Biuletyn n°963

Open panel Open panel
Biuletyn n°963
Biuletyn
wtorek, 18 stycznia 2022
numer 963
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Przyjmując po kryzysie finansowym zbyt restrykcyjną politykę, UE straciła przewagę w konkurencji z USA i Chinami. Wysiłki makroekonomiczne uzgodnione w fazie pandemii muszą nabrać charakteru bardziej strukturalnego niż koniunkturalnego. Unia Europejska musi teraz połączyć swoje państwo opiekuńcze z makroekonomicznym zarządzaniem wzrostem na maksymalnym poziomie, co umożliwi jej wzmocnienie europejskiego popytu wewnętrznego, zrównoważenie bilansu handlowego, przywrócenie równowagi w zakresie nadmiernej zależności od eksportu, a tym samym zapewnienie sobie strategicznej autonomii.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Bez zastrzeżeń
photo
Integracja europejska trwa prawie 72 lata. Z każdym dniem staje się coraz silniejsza i bardziej rozwinięta. Do tego stopnia, że państwa członkowskie nie mogą już się bez niej obejść, wypełniając swoje zobowiązania wobec obywateli. Nadszedł czas, by zwrócić się do Francuzów, aby stali się Europejczykami bez zastrzeżeń, pisze Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Fundacja : Europejskie spojrzenia na francuską prezydencję
photo
Jean-Dominique Giuliani został zaproszony do udziału w okrągłym stole na temat postrzegania francuskiej prezydencji w Radzie UE przez Europejczyków, organizowanym przez Medef 18 stycznia... Więcej
Europejskie wyzwania dla Francji i Niemiec: wspólne perspektywy działań
photo
Z okazji Dnia Francusko-Niemieckiego Pascale Joannin będzie moderować debatę na temat przyszłości francusko-niemieckiego duetu, organizowaną przez Ruch Europejski 20 stycznia w paryskim Instytucie Goethego. Jednym z prelegentów będzie Joachim Bitterlich, członek Komitetu Naukowego Fundacji. Zarejestrujcie się już teraz... Więcej
Francusko-niemiecka współpraca w obszarze europejskiego przemysłu obronnego
photo
13 stycznia Fundacja zorganizowała w ramach Fabrique Défense i w partnerstwie z ECFR Berlin wydarzenie online poświęcone francusko-niemieckiej współpracy w dziedzinie przemysłu obronnego. Jest on centralnym elementem europejskich ambicji dotyczących zbudowania strategicznej autonomii. Dyskusja jest dostępna online... Więcej
"Permanent Atlas of the European Union"
photo
"Permanent Atlas of the European Union" - jedyna w swoim rodzaju publikacja - oferuje kompletny i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich. Jest dostępna po angielsku w wersji cyfrowej... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Od 15 stycznia, aby móc pójść w Luksemburgu do pracy, trzeba mieć zaświadczenie zdrowotne. W Niemczech do barów i restauracji mogą wchodzić tylko osoby zaszczepione. W Szwecji bary i restauracje zamykane są o godz. 23.00, zgromadzenia publiczne w pomieszczeniach zamkniętych ograniczone są do 500 osób, a począwszy od 50 osób wymagany jest certyfikat szczepień. W Holandii sklepy, sale gimnastyczne i uniwersytety zostały ponownie otwarte, ale bary, restauracje, kina i teatry pozostają zamknięte do 26 stycznia. We Francji parlament przyjął 16 stycznia ustawę przekształcającą certyfikat zdrowia w paszport szczepionkowy. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę stosowanych środków, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać instrumenty stosowane w państwach członkowskich UE. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane... Więcej
Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
W reakcji na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła dla państw członkowskich fundusz odbudowy w formie dotacji i pożyczek o wartości 672,5 mld euro, nazwany Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Do tej pory Komisja zatwierdziła 22 plany i wszystkie 22 kraje otrzymały przewidziane prefinansowanie, w tym Rumunia otrzymała 13 stycznia 1,9 mld euro. Z powodu naruszeń praworządności Komisja nie zatwierdziła jeszcze planów Węgier i Polski. Fundacja udostępnia interaktywną mapę planów uwzględniającą każdy kraj z osobna, na której zobaczyć można kwoty, harmonogramy i priorytety... Więcej
Białoruś: chronologia trwającej rewolucji
photo
12 stycznia kraje kandydujące do UE oraz członkowie Europejskiego Obszaru Gospodarczego przyłączyli się do sankcji Unii Europejskiej przeciwko liniom lotniczym i biurom podróży, które umożliwiają przewóz osób na Białoruś. Fundacja proponuje Państwu chronologię wydarzeń, abyście mogli śledzić najnowsze zajścia w ramach kryzysu wywołanego sfałszowanymi wyborami prezydenckimi z sierpnia 2020 roku i represjami wobec demokratycznej opozycji... Więcej

Komisja : Ułatwić międzynarodowy wolontariat młodzieży
photo
13 stycznia Komisja opublikowała propozycję zalecenia mającego ułatwić młodym ludziom wolontariat międzynarodowy za pośrednictwem Europejskiego Korpusu Solidarności lub innych programów na szczeblu krajowym. Działanie to jest częścią Europejskiego Roku Młodzieży 2022... Więcej
Stocznie: zakaz nabycia Daewoo przez Hyundaia
photo
13 stycznia Komisja zakazała przejęcia Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) przez Hyundai Heavy Industries Holdings (HHIH). Z połączenia dwóch koreańskich przedsiębiorstw powstałby podmiot o pozycji dominującej, który ograniczyłby konkurencję na światowym rynku budowy dużych gazowców do przewozu skroplonego gazu ziemnego (LNG). Komisja opiera swój zakaz również na domniemanych wyższych cenach dla klientów z Unii, a w ostatecznym rozrachunku dla odbiorców energii, w efekcie połączenia firm... Więcej
Irlandia Północna: spotkanie Maroša Šefčovicia i Liz Truss
photo
Wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič i nowa brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss spotkali się 13 i 14 stycznia, aby omówić status Irlandii Północnej w kontekście brexitu. Wyrazili "pragnienie pozytywnych stosunków" i zgodzili się na intensyfikację rozmów oraz ponowne spotkanie 24 stycznia... Więcej
Więcej

Rada : Nieformalne posiedzenie ministrów obrony
photo
12 i 13 stycznia, na posiedzeniu w Breście ministrowie obrony kontynuowali prace nad Strategicznym Kompasem, który ma zostać przyjęty w marcu. Wymienili poglądy na temat działań, jakie należy podjąć w celu zachowania swobody dostępu i korzystania ze wspólnych przestrzeni takich jak kosmos czy powietrze. Omówili projekt nowej wspólnej deklaracji dotyczącej współpracy między UE a NATO... Więcej
Więcej
Posiedzenie Eurogrupy
photo
Na posiedzeniu 17 stycznia Eurogrupa omówiła odporność gospodarczą strefy euro i potencjalne środki mające ułatwić dostosowanie gospodarcze po pandemii. Przeanalizowano również projekt zalecenia w sprawie polityki gospodarczej strefy euro na rok 2022 i podsumowano ratyfikację zrewidowanego Traktatu o utworzeniu Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS). Ministrowie omówili również reformę zarządzania strefą euro oraz aktualny stan prac nad wzmocnieniem unii bankowej... Więcej
Posiedzenie ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa
photo
Na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 17 stycznia Francja przedstawiła priorytety na czas swojej prezydencji w Radzie. Są to w szczególności wzajemność norm, reforma WPR oraz zmiana rozporządzenia w sprawie kontroli rybołówstwa. Ministrowie omówili kwestie powiązane z handlem produktami rolnymi, w tym stosunki ze Zjednoczonym Królestwem, oraz negocjacje WTO. Przedyskutowano również wpływ rosnących kosztów energii na sytuację na rynku produktów rolnych... Więcej

Dyplomacja : Nieformalne posiedzenie ministrów spraw zagranicznych
photo
13 i 14 stycznia w Breście odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych. Na wspólnej sesji z ministrami obrony dokonano przeglądu projektu Strategicznego Kompasu. Ministrowie rozmawiali także o sytuacji na Ukrainie i na Białorusi oraz o relacjach Unii Europejskiej z Chinami i Afryką. Za pośrednictwem oświadczenia Wysokiego Przedstawiciela Josepa Borrella, Unia Europejska potępiła cyberatak na Ukrainę z 14 stycznia i wyraziła gotowość do udzielenia temu krajowi pomocy. Francja i Europejczycy, zaangażowani militarnie w walkę z dżihadystami w Mali, chcą tam pozostać, "ale nie za wszelką cenę" - powiedział szef francuskiej dyplomacji Jean-Yves Le Drian... Więcej
Więcej | Więcej
Przedłużenie sankcji przeciwko Rosji
photo
3 stycznia Rada przedłużyła o sześć miesięcy (do 31 lipca) sankcje skierowane przeciwko niektórym sektorom rosyjskiej gospodarki, w związku z brakiem postępów we wdrażaniu porozumień mińskich dotyczących pokoju na Ukrainie. Środki te, wprowadzone 31 lipca 2014 roku, ograniczają dostęp do unijnych rynków kapitałowych oraz do niektórych technologii, które mogą być stosowane w sektorze energetycznym... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Spaliny samochodowe: Paryż, Bruksela i Madryt zwolnione
photo
13 stycznia Trybunał Sprawiedliwości unieważnił decyzję Sądu Unii Europejskiej z 2018 roku, zgodnie z którą miasta Paryż, Bruksela i Madryt zostały bezpośrednio objęte rozporządzeniem określającym wartości emisji dla nowych lekkich pojazdów. Trzy miasta zaskarżyły rozporządzenie jako uniemożliwiające im podejmowanie restrykcyjnych kroków w celu zwalczania zanieczyszczeń. Trybunał stwierdził, że rozporządzenie dotyczy wprowadzania pojazdów silnikowych do obrotu, a nie ich późniejszego ruchu, oraz że miasta nie są bezpośrednio objęte tym rozporządzeniem... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Raport na temat wspierania praworządności na Bałkanach
photo
W opublikowanym 10 stycznia sprawozdaniu na temat działań UE na rzecz poprawy praworządności na Bałkanach Trybunał Obrachunkowy stwierdza, że działalność UE przyczyniła się do reform w kwestiach technicznych i operacyjnych, takich jak poprawa skuteczności systemu sądownictwa. Miała jednak słaby wpływ na fundamentalne reformy. Trybunał proponuje szereg zaleceń: wyznaczenie celów strategicznych dla każdego kraju, którego dotyczy rozszerzenie; zwiększenie wsparcia dla niezależnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego i dziennikarzy; wykorzystanie mechanizmu warunkowości przy przyznawaniu funduszy przedakcesyjnych... Więcej

Europejskie agencje : Wzrost liczby nielegalnych przekroczeń unijnej granicy w 2021 roku
photo
Dane opublikowane 11 stycznia przez unijną agencję Frontex pokazują, że całkowita liczba nielegalnych przekroczeń unijnej granicy w 2021 roku wyniosła nieco poniżej 200 000, co jest najwyższą liczbą od 2017. Jest to wzrost o 57% w stosunku do roku 2020, pomimo ograniczeń wynikających z COVID-19. Agencja tłumaczy go w szczególności sytuacją na Białorusi. Syryjczycy pozostają najliczniej reprezentowaną narodowością wśród osób złapanych na nielegalnym przekraczaniu granicy w 2021 roku. W dalszej kolejności byli to Tunezyjczycy, Marokańczycy, Algierczycy i Afgańczycy. Szlak środkowośródziemnomorski jest najczęściej wykorzystywanym szlakiem migracji do Europy... Więcej
Więcej
Przejęcie 1 534 sztuk broni palnej przez Europol
photo
14 stycznia Europol poinformował o przejęciu 1 534 sztuk broni palnej w ramach operacji Conversus przeciwko nielegalnemu handlowi bronią, którą przeprowadzono w grudniu. W koordynowanej przez Europol operacji uczestniczyły organy ścigania z 24 krajów... Więcej

Niemcy : Joachim Nagel prezesem Bundesbanku
photo
11 stycznia Joachim Nagel, nowy prezes niemieckiego banku centralnego, objął stanowisko. 55-latek został mianowany przez rząd na następcę Jensa Weidmanna, który podał się do dymisji. W swoim przemówieniu inauguracyjnym Nagel podkreślił znaczenie stabilności cen i wezwał Europejski Bank Centralny do "dostosowania swojej polityki monetarnej", jeśli zajdzie taka potrzeba... Więcej

Finlandia : Niepokój w Finlandii pod rządami prezydenta Niinistö
photo
W swoim noworocznym przemówieniu prezydent Finlandii Sauli Niinistö podkreślał prawo tego kraju do przystąpienia do NATO, kiedy Finlandia wyrazi taką chęć (takiego prawa Rosja chce jej odmówić). Prezydent wezwał również, żeby Europa brała udział w rozmowach z USA i Rosją na temat bezpieczeństwa na swoim terytorium... Więcej
Więcej

Francja : Posiedzenie przewodniczących z parlamentów krajowych
photo
13 i 14 stycznia w Senacie, w Paryżu obradował COSAC, który skupia komisje parlamentów krajowych zajmujące się sprawami europejskimi oraz Parlament Europejski. Omówiono priorytety francuskiej prezydencji w Radzie... Więcej
Więcej
François Villeroy de Galhau wybrany na szefa Banku Rozrachunków Międzynarodowych
photo
12 stycznia prezes Banku Francji François Villeroy de Galhau został wybrany na prezesa Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), na 3-letnią kadencję. Zastąpi Jensa Weidmanna, który w grudniu ustąpił ze stanowiska prezesa Bundesbanku... Więcej
Więcej

Holandia : Spotkanie z niemieckim kanclerzem
photo
13 stycznia kanclerz Niemiec Olaf Scholz przyjął premiera Holandii Marka Rutte, by wzmocnić współpracę między tymi dwoma krajami. Szefowie rządów omówili zmiany w polityce energetycznej zmierzające do osiągnięcia neutralności węglowej, a także swoje zaniepokojenie eskalacją przemocy na Ukrainie... Więcej
Więcej

Czechy : Głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu
photo
13 stycznia koalicyjny rząd premiera Petra Fiali (ODS) uzyskał wotum zaufania od czeskich deputowanych. Po 23 godzinach debaty 106 posłów zagłosowało za, a 87 przeciw... Więcej
Więcej | Więcej

Macedonia Północna : Nowy premier
photo
16 stycznia parlament Macedonii Północnej wybrał na premiera Dimitara Kowaczewskiego z SDSM. Nowy koalicyjny rząd, kierowany przez Socjaldemokratyczny Związek Macedonii (SDSM), uzyskał poparcie 62 deputowanych wobec 56 głosów przeciw. 48-letni Kowaczewski - wiceminister finansów w poprzednim rządzie - zastąpi Zorana Zaewa, który podał się w grudniu do dymisji po ciężkiej porażce swojej partii w wyborach samorządowych... Więcej

Serbia : Referendum konstytucyjne na temat wymiaru sprawiedliwości
photo
16 stycznia serbscy wyborcy zatwierdzili w referendum zmiany w konstytucji mające na celu dostosowanie ich ustawodawstwa do prawa europejskiego i wzmocnienie niezależności sądownictwa. Za było ok. 60,5% z nich, a przeciw 39,5%... Więcej
Więcej | Więcej

Rada Europy : Raport MONEYVAL na temat Cypru
photo
W raporcie opublikowanym 13 stycznia Komitet Ekspertów ds. Oceny Środków Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu (MONEYVAL) stwierdza, że Cypr poczynił znaczne postępy w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu... Więcej

ONZ : Posiedzenie Rady NATO-Rosja
photo
Na posiedzeniu Rady NATO-Rosja 12 stycznia Rosja powtórzyła swój sprzeciw wobec przyjmowania do NATO nowych członków oraz żądanie wycofania natowskich sił z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Sojusznicy potwierdzili prawo każdego kraju do wyboru własnych mechanizmów w zakresie bezpieczeństwa. Potwierdzili też, że nie zrezygnują z wzajemnej ochrony. Rada NATO-Rosja zgodziła się jednak co do potrzeby ponownego spotkania. Sojusznicy chcą m.in. zwiększyć przejrzystość ćwiczeń wojskowych, zapobiegać niebezpiecznym incydentom wojskowym oraz ograniczyć zagrożenia kosmiczne i cybernetyczne. I wreszcie, ponownie wzywają Rosję do poszanowania swojej suwerenności i integralności terytorialnej... Więcej
Więcej

OECD : Raport na temat słowackiej gospodarki
photo
W raporcie na temat słowackiej gospodarki, opublikowanym 13 stycznia, OECD prognozuje w 2022 roku wzrost na poziomie 5% i 4,3% w 2023. Organizacja zaleca utrzymanie środków wspierających gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w kontekście kryzysu COVID-19. Podkreśla potrzebę przeprowadzenia reform strukturalnych w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia napięć związanych ze starzeniem się społeczeństwa... Więcej

Eurostat : Nadwyżka 72,1 mld euro na rachunku bieżącym bilansu płatnicznego
photo
W trzecim kwartale 2021 roku na rachunku bieżącym bilansu płatniczego Unii odnotowano nadwyżkę w wysokości 72,1 mld euro, co oznacza spadek w porównaniu do poprzedniego kwartału - wynika z danych opublikowanych 11 stycznia przez Eurostat. W stosunku do poprzedniego kwartału wzrosło saldo wymiany usług, a nadwyżka wyniosła 29,7 mld euro... Więcej
Deficyt w handlu zagranicznym
photo
Według danych opublikowanych 14 stycznia przez Eurostat, w listopadzie 2021 roku unijny deficyt w handlu zagranicznym wyniósł 8,3 mld euro, a strefy euro 1,5 mld. W tym samym czasie handel wewnątrz strefy euro osiągnął wartość 204,3 mld euro, co oznacza wzrost o 22,1% w porównaniu do listopada 2020... Więcej
Więcej

Kultura : Europejski program kulturalny
photo
W ramach francuskiej prezydencji w Radzie, Ministerstwo Kultury i Instytut Francuski przygotowały program kulturalno-artystyczny obejmujący ponad dziesięć inicjatyw poświęconych europejskiej młodzieży. Od 20 stycznia do 27 lutego bramy Ogrodu Luksemburskiego w Paryżu będą gościć prace sześciu fotografów w ramach wystawy "Przejścia przez Europę". W ramach światowej akcji "Noc Idei" (organizowanej przez Instytut Francuski w Paryżu wraz z całą francuską siecią kulturalną za granicą) w nocy 27 stycznia odbędzie się "Europejska Noc Idei". Wezmą w niej udział osobistości ze świata sztuki, literatury, nauki i sektora pozarządowego... Więcej
400-lecie Moliera
photo
Z okazji 400-lecia urodzin Moliera Teatr Comédie-Française poświęca temu dramatopisarzowi sezon artystyczny - do 25 lipca zaprezentuje wszystkie jego najważniejsze sztuki... Więcej
Więcej
Festiwal Teatralny w Maladze
photo
Do 14 lutego w Maladze odbywa się 39. Festiwal Teatralny. W sumie wystawione zostaną 52 spektakle, w tym utwory wymyślone specjalnie dla dzieci. Poprzez szereg spektakli prezentowanych w różnych teatrach tego miasta tegoroczny festiwal skupia się na roli kobiet w teatrze... Więcej
Festiwal Inverfest w Madrycie
photo
Do 6 lutego w Madrycie odbywa się festiwal muzyczny Inverfest. Przewidziano 130 spektakli, w tym wiele koncertów hiszpańskich piosenkarzy i zespołów, wieczory poetyckie i dyskusje... Więcej
Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych w Biarritz
photo
Do 23 stycznia w Biarritz trwa 4. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych. W programie projekcje, okrągłe stoły i konferencje na różne tematy, odzwierciedlające współczesne problemy, takie jak migracje i zmiany klimatu... Więcej
Wystawa Konstantina Grcicia w Berlinie
photo
Od 21 stycznia do 8 maja w Haus Am Waldsee w Berlinie prezentowana jest ekspozycja "New normals" projektanta przemysłowego Konstantina Grcica. Wystawiono przedmioty i materiały codziennego użytku w interakcji z ich otoczeniem... Więcej
Caravaggio i Artemisia w Pałacu Barberini
photo
Do 27 marca Pałac Barberini w Rzymie zaprasza na wystawę poświęconą Caravaggiowi oraz przedstawieniom przemocy i uwodzenia w malarstwie XVI i XVII wieku. Ekspozycja, na której zgromadzono 29 dzieł, uświetnia 70-lecie odnalezienia obrazu "Judyta odcinająca głowę Holofernesowi" oraz 50. rocznicę jego nabycia przez włoskie państwo... Więcej
Otwarcie Węgierskiego Domu Muzyki
photo
23 stycznia swoje podwoje otwiera Węgierski Dom Muzyki w Budapeszcie. W budynku, zaprojektowanym przez japońskiego architekta Sou Fujimoto, odbywać się będą koncerty, warsztaty oraz pokazywana będzie interaktywna wystawa poświęcona historii muzyki węgierskiej i europejskiej... Więcej
Więcej | Więcej
Georgia O'Kieffe w Fundacji Beyelerów
photo
Od 23 stycznia do 22 maja Fundacja Beyelerów w Bazylei prezentuje wielką retrospektywę twórczości Georgii O'Keeffe, czołowej postaci współczesnej amerykańskiej sztuki, znanej z abstrakcyjnych dzieł, przedstawień kwiatów i krajobrazów amerykańskiego Południowego Zachodu... Więcej

17sty.
17 stycznia

Bruksela

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa; posiedzenie Eurogrupy

17sty.
17-20 stycznia

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

18sty.
18 stycznia

Bruksela

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych

20sty.
20-22 stycznia

Amiens

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. środowiska i energii

24sty.
24 stycznia

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

Włochy

Wybory prezydenckie

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: