bezpieczeństwa" wraz z NATO, w ramach rozwoju strategicznej autonomii Unii Europejskiej oraz refleksji nad Kompasem Strategicznym... Więcej
Więcej | Więcej
Legislacja w sprawie usług cyfrowych
photo
20 stycznia europosłowie przyjęli akt o usługach cyfrowych (DSA), który określa zakres odpowiedzialności i obowiązki dostawców usług pośrednich, w szczególności mediów społecznościowych. Proponowane środki obejmują usuwanie nielegalnych produktów, usług i treści. W dokumencie przewidziano więcej opcji dla reklam nieśledzących, zakaz wykorzystywania danych nieletnich do reklam ukierunkowanych oraz większą przejrzystość algorytmów w celu zwalczania szkodliwych treści i dezinformacji... Więcej
Wzmocnienie Europejskiej Agencji Leków
photo
20 stycznia europosłowie ostatecznie przyjęli dokument, który wzmacnia rolę Europejskiej Agencji Leków. Jego celem jest zwiększenie skuteczności walki z niedoborami leków i sprzętu medycznego, w szczególności poprzez utworzenie dwóch "grup sterujących", które będą zarządzać europejską platformą monitorowania braków, aby ułatwić gromadzenie informacji... Więcej
Wybór Roberty Metsoli, 14 wiceprzewodniczących i 5 kwestorów
photo
18 stycznia Roberta Metsola (EPP, Malta) została wybrana na przewodniczącą Parlamentu. Uzyskała 458 głosów w pierwszej turze głosowania, wobec 101 głosów na Alice Kuhnke (Zieloni/EFA, Szwecja) i 57 głosów na Sirę Rego (GUE/NGL, Hiszpania). Metsola zastąpi Davida Sassoliego (S&D, Włochy) i pokieruje Parlamentem w drugiej połowie kadencji. Jest trzecią kobietą na tym stanowisku po Francuzce Simone Veil (1979-1982) i Nicole Fontaine (1999-2002). 19 stycznia posłowie wybrali również 14 wiceprzewodniczących i 5 kwestorów, w tym członkinię zarządu Fundacji Fabienne Keller. To także skład na drugą połowę kadencji. Fundacja udostępnia wszelkie informacje o Parlamencie i jego funkcjonowaniu na specjalnej stronie internetowej... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Posiedzenie plenarne Konferencji w sprawie przyszłości Europy
photo
21 i 22 stycznia w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyło się trzecie posiedzenie plenarne Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Delegaci omówili zalecenia paneli obywatelskich i odpowiadających im paneli krajowych w dwóch obszarach: demokracja europejska, wartości i prawa, praworządność i bezpieczeństwo oraz zmiany klimatu, środowisko i zdrowie. Wszyscy Europejczycy mogą wziąć udział w debatach na platformie Konferencji... Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów
photo
18 stycznia ministrowie omówili propozycję dyrektywy w sprawie ustanowienia minimalnego światowego poziomu opodatkowania przedsiębiorstw wielonarodowych, podkreślając jej priorytetowy charakter. Omówili wdrażanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Ponadto Rada rozpoczęła coroczny proces semestru europejskiego służący monitorowaniu polityki gospodarczej, budżetowej i polityki zatrudnienia w państwach członkowskich oraz wydała wytyczne dotyczące dalszych prac nad mandatem Unii na lutowe spotkanie G20... Więcej
Posiedzenie ministrów ds. środowiska i energii
photo
20 i 21 stycznia ministrowie środowiska obradowali w Amiens, by omówić wyzwania związane z transformacją ekologiczną, zdrowiem i różnorodnością biologiczną. Rozmawiali o europejskiej harmonizacji przepisów dotyczących stosowania środków ochrony roślin oraz o walce z importem wylesiania. Ministrowie dyskutowali o roli drewna w polityce energetycznej oraz o tym, jak wspierać przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe w transformacji klimatycznej. 22 stycznia ministrowie ds. energii debatowali o cenach energii, efektywności energetycznej i wodorze. Zgodzili się, że trzeba pogłębić solidarność w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Ponownie podkreślili swoje dążenie do stworzenia łańcucha wartości wodoru, powiązanego z sektorem przemysłowym... Więcej
Więcej | Więcej
Rozwój Erasmusa dla praktykantów
photo
20 stycznia, w ramach konferencji ministerialnej zorganizowanej przez Francję z okazji 35. rocznicy programu Erasmus+, ministrowie stwierdzili, iż chcą zaoferować możliwość zdobycia europejskiego doświadczenia wszystkim młodym ludziom. W szczególności zobowiązali siebie samych i Komisję do wzmocnienia partnerstw między państwami członkowskimi w celu skonsolidowania europejskich sieci oraz ułatwienia korzystania z mobilności przez praktykantów. Fundacja opublikowała opracowanie na ten temat... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów zdrowia
photo
21 stycznia ministrowie zdrowia wymienili poglądy na temat najlepszych praktyk w zakresie zarządzania kryzysem oraz na temat tego, jak doprowadzić do jak największej konwergencji krajowych strategii. Uzgodnili, że należy usprawnić wymianę informacji na temat krajowych kampanii szczepień, w pełni wykorzystywać instrumenty ustanowione przez Unię Europejską i potwierdzić zasadę solidarności szczepionkowej na świecie... Więcej

Dyplomacja : Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych
photo
Ministrowie spraw zagranicznych, którzy obradowali 24 stycznia, dyskutowali na temat rosyjskich działań militarnych u granic Ukrainy i spotkali się z sekretarzem stanu USA Anthonym Blinkenem. Ponownie wyrazili swoje poparcie dla Ukrainy i zapewnili, że agresja militarna ze strony Rosji pociągnie za sobą poważne konsekwencje i ogromne koszty. Rada omówiła również sytuację na Białorusi, w Kazachstanie, w Syrii i w Libii. Na koniec oświadczyła, że bardzo uważnie śledzi rozwój sytuacji w Burkina Faso i wezwała do poszanowania konstytucji i uwolnienia prezydenta Kaboré, który został obalony w wyniku zamachu stanu... Więcej
Więcej | Więcej

Europejskie agencje : Tymczasowe stosowanie Porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego
photo
19 stycznia wszedł w życie Protokół w sprawie tymczasowego stosowania Porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym. Ta umowa międzynarodowa uzupełnia i wzmacnia scentralizowany system przyznawania europejskich patentów, zorganizowany już przez Europejski Urząd Patentowy (EPO). Jednolity Sąd Patentowy (UPC) będzie właściwy w sprawach o naruszenie i unieważnienie patentów przyznanych przez EPO, co pozwoli na lepszą ochronę europejskich wynalazków i mniej kosztowną procedurę sądową dla posiadaczy patentów... Więcej
Więcej
Wyłączenie sieci online wykorzystywanej przez przestępców
photo
17 stycznia organy ścigania podjęły działania przeciwko wykorzystywaniu VPNLab.net (usługi bezpiecznej komunikacji i zabezpieczonego dostępu do Internetu) do celów przestępczych. Miały one miejsce w ramach wspólnej akcji 10 krajów i Europolu. Zidentyfikowano ponad 100 firm zagrożonych cyberatakami z powodu niewłaściwego korzystania z tej usługi. W wyniku operacji odłączono 15 serwerów hostingowych VPNLab.net, przez co stał się on niedostępny... Więcej
Więcej

Niemcy : Friedrich Merz przewodniczącym CDU
photo
22 stycznia Friedrich Metz został wybrany na przewodniczącego niemieckiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) na kongresie tej partii, który odbył się online. Chce on zorganizować "konstruktywną opozycję" wobec obecnego rządu. Tego samego dnia desygnowano także wszystkich członków zespołu zarządzającego partią, w tym 17 kobiet... Więcej
Więcej

Francja : Misja Clémenceau 22
photo
20 stycznia francuskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że wkrótce rozmieści lotniskowiec Charles de Gaulle i jego powietrzno-morską grupę bojową na Morzu Śródziemnym, w ramach misji Clémenceau 22. W misji tej wezmą udział okręty amerykańskie, hiszpańskie, greckie i belgijskie, a także oficerowie niemieccy, włoscy i kanadyjscy... Więcej

Włochy : Rozpoczęcie procedury wyborów prezydenckich
photo
24 stycznia we Włoszech rozpoczęły się wybory prezydenckie. Tysiąc senatorów, deputowanych i przedstawicieli władz regionalnych musi wybrać następcę Sergio Mattarelli. Aby wygrać, trzeba zdobyć 2/3 głosów w pierwszych trzech turach, a w kolejnych turach potrzebna jest większość bezwzględna. Ze względu na ograniczenia sanitarne każda runda będzie trwała jeden dzień. Choć teoretycznie nie ma oficjalnych kandydatów, faworytem jest przewodniczący Rady Mario Draghi, natomiast lider partii Forza Italia Silvio Berlusconi ogłosił 22 stycznia, że nie rezygnuje z kandydowania... Więcej

Litwa : Granica pod napięciem
photo
21 stycznia premier Litwy Ingrida Simonyte i europejska komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson rozmawiały w Wilnie na temat sytuacji na granicy białorusko-litewskiej. Omówiły nowe działania UE na rzecz wzmocnienia ochrony granic zewnętrznych i zwiększenia odporności na ataki hybrydowe... Więcej

Rumunia : Francusko-niemiecka współpraca w zakresie obrony
photo
W obliczu narastającego napięcia na wschodniej granicy Unii Europejskiej, 19 stycznia Emmanuel Macron zapowiedział możliwy udział francuskich oddziałów wojskowych w tzw. Wysuniętej Obecności wojskowej NATO w Rumunii, aby w szczególności chronić Morze Czarne. Jego francuski odpowiednik Klaus Iohannis wyraził zadowolenie z takiej współpracy... Więcej

Armenia : Prezydent Armen Sarkisjan ogłasza swoją rezygnację
photo
23 stycznia armeński prezydent Armen Sarkisjan zrezygnował z pełnienia tego stanowiska. Sarkisjan (będący w konflikcie z premierem Nikolem Paszinianem) tłumaczył, że nie ma już "narzędzi niezbędnych, aby wpływać na ważne procesy w zakresie polityki zagranicznej i wewnętrznej w trudnym dla narodu i kraju czasie"... Więcej

Ukraina : Napięcia z Rosją
photo
Stany Zjednoczone i europejskie państwa kontynuują starania, by powstrzymać Rosję przed atakiem na Ukrainę, podczas gdy około 100 000 rosyjskich żołnierzy stacjonuje na północ, na wschód i na południe od Ukrainy. Litwa, Łotwa i Estonia, a także Wielka Brytania dostarczyły Ukrainie broń defensywną, a NATO wzmacnia swoją obecność w Europie Wschodniej. 24 stycznia przewodnicząca Komisji zaproponowała unijną pomoc w wysokości 1,2 mld euro w formie nadzwyczajnych pożyczek i dotacji, aby "zaspokoić potrzeby finansowe wynikające z konfliktu". Fundacja zaprasza do ponownego zapoznania się z opracowaniem "Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe"... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej

Rada Europy : Tiny Kox wybrany przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego
photo
24 stycznia Holender Tiny Cox (GUE) został wybrany na przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy na roczną kadencję, jednokrotnie odnawialną. Zastąpił Belga Hendrika Daemsa, który pełnił tę funkcję przez dwie kadencje... Więcej

ONZ : António Guterres prezentuje 5 swoich priorytetów na 2022 rok
photo
21 stycznia sekretarz generalny ONZ António Guterres przedstawił swoje priorytety na 2022 rok. Wezwał wszystkie kraje do mobilizacji, aby stawić czoła pięciu wyzwaniom: pandemii COVID-19, globalnej reformie finansów, klimatycznej sytuacji nadzwyczajnej, anarchii w cyberprzestrzeni i konfliktom... Więcej

WTO : Procedura w WTO przeciwko nałożonym przez Rosję restrykcjom na eksport drewna
photo
21 stycznia Unia Europejska wystąpiła z wnioskiem o rozpoczęcie konsultacji z Rosją w ramach WTO, otwierając tym samym procedurę rozstrzygania sporów. UE kwestionuje ograniczenia nałożone przez Rosję na eksport jej drewna do UE. Rosja podniosła cła eksportowe do 80%, naruszając maksymalną stawkę 15%, oraz zmniejszyła liczbę przejść granicznych dla towarów z 30 do 1... Więcej

Eurostat : Grudniowy wzrost rocznej inflacji
photo
W grudniu 2021 roku roczna stopa inflacji wyniosła 5,3% w Unii Europejskiej i 5% w strefie euro (w porównaniu do 5,2% i 4,9% w listopadzie), wynika z danych opublikowanych przez Eurostat 20 stycznia... Więcej
Więcej

Kultura : Jarosław Modzelewski w Warszawie
photo
Do 24 kwietnia w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie (na Zamku Ujazdowskim) oglądać można wystawę poświęconą twórczości Jarosława Modzelewskiego. Poprzez temat rzeki (centralny temat w twórczości tego współczesnego malarza) ekspozycja śledzi karierę artystyczną Modzelewskiego i proponuje inne spojrzenie na polski krajobraz... Więcej
Seeing Auschwitz
photo
Do 15 lipca w Centro Sefarad-Israel w Madrycie oglądać można wystawę "Seeing Auschwitz", która jest wizualnym świadectwem obozu, jego więźniów i zmarłych tam osób, ale także życia społeczności przed Zagładą. Wystawę wspiera ONZ, UNESCO i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau... Więcej
Więcej
Relaks w Muzeum Sztuki Użytkowej w Wiedniu
photo
Do 6 marca w Muzeum Sztuki Użytkowej w Wiedniu oglądać można wystawę "Relaks". Artyści Christoph Meier, Ute Müller, Robert Schwarz i Lukas Stopczynski prezentują nową wersję Loos American Bar, wiedeńskiego baru znanego z niezwykłej architektury... Więcej
6 wystaw Yves Saint Laurenta w Paryżu
photo
Aby uczcić 60. rocznicę pierwszego pokazu mody Yves Saint Laurenta, Centrum Pompidou, Muzeum Luwru, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Paryżu, Muzeum Orsay, Muzeum Narodowe Picasso-Paryż oraz Muzeum Yves Saint Laurenta w Paryżu współpracują przy organizacji wyjątkowej wystawy poświęconej temu projektantowi, która zostanie zainaugurowana 29 stycznia. Do 25 maja każde z powyższych muzeów będzie podkreślać związki projektanta z francuską sztuką i publicznymi zbiorami - zaproponują one jedną ekspozycję zlokalizowaną w sześciu różnych miejscach... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej | Więcej
Hito Steyerl w Muzeum Stedelijk
photo
Od 29 stycznia do 12 czerwca amsterdamskie Muzeum Stedelijk zaprasza na wystawę "Hito Steyerl. I Will Survive". Hito Steyerl jest jedną z najbardziej wpływowych osób sztuki współczesnej. Łącząc sztukę wizualną i film, stara się zwrócić uwagę na palące problemy naszych czasów poprzez różne gatunki - od tworzenia innowacyjnych instalacji multimedialnych po produkcję filmów dokumentalnych... Więcej
Bernar Venet w Tempelhof
photo
Wystawa "Bernar Venet 1961-2021" to retrospektywa twórczości artysty, którą będzie można oglądać od 29 stycznia do 5 maja w hangarach 2 i 3 byłego lotniska Tempelhof w Berlinie. Malarz, rzeźbiarz i performer przekształca swoje otoczenie poprzez sztukę, aby pokazać świat ze swojej perspektywy... Więcej
Francis Bacon w Royal Academy
photo
Od 29 stycznia do 17 kwietnia Royal Academy w Londynie zaprasza na wystawę poświęconą Francisowi Baconowi, która koncentruje się na fascynacji tego artysty (syna hodowcy koni) zwierzętami oraz podobieństwami, które dostrzega on między zwierzętami i ludźmi... Więcej
Villeurbanne, Francuska Stolica Kultury 2022
photo
Francuskie Ministerstwo Kultury ogłosiło Villeurbanne Francuską Stolicą Kultury 2022. Miasto zaprezentuje w tym roku program kulturalny odzwierciedlający ludową i miejską tożsamość tej gminy, zwłaszcza Festiwal Młodzieży... Więcej
Więcej

24sty.
24-28 stycznia

Strasburg

Sesja plenarna Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

25sty.
25 stycznia

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

Bruksela

Rada ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia

26sty.
26-27 stycznia

Strasburg

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. edukacji i młodzieży

30sty.
30 stycznia

Portugalia

Wybory parlamentarne

31sty.
31 stycznia-1 lutego

Lens

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. przemysłu i rynku wewnętrznego

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: