Biuletyn96317 janv. 2022

La Lettre

Nicolas Goetzmann

17 stycznia 2022

Przyjmując po kryzysie finansowym zbyt restrykcyjną politykę, UE straciła przewagę w konkurencji z USA i Chinami. Wysiłki makroekonomiczne uzgodnione w fazie pandemii muszą nabrać charakteru bardziej strukturalnego niż koniunkturalnego. Unia Europejska musi teraz połączyć swoje państwo opiekuńcze z makroekonomicznym zarządzaniem wzrostem na maksymalnym poziomie, co umożliwi jej wzmocnienie europejskiego popytu wewnętrznego, zrównoważenie bilansu handlowego, przywrócenie równowagi w zakresie nadmiernej zależności od eksportu, a tym samym zapewnienie sobie strategicznej autonomii.

Read more

Na pierwszej stronie!

Bez zastrzeżeń

17 stycznia 2022

etudes.jpg
Integracja europejska trwa prawie 72 lata. Z każdym dniem staje się coraz silniejsza i bardziej rozwinięta. Do tego stopnia, że państwa członkowskie nie mogą już się bez niej obejść, wypełniając swoje zobowiązania wobec obywateli. Nadszedł czas, by zwrócić się do Francuzów, aby stali się Europejczykami bez zastrzeżeń, pisze Jean-Dominique Giuliani.

Read more

Fundacja

"Permanent Atlas of the European Union"

17 stycznia 2022

frs.jpg
"Permanent Atlas of the European Union" - jedyna w swoim rodzaju publikacja - oferuje kompletny i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich. Jest dostępna po angielsku w wersji cyfrowej.

Read more

Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie

17 stycznia 2022

Od 15 stycznia, aby móc pójść w Luksemburgu do pracy, trzeba mieć zaświadczenie zdrowotne. W Niemczech do barów i restauracji mogą wchodzić tylko osoby zaszczepione. W Szwecji bary i restauracje zamykane są o godz. 23.00, zgromadzenia publiczne w pomieszczeniach zamkniętych ograniczone są do 500 osób, a począwszy od 50 osób wymagany jest certyfikat szczepień. W Holandii sklepy, sale gimnastyczne i uniwersytety zostały ponownie otwarte, ale bary, restauracje, kina i teatry pozostają zamknięte do 26 stycznia. We Francji parlament przyjął 16 stycznia ustawę przekształcającą certyfikat zdrowia w paszport szczepionkowy. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę stosowanych środków, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać instrumenty stosowane w państwach członkowskich UE. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane.

Read more

Białoruś: chronologia trwającej rewolucji

17 stycznia 2022

12 stycznia kraje kandydujące do UE oraz członkowie Europejskiego Obszaru Gospodarczego przyłączyli się do sankcji Unii Europejskiej przeciwko liniom lotniczym i biurom podróży, które umożliwiają przewóz osób na Białoruś. Fundacja proponuje Państwu chronologię wydarzeń, abyście mogli śledzić najnowsze zajścia w ramach kryzysu wywołanego sfałszowanymi wyborami prezydenckimi z sierpnia 2020 roku i represjami wobec demokratycznej opozycji.

Read more

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

17 stycznia 2022

W reakcji na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła dla państw członkowskich fundusz odbudowy w formie dotacji i pożyczek o wartości 672,5 mld euro, nazwany Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Do tej pory Komisja zatwierdziła 22 plany i wszystkie 22 kraje otrzymały przewidziane prefinansowanie, w tym Rumunia otrzymała 13 stycznia 1,9 mld euro. Z powodu naruszeń praworządności Komisja nie zatwierdziła jeszcze planów Węgier i Polski. Fundacja udostępnia interaktywną mapę planów uwzględniającą każdy kraj z osobna, na której zobaczyć można kwoty, harmonogramy i priorytety.

Read more

Francusko-niemiecka współpraca w obszarze europejskiego przemysłu obronnego

17 stycznia 2022

13 stycznia Fundacja zorganizowała w ramach Fabrique Défense i w partnerstwie z ECFR Berlin wydarzenie online poświęcone francusko-niemieckiej współpracy w dziedzinie przemysłu obronnego. Jest on centralnym elementem europejskich ambicji dotyczących zbudowania strategicznej autonomii. Dyskusja jest dostępna online.

Read more

Europejskie wyzwania dla Francji i Niemiec: wspólne perspektywy działań

17 stycznia 2022

Z okazji Dnia Francusko-Niemieckiego Pascale Joannin będzie moderować debatę na temat przyszłości francusko-niemieckiego duetu, organizowaną przez Ruch Europejski 20 stycznia w paryskim Instytucie Goethego. Jednym z prelegentów będzie Joachim Bitterlich, członek Komitetu Naukowego Fundacji. Zarejestrujcie się już teraz.

Read more

Europejskie spojrzenia na francuską prezydencję

17 stycznia 2022

Jean-Dominique Giuliani został zaproszony do udziału w okrągłym stole na temat postrzegania francuskiej prezydencji w Radzie UE przez Europejczyków, organizowanym przez Medef 18 stycznia.

Read more

Komisja

Ułatwić międzynarodowy wolontariat młodzieży

17 stycznia 2022

commission1.jpg
13 stycznia Komisja opublikowała propozycję zalecenia mającego ułatwić młodym ludziom wolontariat międzynarodowy za pośrednictwem Europejskiego Korpusu Solidarności lub innych programów na szczeblu krajowym. Działanie to jest częścią Europejskiego Roku Młodzieży 2022.

Read more

Stocznie: zakaz nabycia Daewoo przez Hyundaia

17 stycznia 2022

13 stycznia Komisja zakazała przejęcia Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) przez Hyundai Heavy Industries Holdings (HHIH). Z połączenia dwóch koreańskich przedsiębiorstw powstałby podmiot o pozycji dominującej, który ograniczyłby konkurencję na światowym rynku budowy dużych gazowców do przewozu skroplonego gazu ziemnego (LNG). Komisja opiera swój zakaz również na domniemanych wyższych cenach dla klientów z Unii, a w ostatecznym rozrachunku dla odbiorców energii, w efekcie połączenia firm.

Read more -inny link

Irlandia Północna: spotkanie Maroša Šefčovicia i Liz Truss

17 stycznia 2022

Wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič i nowa brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss spotkali się 13 i 14 stycznia, aby omówić status Irlandii Północnej w kontekście brexitu. Wyrazili "pragnienie pozytywnych stosunków" i zgodzili się na intensyfikację rozmów oraz ponowne spotkanie 24 stycznia.

Read more -inny link

Rada

Nieformalne posiedzenie ministrów obrony

17 stycznia 2022

conseilparlement.jpg
12 i 13 stycznia, na posiedzeniu w Breście ministrowie obrony kontynuowali prace nad Strategicznym Kompasem, który ma zostać przyjęty w marcu. Wymienili poglądy na temat działań, jakie należy podjąć w celu zachowania swobody dostępu i korzystania ze wspólnych przestrzeni takich jak kosmos czy powietrze. Omówili projekt nowej wspólnej deklaracji dotyczącej współpracy między UE a NATO.

Read more -inny link

Posiedzenie Eurogrupy

18 stycznia 2022

Na posiedzeniu 17 stycznia Eurogrupa omówiła odporność gospodarczą strefy euro i potencjalne środki mające ułatwić dostosowanie gospodarcze po pandemii. Przeanalizowano również projekt zalecenia w sprawie polityki gospodarczej strefy euro na rok 2022 i podsumowano ratyfikację zrewidowanego Traktatu o utworzeniu Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS). Ministrowie omówili również reformę zarządzania strefą euro oraz aktualny stan prac nad wzmocnieniem unii bankowej.

Read more

Posiedzenie ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa

18 stycznia 2022

Na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 17 stycznia Francja przedstawiła priorytety na czas swojej prezydencji w Radzie. Są to w szczególności wzajemność norm, reforma WPR oraz zmiana rozporządzenia w sprawie kontroli rybołówstwa. Ministrowie omówili kwestie powiązane z handlem produktami rolnymi, w tym stosunki ze Zjednoczonym Królestwem, oraz negocjacje WTO. Przedyskutowano również wpływ rosnących kosztów energii na sytuację na rynku produktów rolnych.

Read more

Dyplomacja

Przedłużenie sankcji przeciwko Rosji

17 stycznia 2022

diplomatie.jpg
3 stycznia Rada przedłużyła o sześć miesięcy (do 31 lipca) sankcje skierowane przeciwko niektórym sektorom rosyjskiej gospodarki, w związku z brakiem postępów we wdrażaniu porozumień mińskich dotyczących pokoju na Ukrainie. Środki te, wprowadzone 31 lipca 2014 roku, ograniczają dostęp do unijnych rynków kapitałowych oraz do niektórych technologii, które mogą być stosowane w sektorze energetycznym.

Read more

Nieformalne posiedzenie ministrów spraw zagranicznych

17 stycznia 2022

13 i 14 stycznia w Breście odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych. Na wspólnej sesji z ministrami obrony dokonano przeglądu projektu Strategicznego Kompasu. Ministrowie rozmawiali także o sytuacji na Ukrainie i na Białorusi oraz o relacjach Unii Europejskiej z Chinami i Afryką. Za pośrednictwem oświadczenia Wysokiego Przedstawiciela Josepa Borrella, Unia Europejska potępiła cyberatak na Ukrainę z 14 stycznia i wyraziła gotowość do udzielenia temu krajowi pomocy. Francja i Europejczycy, zaangażowani militarnie w walkę z dżihadystami w Mali, chcą tam pozostać, "ale nie za wszelką cenę" - powiedział szef francuskiej dyplomacji Jean-Yves Le Drian.

Read more -inny link -inny link

Trybunał Sprawiedliwości

Spaliny samochodowe: Paryż, Bruksela i Madryt zwolnione

17 stycznia 2022

cjue.jpg
13 stycznia Trybunał Sprawiedliwości unieważnił decyzję Sądu Unii Europejskiej z 2018 roku, zgodnie z którą miasta Paryż, Bruksela i Madryt zostały bezpośrednio objęte rozporządzeniem określającym wartości emisji dla nowych lekkich pojazdów. Trzy miasta zaskarżyły rozporządzenie jako uniemożliwiające im podejmowanie restrykcyjnych kroków w celu zwalczania zanieczyszczeń. Trybunał stwierdził, że rozporządzenie dotyczy wprowadzania pojazdów silnikowych do obrotu, a nie ich późniejszego ruchu, oraz że miasta nie są bezpośrednio objęte tym rozporządzeniem.

Read more

Trybunał Obrachunkowy

Raport na temat wspierania praworządności na Bałkanach

17 stycznia 2022

cours-des-comptes-eu.jpg
W opublikowanym 10 stycznia sprawozdaniu na temat działań UE na rzecz poprawy praworządności na Bałkanach Trybunał Obrachunkowy stwierdza, że działalność UE przyczyniła się do reform w kwestiach technicznych i operacyjnych, takich jak poprawa skuteczności systemu sądownictwa. Miała jednak słaby wpływ na fundamentalne reformy. Trybunał proponuje szereg zaleceń: wyznaczenie celów strategicznych dla każdego kraju, którego dotyczy rozszerzenie; zwiększenie wsparcia dla niezależnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego i dziennikarzy; wykorzystanie mechanizmu warunkowości przy przyznawaniu funduszy przedakcesyjnych.

Read more

Europejskie agencje

Wzrost liczby nielegalnych przekroczeń unijnej granicy w 2021 roku

17 stycznia 2022

agences-eu.jpg
Dane opublikowane 11 stycznia przez unijną agencję Frontex pokazują, że całkowita liczba nielegalnych przekroczeń unijnej granicy w 2021 roku wyniosła nieco poniżej 200 000, co jest najwyższą liczbą od 2017. Jest to wzrost o 57% w stosunku do roku 2020, pomimo ograniczeń wynikających z COVID-19. Agencja tłumaczy go w szczególności sytuacją na Białorusi. Syryjczycy pozostają najliczniej reprezentowaną narodowością wśród osób złapanych na nielegalnym przekraczaniu granicy w 2021 roku. W dalszej kolejności byli to Tunezyjczycy, Marokańczycy, Algierczycy i Afgańczycy. Szlak środkowośródziemnomorski jest najczęściej wykorzystywanym szlakiem migracji do Europy.

Read more -inny link

Przejęcie 1 534 sztuk broni palnej przez Europol

17 stycznia 2022

14 stycznia Europol poinformował o przejęciu 1 534 sztuk broni palnej w ramach operacji Conversus przeciwko nielegalnemu handlowi bronią, którą przeprowadzono w grudniu. W koordynowanej przez Europol operacji uczestniczyły organy ścigania z 24 krajów.

Read more

Niemcy

Joachim Nagel prezesem Bundesbanku

17 stycznia 2022

allemagne.jpg
11 stycznia Joachim Nagel, nowy prezes niemieckiego banku centralnego, objął stanowisko. 55-latek został mianowany przez rząd na następcę Jensa Weidmanna, który podał się do dymisji. W swoim przemówieniu inauguracyjnym Nagel podkreślił znaczenie stabilności cen i wezwał Europejski Bank Centralny do "dostosowania swojej polityki monetarnej", jeśli zajdzie taka potrzeba.

Read more -inny link

Finlandia

Niepokój w Finlandii pod rządami prezydenta Niinistö

17 stycznia 2022

finlande.jpg
W swoim noworocznym przemówieniu prezydent Finlandii Sauli Niinistö podkreślał prawo tego kraju do przystąpienia do NATO, kiedy Finlandia wyrazi taką chęć (takiego prawa Rosja chce jej odmówić). Prezydent wezwał również, żeby Europa brała udział w rozmowach z USA i Rosją na temat bezpieczeństwa na swoim terytorium.

Read more -inny link

Francja

François Villeroy de Galhau wybrany na szefa Banku Rozrachunków Międzynarodowych

17 stycznia 2022

france.jpg
12 stycznia prezes Banku Francji François Villeroy de Galhau został wybrany na prezesa Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), na 3-letnią kadencję. Zastąpi Jensa Weidmanna, który w grudniu ustąpił ze stanowiska prezesa Bundesbanku.

Read more -inny link

Posiedzenie przewodniczących z parlamentów krajowych

17 stycznia 2022

13 i 14 stycznia w Senacie, w Paryżu obradował COSAC, który skupia komisje parlamentów krajowych zajmujące się sprawami europejskimi oraz Parlament Europejski. Omówiono priorytety francuskiej prezydencji w Radzie.

Read more -inny link

Holandia

Spotkanie z niemieckim kanclerzem

17 stycznia 2022

pays-bas.jpg
13 stycznia kanclerz Niemiec Olaf Scholz przyjął premiera Holandii Marka Rutte, by wzmocnić współpracę między tymi dwoma krajami. Szefowie rządów omówili zmiany w polityce energetycznej zmierzające do osiągnięcia neutralności węglowej, a także swoje zaniepokojenie eskalacją przemocy na Ukrainie.

Read more -inny link

Czechy

Głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu

17 stycznia 2022

republique-tcheque.jpg
13 stycznia koalicyjny rząd premiera Petra Fiali (ODS) uzyskał wotum zaufania od czeskich deputowanych. Po 23 godzinach debaty 106 posłów zagłosowało za, a 87 przeciw.

Read more -inny link -inny link

Macedonia Północna

Nowy premier

17 stycznia 2022

macedoine.jpg
16 stycznia parlament Macedonii Północnej wybrał na premiera Dimitara Kowaczewskiego z SDSM. Nowy koalicyjny rząd, kierowany przez Socjaldemokratyczny Związek Macedonii (SDSM), uzyskał poparcie 62 deputowanych wobec 56 głosów przeciw. 48-letni Kowaczewski - wiceminister finansów w poprzednim rządzie - zastąpi Zorana Zaewa, który podał się w grudniu do dymisji po ciężkiej porażce swojej partii w wyborach samorządowych.

Read more

Serbia

Referendum konstytucyjne na temat wymiaru sprawiedliwości

17 stycznia 2022

serbie.jpg
16 stycznia serbscy wyborcy zatwierdzili w referendum zmiany w konstytucji mające na celu dostosowanie ich ustawodawstwa do prawa europejskiego i wzmocnienie niezależności sądownictwa. Za było ok. 60,5% z nich, a przeciw 39,5%.

Read more -inny link -inny link

Rada Europy

Raport MONEYVAL na temat Cypru

17 stycznia 2022

conseilparlement.jpg
W raporcie opublikowanym 13 stycznia Komitet Ekspertów ds. Oceny Środków Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu (MONEYVAL) stwierdza, że Cypr poczynił znaczne postępy w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Read more

ONZ

Posiedzenie Rady NATO-Rosja

17 stycznia 2022

diplomatie.jpg
Na posiedzeniu Rady NATO-Rosja 12 stycznia Rosja powtórzyła swój sprzeciw wobec przyjmowania do NATO nowych członków oraz żądanie wycofania natowskich sił z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Sojusznicy potwierdzili prawo każdego kraju do wyboru własnych mechanizmów w zakresie bezpieczeństwa. Potwierdzili też, że nie zrezygnują z wzajemnej ochrony. Rada NATO-Rosja zgodziła się jednak co do potrzeby ponownego spotkania. Sojusznicy chcą m.in. zwiększyć przejrzystość ćwiczeń wojskowych, zapobiegać niebezpiecznym incydentom wojskowym oraz ograniczyć zagrożenia kosmiczne i cybernetyczne. I wreszcie, ponownie wzywają Rosję do poszanowania swojej suwerenności i integralności terytorialnej.

Read more -inny link

OECD

Raport na temat słowackiej gospodarki

17 stycznia 2022

ocde.jpg
W raporcie na temat słowackiej gospodarki, opublikowanym 13 stycznia, OECD prognozuje w 2022 roku wzrost na poziomie 5% i 4,3% w 2023. Organizacja zaleca utrzymanie środków wspierających gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w kontekście kryzysu COVID-19. Podkreśla potrzebę przeprowadzenia reform strukturalnych w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia napięć związanych ze starzeniem się społeczeństwa.

Read more

Eurostat

Nadwyżka 72,1 mld euro na rachunku bieżącym bilansu płatnicznego

17 stycznia 2022

eurostat.jpg
W trzecim kwartale 2021 roku na rachunku bieżącym bilansu płatniczego Unii odnotowano nadwyżkę w wysokości 72,1 mld euro, co oznacza spadek w porównaniu do poprzedniego kwartału - wynika z danych opublikowanych 11 stycznia przez Eurostat. W stosunku do poprzedniego kwartału wzrosło saldo wymiany usług, a nadwyżka wyniosła 29,7 mld euro.

Read more -inny link

Deficyt w handlu zagranicznym

17 stycznia 2022

Według danych opublikowanych 14 stycznia przez Eurostat, w listopadzie 2021 roku unijny deficyt w handlu zagranicznym wyniósł 8,3 mld euro, a strefy euro 1,5 mld. W tym samym czasie handel wewnątrz strefy euro osiągnął wartość 204,3 mld euro, co oznacza wzrost o 22,1% w porównaniu do listopada 2020.

Read more -inny link

Kultura

Festiwal Teatralny w Maladze

17 stycznia 2022

culture.jpg
Do 14 lutego w Maladze odbywa się 39. Festiwal Teatralny. W sumie wystawione zostaną 52 spektakle, w tym utwory wymyślone specjalnie dla dzieci. Poprzez szereg spektakli prezentowanych w różnych teatrach tego miasta tegoroczny festiwal skupia się na roli kobiet w teatrze.

Read more

Festiwal Inverfest w Madrycie

17 stycznia 2022

Do 6 lutego w Madrycie odbywa się festiwal muzyczny Inverfest. Przewidziano 130 spektakli, w tym wiele koncertów hiszpańskich piosenkarzy i zespołów, wieczory poetyckie i dyskusje.

Read more

Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych w Biarritz

17 stycznia 2022

Do 23 stycznia w Biarritz trwa 4. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych. W programie projekcje, okrągłe stoły i konferencje na różne tematy, odzwierciedlające współczesne problemy, takie jak migracje i zmiany klimatu.

Read more

Otwarcie Węgierskiego Domu Muzyki

17 stycznia 2022

23 stycznia swoje podwoje otwiera Węgierski Dom Muzyki w Budapeszcie. W budynku, zaprojektowanym przez japońskiego architekta Sou Fujimoto, odbywać się będą koncerty, warsztaty oraz pokazywana będzie interaktywna wystawa poświęcona historii muzyki węgierskiej i europejskiej.

Read more -inny link -inny link

Caravaggio i Artemisia w Pałacu Barberini

17 stycznia 2022

Do 27 marca Pałac Barberini w Rzymie zaprasza na wystawę poświęconą Caravaggiowi oraz przedstawieniom przemocy i uwodzenia w malarstwie XVI i XVII wieku. Ekspozycja, na której zgromadzono 29 dzieł, uświetnia 70-lecie odnalezienia obrazu "Judyta odcinająca głowę Holofernesowi" oraz 50. rocznicę jego nabycia przez włoskie państwo.

Read more

400-lecie Moliera

17 stycznia 2022

Z okazji 400-lecia urodzin Moliera Teatr Comédie-Française poświęca temu dramatopisarzowi sezon artystyczny - do 25 lipca zaprezentuje wszystkie jego najważniejsze sztuki.

Read more -inny link

Europejski program kulturalny

17 stycznia 2022

W ramach francuskiej prezydencji w Radzie, Ministerstwo Kultury i Instytut Francuski przygotowały program kulturalno-artystyczny obejmujący ponad dziesięć inicjatyw poświęconych europejskiej młodzieży. Od 20 stycznia do 27 lutego bramy Ogrodu Luksemburskiego w Paryżu będą gościć prace sześciu fotografów w ramach wystawy "Przejścia przez Europę". W ramach światowej akcji "Noc Idei" (organizowanej przez Instytut Francuski w Paryżu wraz z całą francuską siecią kulturalną za granicą) w nocy 27 stycznia odbędzie się "Europejska Noc Idei". Wezmą w niej udział osobistości ze świata sztuki, literatury, nauki i sektora pozarządowego.

Read more

Wystawa Konstantina Grcicia w Berlinie

17 stycznia 2022

Od 21 stycznia do 8 maja w Haus Am Waldsee w Berlinie prezentowana jest ekspozycja "New normals" projektanta przemysłowego Konstantina Grcica. Wystawiono przedmioty i materiały codziennego użytku w interakcji z ich otoczeniem.

Read more

Georgia O'Kieffe w Fundacji Beyelerów

17 stycznia 2022

Od 23 stycznia do 22 maja Fundacja Beyelerów w Bazylei prezentuje wielką retrospektywę twórczości Georgii O'Keeffe, czołowej postaci współczesnej amerykańskiej sztuki, znanej z abstrakcyjnych dzieł, przedstawień kwiatów i krajobrazów amerykańskiego Południowego Zachodu.

Read more -inny link

Agenda

17 stycznia

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa; posiedzenie Eurogrupy (Bruksela)


les 17-20 stycznia

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego (Strasburg)


18 stycznia

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (Bruksela)


les 20-22 stycznia

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. środowiska i energii (Amiens)


24 stycznia

Rada do Spraw Zagranicznych (Bruksela)


24 stycznia

Wybory prezydenckie (Włochy)


Newsletter Archives

Jakie zdrowie dla Europejczyków?

Unia Europejska powiększona z 27 do 36 członków? Na rzecz "Agendy 2030"

Relacje chińsko-rosyjskie w obliczu geopolitycznej Europy

Kilka mało znanych skutków ocieplenia klimatu

Rolnictwo, zmienna dostosowawcza w umowach handlowych?

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ,Emilie Malivert, Lucie Mielle, Ana PasturelRedaktor naczelny : Eric Maurice

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu

pdf

Biuletyn n°963- wersja 17 janv. 2022